จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,704.53943.0074.5 %5.0525.76283.1246.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ29,882.0043,864.00-46.8 %0.0266.2297.8563.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,562.131,513.003.1 %1.5933.85422.8154.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,301.042,176.0034.1 %5.0800.74237.9870.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ13,432.227,768.0042.2 %5.03,158.72491.1584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,422.792,011.0054.5 %5.0268.7874.8872.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,238.46705.0083.4 %5.0435.2274.9882.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,227.01686.0083.8 %5.0323.5537.4888.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,245.82593.0086.0 %5.0356.9062.4482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,878.86234.0094.0 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,948.23290.0092.7 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,922.07247.0093.7 %5.0195.170.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,933.07300.0092.4 %5.0278.2274.2773.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,863.39330.0091.5 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,911.06264.0093.2 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,922.07292.0092.6 %5.0252.8937.4885.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,922.57369.0090.6 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,984.89549.0086.2 %5.0264.0028.8989.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,885.40276.0092.9 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,896.41253.0093.5 %5.0194.626.1496.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,948.23401.0089.8 %5.0207.808.7695.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,076.58906.0077.8 %5.0256.9174.8870.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,077.09452.0088.9 %5.0246.9575.2469.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,379.022,369.0079.2 %5.0933.83336.3064.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,651.49790.0070.2 %5.0360.6497.8572.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,640.04658.0075.1 %5.0520.72145.3572.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,606.372,378.448.7 %4.0505.9582.6583.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,662.24762.0071.4 %5.0389.42101.6573.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,800.374,365.6024.7 %5.01,295.152,133.31-64.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,172.621,315.0058.6 %5.0762.70541.5029.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,336.041,010.0069.7 %5.0724.67261.2563.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ17,590.245,539.4468.5 %5.03,177.742,342.5626.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,540.968,218.96-223.5 %0.0613.57881.98-43.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,888.077,079.16-20.2 %0.01,580.411,141.4127.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ4,937.60299.9593.9 %5.01,409.25131.9790.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ14,750.5911,665.7620.9 %5.01,333.18205.2784.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,837.381,516.0068.7 %5.0971.88623.3835.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,728.341,110.0035.8 %5.065.2769.10-5.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,953.351,297.0067.2 %5.0849.0390.8989.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,984.77640.0078.6 %5.0686.6476.6888.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ4,222.964,837.86-14.6 %0.0666.66628.125.8 %2.5
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,339.762,030.3562.0 %5.01,400.50619.6955.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ4,268.214,670.00-9.4 %0.01,143.02678.5840.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,797.833,047.0019.8 %5.01,124.01324.9071.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ27,016.5013,775.1049.0 %5.09,661.06100.9399.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,114.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5686.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,707.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5786.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ5,012.902,483.5950.5 %5.01,162.04599.5248.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,100.592,881.9464.4 %5.0428.06251.2541.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ5,250.223,298.1037.2 %5.0762.7031.9895.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,319.592,734.7275.8 %5.0895.82614.0131.5 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 40,610.6119,876.7751.1 %5.0946.39346.2063.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,781.481,138.0059.1 %5.0591.56113.6080.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,488.293,182.408.8 %4.0819.75519.2836.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,883.11784.0072.8 %5.0629.59238.5362.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,403.045,485.05-1.5 %0.01,104.97365.1667.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,110.523,254.0020.8 %5.01,124.01371.4167.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,341.769,642.52-311.8 %0.01,219.09540.2455.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)99,686.2819,820.0080.1 %5.02,798.68493.7682.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 110,298.9021,098.78-104.9 %0.02,260.31261.0088.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 253,713.1910,544.9180.4 %5.01,090.48308.1371.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3155,027.274,673.2397.0 %5.09,683.04617.4993.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 431,201.2310,905.8465.0 %5.01,470.90513.7065.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,486.074,731.84-35.7 %0.0412.21380.007.8 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ154,257.36103,288.0033.0 %5.02,203.39405.0081.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ44,042.9872,396.00-64.4 %0.01,243.272,271.75-82.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ25,857.1320,475.0020.8 %5.0897.83484.8446.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์98,210.9123,562.4176.0 %5.01,047.811,795.58-71.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ48,199.0024,067.0050.1 %5.0882.99421.3252.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ125,079.9241,803.0066.6 %5.0852.95500.5541.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ20,129.6628,015.00-39.2 %0.02,106.451,596.5624.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,256.542,991.008.2 %4.0743.69301.4059.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,980.181,219.0059.1 %5.0686.64214.1868.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ35,008.6124,840.0029.0 %5.010,188.932,863.5371.9 %5.0
รวม 1,264,028 613,989 51.43 % 88,623 31,130 64.87 %