จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 270,247.3623,138.0067.1 %5.0435.32432.970.5 %0.5
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,601.34816.0068.6 %5.0662.4593.5785.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ20,556.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ95.00ประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ4,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ190.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบ18,547.65ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ337.89ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,240,230.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ112.16ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี31,103.3023,964.0023.0 %5.03,552.881,186.5566.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,800.592,500.0047.9 %5.0348.1786.7175.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,700.32730.0084.5 %5.0294.6053.2981.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,025.7132.0099.2 %5.0365.0970.2180.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,996.56231.0094.2 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,789.65661.0082.6 %5.0449.4756.4287.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,785.53471.0087.6 %5.0266.6055.5179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,763.20314.0093.4 %5.0354.9354.6184.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,738.62495.0086.8 %5.0373.5056.3584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,862.51492.0087.3 %5.0286.4156.3980.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,826.41398.0089.6 %5.0350.0955.1484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,805.72445.0088.3 %5.0415.1555.4086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,859.43608.0084.2 %5.0498.3357.7288.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,753.33348.0090.7 %5.0303.9055.9781.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,812.01562.0085.3 %5.0415.008.5197.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,883.01409.0089.5 %5.0190.029.9694.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,714.56626.0083.1 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง4,007.22337.0091.6 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,789.21583.0084.6 %5.0357.5755.1984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง4,082.38186.0095.4 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์394.50285.0027.8 %5.0148.4054.6163.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก4,385.12570.0087.0 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็กไม่ครบ27,776.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ385.75ประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบ2,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ475.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบ12,016.68ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ2,017.51ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานีไม่ครบ1,467.40ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ91.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบไม่ครบ1,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ285.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผลไม่ครบ1,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ285.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐไม่ครบ1,879.20ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ266.12ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดมไม่ครบ1,500.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ190.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหารไม่ครบ500.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ47.50ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,284.883,038.177.5 %3.5928.67626.8232.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 720,348.0134,570.00-69.9 %0.06,926.988,354.80-20.6 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,804.682,234.5053.5 %5.01,517.47613.7059.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,990.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ3,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ190.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4ไม่ครบ5,427.54ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ2,101.04ประเมินไม่ได้0.5
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี28,786.1632,911.68-14.3 %0.02,464.722,280.007.5 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,262.551.00100.0 %5.0560.990.9099.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ4,222.22ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ988.65ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ4,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ285.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ10,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ285.00ประเมินไม่ได้0.5
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี244,175.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,459.87950.0034.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 11,733.1815,000.00-27.8 %0.04,050.065,700.00-40.7 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)ไม่ครบ13,951.55ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ9,992.20ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,472.28ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ156.47ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)ไม่ครบ7,613.90ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ639.39ประเมินไม่ได้0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)ไม่ครบ10,713.47ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ751.14ประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไม่ครบ13,234.54ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ124.55ประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ500.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ41.96ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,131.711,312.0058.1 %5.0985.7478.3192.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,596.36500.0086.1 %5.0896.20285.0068.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ497.25ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ15,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ2,800.00ประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ475.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ475.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ15,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ190.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,612.87ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ471.22ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,500.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ190.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ3,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ760.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ8,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ745.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ7,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ95.00ประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี25,850.5515,058.0041.7 %5.0907.91509.0643.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ20,952.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ950.00ประเมินไม่ได้0.5
เรือนจำกลางอุบลราชธานี ไม่ครบ84,128.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,087.85ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ2,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ475.00ประเมินไม่ได้0.5
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานีไม่ครบ15,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ950.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,574.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ226.87ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ7,229.76ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ554.80ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ4,733.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ190.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,393.616,144.48-81.1 %0.01,192.65180.5084.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ185,475.84ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ916.75ประเมินไม่ได้0.5
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบ5,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ92.50ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ไม่ครบ3,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ950.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 2ไม่ครบ17,247.70ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ418.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ไม่ครบ10,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ950.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4ไม่ครบ17,034.40ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ715.35ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5ไม่ครบ18,152.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ751.92ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม79,530.4740,000.0049.7 %5.01,362.56475.0065.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีไม่ครบ30,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ475.00ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบ30,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ475.00ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบ25,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ475.00ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีไม่ครบ40,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ475.00ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐไม่ครบ20,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ475.00ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลไม่ครบ30,189.40ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ987.94ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบไม่ครบ20,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ475.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ30,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,900.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,709.3230,791.99-217.1 %0.03,778.841,536.6859.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานีไม่ครบ20,410.99ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ384.10ประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,410.972,193.0035.7 %5.0624.99109.0182.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี30,865.7140,575.00-31.5 %0.02,938.201,149.6560.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,868.673,555.008.1 %4.01,118.84355.3068.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,000.868,706.00-74.1 %0.01,461.12224.3784.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ665.00ประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี68,687.2417,340.7874.8 %5.06,449.685,666.2012.1 %5.0
รวม 492,993 313,133 0.00 % 50,993 31,663 0.00 %