จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,525.64547.0078.3 %5.0366.74180.5050.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู13,718.4313,921.20-1.5 %0.0187.5366.5064.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู3,101.721,655.0046.6 %5.0518.87118.5877.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,983.741,895.0036.5 %5.0594.9344.1792.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�6,873.216,566.004.5 %2.01,460.67542.2762.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,069.341,161.6871.5 %5.0236.5845.9780.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,681.44447.0087.9 %5.0277.1663.3377.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,757.21395.0089.5 %5.0280.5466.6576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,740.80339.0090.9 %5.0268.4977.2471.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,567.23174.0095.1 %5.0237.2420.4091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,602.63344.0090.5 %5.0344.60133.2961.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,942.272,083.0047.2 %5.0956.24717.2525.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,794.342,307.0039.2 %5.0937.22894.384.6 %2.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,140.02962.0069.4 %5.0575.92548.654.7 %2.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,974.99781.0073.7 %5.0594.93556.906.4 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,355.411,990.0040.7 %5.0709.03670.395.5 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,279.931,214.4963.0 %5.0772.61676.3912.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,285.802,889.0032.6 %5.01,089.35783.7528.1 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู4,295.384,568.00-6.3 %0.01,051.32285.0072.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู11,825.2710,084.2814.7 %5.02,154.25284.4386.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,162.922,023.0036.0 %5.0632.97456.2027.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,582.19398.0074.8 %5.063.8324.0462.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,233.65932.0071.2 %5.0709.030.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,641.21677.0074.4 %5.0461.82418.419.4 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,291.052,609.0020.7 %5.0671.0047.6992.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,907.0244,567.69-808.2 %0.01,355.571,789.02-32.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู4,835.256,257.00-29.4 %0.01,317.54843.4136.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู11,377.582,737.0075.9 %5.0981.83120.0987.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู8,604.7213,553.32-57.5 %0.02,534.57101.3396.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,332.631,199.0088.4 %5.0556.90500.5610.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,944.433,298.0016.4 %5.0766.08597.4922.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,719.533,011.0019.0 %5.0861.16355.6258.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,399.211,710.0061.1 %5.0572.67287.0549.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,858.862,901.00-1.5 %0.0480.8457.1188.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู30,498.232,130.0093.0 %5.0626.04335.8546.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�46,557.1329,403.2336.8 %5.0817.29422.8548.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,513.51919.0063.4 %5.0404.78137.0966.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,159.661,514.0052.1 %5.0479.23371.1522.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,840.99778.0072.6 %5.0499.85305.3038.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,370.883,968.009.2 %4.5747.06405.9445.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,184.392,250.0029.3 %5.0632.9757.0091.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,428.153,043.0511.2 %5.0709.03769.50-8.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 50,584.2918,342.0063.7 %5.01,095.58686.4037.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 252,460.8814,071.9273.2 %5.01,073.99565.6447.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,588.173,119.55-20.5 %0.0291.90237.5018.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู38,575.0324,716.0035.9 %5.0896.83389.5056.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง83,691.8613,741.0083.6 %5.0622.15427.7831.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,330.9913,512.10-84.3 %0.01,581.33171.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,379.441,653.0051.1 %5.0651.98542.8716.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,616.771,202.0054.1 %5.0385.76161.9358.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู16,742.798,154.0051.3 %5.04,062.314,230.59-4.1 %0.0
รวม 515,928 282,714 45.20 % 41,158 22,593 45.11 %