จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,270.20485.0088.6 %5.0573.8354.3290.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ11,471.017,228.3637.0 %5.074.90111.40-48.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,054.534,961.28-62.4 %0.0783.01216.3672.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,280.741.00100.0 %5.0859.252.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ12,908.696,468.0049.9 %5.02,608.54443.5683.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,571.341,893.5058.6 %5.0375.1365.3082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,860.16346.0091.0 %5.0346.9365.6581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,801.68345.0090.9 %5.0338.73114.3166.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,765.49346.0090.8 %5.0463.2164.6086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,858.35665.0082.8 %5.0422.3764.4284.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,846.48488.0087.3 %5.0307.5463.3379.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,764.40363.0090.4 %5.0203.9837.5881.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,744.08372.0090.1 %5.0381.2952.7286.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,771.71426.0088.7 %5.0461.9462.7786.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,923.44450.0090.9 %5.0372.7963.8682.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,724.70366.0090.2 %5.0507.430.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,707.92323.0091.3 %5.0260.6148.0681.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,663.48258.0094.5 %5.0392.0062.3084.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,243.073,928.227.4 %3.5821.04877.83-6.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,763.601.00100.0 %5.0512.332.8599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,642.17859.0067.5 %5.0471.74295.4537.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,739.47921.0066.4 %5.0657.67232.7564.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,058.763,636.0010.4 %5.01,068.25690.9435.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,173.551,700.0046.4 %5.0840.06427.4649.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,127.92950.0069.6 %5.0630.88513.0018.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,408.693,994.0046.1 %5.02,513.47984.2060.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,290.271,499.3234.5 %5.0625.16754.97-20.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,149.284,348.0515.6 %5.01,355.32809.1340.3 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,924.324,820.52-22.8 %0.01,106.28230.3579.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ8,307.7013,415.55-61.5 %0.01,388.950.00100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,631.521,944.8065.5 %5.01,049.23207.0180.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,630.27428.0073.7 %5.075.8321.1072.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,330.601,505.0054.8 %5.0916.1254.6394.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,827.83826.0070.8 %5.0707.13530.6225.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ11,343.502,219.0080.4 %5.0622.34521.3416.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ7,012.6433,613.00-379.3 %0.01,981.022,293.27-15.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,649.441,732.0052.5 %5.01,030.22489.4552.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,898.2312,074.25-209.7 %0.01,068.25148.7286.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,713.0711.0099.7 %5.01,068.25532.7850.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,860.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,125.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ6,144.531,298.0078.9 %5.01,524.63585.2061.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,028.323,697.398.2 %4.0935.10278.6770.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,028.40342.7291.5 %5.0725.9637.1994.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,377.373,480.00-3.0 %0.0916.12621.8532.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ43,134.012,343.0094.6 %5.01,110.03669.4139.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,355.004,699.24-99.5 %0.0630.88266.9457.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,757.633,552.005.5 %2.51,011.20357.6964.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,160.501,264.3960.0 %5.0725.96423.1141.7 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,643.575,407.024.2 %2.01,277.42366.0871.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ4,593.943,590.0021.9 %5.0973.16674.6830.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,015.486,811.002.9 %1.01,315.452.8599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 161,330.690.00100.0 %5.01,864.09707.2862.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 211,066.5911,875.35-7.3 %0.01,771.23675.3761.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 332,999.6314,466.0556.2 %5.01,557.66732.7053.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,509.442,374.205.4 %2.5237.21575.46-142.6 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ74,141.4689,281.00-20.4 %0.01,675.00708.8357.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ42,652.1420,163.0152.7 %5.01,029.841,890.00-83.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ24,450.0318,620.0023.8 %5.0968.88365.9262.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ76,362.101,634.6797.9 %5.0948.22820.1613.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์24,012.2211,111.0053.7 %5.0877.23843.973.8 %1.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ6,608.5011,548.61-74.8 %0.02,524.412,374.395.9 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,088.681,524.0050.7 %5.0859.07542.4236.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,000.33677.0077.4 %5.0451.18540.72-19.8 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ46,082.6029,693.9335.6 %5.05,119.941,554.1169.6 %5.0
รวม 614,067 369,664 39.80 % 59,884 28,827 51.86 %