จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,616.43816.0068.8 %5.0662.4593.5785.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 270,247.3623,138.0067.1 %5.0435.32432.970.5 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี32,862.4320,556.0037.4 %5.0126.7195.0025.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี80,926.844,000.0095.1 %5.0363.92190.0047.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี317,570.5318,547.6594.2 %5.01,372.69337.8975.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,450.302,957.0014.3 %5.0947.6998.8989.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี31,103.3023,964.0023.0 %5.03,552.881,186.5566.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,800.592,500.0047.9 %5.0348.1786.7175.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,700.32730.0084.5 %5.0294.6053.2981.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,025.7132.0099.2 %5.0365.0970.2180.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,996.56231.0094.2 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,789.65661.0082.6 %5.0449.4756.4287.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,785.53471.0087.6 %5.0266.6055.5179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,763.20314.0093.4 %5.0354.9354.6184.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,738.62495.0086.8 %5.0373.5056.3584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,862.51492.0087.3 %5.0286.4156.3980.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,826.41398.0089.6 %5.0350.0955.1484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,805.72445.0088.3 %5.0415.1555.4086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,859.43608.0084.2 %5.0498.3357.7288.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,753.33348.0090.7 %5.0303.9055.9781.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,812.01562.0085.3 %5.0415.008.5197.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,883.01409.0089.5 %5.0190.029.9694.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,714.56626.0083.1 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง4,007.22337.0091.6 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,789.21583.0084.6 %5.0357.5755.1984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง4,082.38186.0095.4 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์3,696.17285.0092.3 %5.0148.4054.6163.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก4,385.12570.0087.0 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก18,864.9427,776.00-47.2 %0.01,500.40385.7574.3 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ6,721.944,260.0036.6 %5.01,165.07404.5165.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,080.2312,016.68-136.5 %0.01,461.122,017.51-38.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,910.621,467.4049.6 %5.0414.4391.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,841.381,000.0064.8 %5.0296.43285.003.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,775.321,000.0064.0 %5.0542.65285.0047.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ5,491.481,879.2065.8 %5.0557.93266.1252.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,821.641,500.0046.8 %5.0584.83190.0067.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,344.81500.0085.1 %5.0640.1747.5092.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,376.252,807.8616.8 %5.0895.7395.0089.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,251.04100.0097.6 %5.01,270.9695.0092.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,284.883,038.177.5 %3.5928.67626.8232.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 720,348.0134,570.00-69.9 %0.06,926.988,354.80-20.6 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,804.682,234.5053.5 %5.01,517.47613.7059.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,742.521,990.0046.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,695.333,000.0065.5 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,546.775,427.54-19.4 %0.01,880.042,101.04-11.8 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี28,786.1632,911.68-14.3 %0.02,464.722,280.007.5 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,262.551.00100.0 %5.0560.990.9099.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,991.924,222.2239.6 %5.02,188.81988.6554.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,119.224,000.0021.9 %5.01,461.12285.0080.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี13,470.3910,000.0025.8 %5.02,316.84285.0087.7 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี274,888.381,000.0099.6 %5.01,459.87950.0034.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 11,733.1815,000.00-27.8 %0.04,050.065,700.00-40.7 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,372.2813,951.55-159.7 %0.01,764.209,992.20-466.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,848.231,472.2861.7 %5.01,080.80156.4785.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,253.967,613.90-79.0 %0.01,440.93639.3955.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,636.4210,713.4715.2 %5.04,863.81751.1484.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง18,551.5913,234.5428.7 %5.0380.34124.5567.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี23,405.67500.0097.9 %5.0203.9341.9679.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,137.811,312.0058.2 %5.0985.7478.3192.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,407.70500.0085.3 %5.0896.20285.0068.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,892.325,000.00-28.5 %0.01,118.84497.2555.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี20,064.7015,000.0025.2 %5.06,215.122,800.0054.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,767.671,000.0073.5 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,459.771,000.0077.6 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,671.1615,000.00-164.5 %0.01,556.20190.0087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี13,116.421,612.8787.7 %5.01,461.12471.2267.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,785.351,500.0060.4 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,163.983,000.0041.9 %5.01,461.12760.0048.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี8,118.368,000.001.5 %0.52,354.88745.0068.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,783.307,000.00-85.0 %0.0890.6495.0089.3 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี25,850.5515,058.0041.7 %5.0907.91509.0643.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี71,865.2520,952.0070.8 %5.0664.49950.00-43.0 %0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 98,279.7984,128.0014.4 %5.01,960.541,087.8544.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,298.521,000.0069.7 %5.0890.64285.0068.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,209.943,101.9526.3 %5.01,137.85807.1129.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี35,680.3315,000.0058.0 %5.01,446.87950.0034.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,327.861,574.0052.7 %5.0909.66226.8775.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,757.857,229.76-7.0 %0.01,537.19554.8063.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,712.334,733.00-0.4 %0.01,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,393.616,144.48-81.1 %0.01,192.65180.5084.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี10,139.26185,475.84-1,729.3 %0.03,362.72916.7572.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,249.3210,000.002.4 %1.03,665.80285.0092.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี20,902.695,000.0076.1 %5.0797.8392.5088.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 126,758.613,000.0088.8 %5.01,541.841,457.305.5 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 239,545.5817,247.7056.4 %5.01,373.78418.0069.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3107,003.6810,000.0090.7 %5.03,186.08950.0070.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 436,130.7117,034.4052.9 %5.03,075.00715.3576.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 565,533.0518,152.0072.3 %5.03,151.45751.9276.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม79,530.4740,000.0049.7 %5.01,362.56475.0065.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี55,595.3530,000.0046.0 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี101,894.1530,000.0070.6 %5.01,017.29475.0053.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี62,064.7325,000.0059.7 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี53,574.7340,000.0025.3 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ75,508.6520,000.0073.5 %5.01,130.32475.0058.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล87,118.7230,189.4065.3 %5.01,078.81987.948.4 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ75,508.6520,000.0073.5 %5.0876.14475.0045.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี28,708.7830,000.00-4.5 %0.02,163.641,900.0012.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,999.2130,791.99-207.9 %0.03,778.841,536.6859.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี18,906.6320,410.99-8.0 %0.01,111.06384.1065.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,410.972,193.0035.7 %5.0624.99109.0182.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี30,865.7140,575.00-31.5 %0.02,938.201,149.6560.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,868.673,555.008.1 %4.01,118.84355.3068.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,000.868,706.00-74.1 %0.01,461.12224.3784.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,401.411,000.0070.6 %5.0890.64665.0025.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี68,687.2417,340.7874.8 %5.06,449.685,666.2012.1 %5.0
รวม 2,553,729 1,198,968 53.05 % 141,970 76,226 46.31 %