จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,312.751,613.6051.3 %5.02,108.5769.0696.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,035.239,333.92-32.7 %0.01,280.05836.7334.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,728.431,167.0068.7 %5.0576.4694.3783.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น26,664.6221,967.0017.6 %5.0155.36276.52-78.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 7,033.784,605.1034.5 %5.052.62139.39-164.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 115,180.2738,349.0066.7 %5.01,887.56877.9053.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,349.4214,684.00-174.5 %0.01,641.36313.3280.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,188.411,899.0040.4 %5.0823.67109.0286.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น20,524.4824,576.00-19.7 %0.05,180.511,041.8979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,977.301,651.0066.8 %5.0429.81102.9876.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,979.101,395.0072.0 %5.0314.47159.2449.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,530.53440.0090.3 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,787.83306.0093.6 %5.0167.608.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,610.44387.0091.6 %5.0295.9884.8271.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,553.901,177.0074.2 %5.0490.45107.1278.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,473.05234.0094.8 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,809.40852.0082.3 %5.0340.3980.1076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,501.57489.0089.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,204.41478.0088.6 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,828.871,104.0077.1 %5.0371.84113.3569.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,859.99928.0080.9 %5.0460.3294.3179.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,497.54398.0091.2 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,544.97575.0087.3 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,512.42434.0090.4 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,178.12371.0091.1 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,084.13315.0092.3 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,109.42242.0094.1 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,131.93514.0087.6 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,156.42324.0092.2 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,828.313,411.7010.9 %5.01,070.88832.5922.3 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,516.05402.0084.0 %5.0428.08142.8766.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,603.97671.0074.2 %5.0467.61119.3774.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,464.31452.0081.7 %5.0414.30168.9859.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,561.16943.0063.2 %5.0531.58164.1469.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,154.341.00100.0 %5.0671.54263.2860.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,816.665,260.00-9.2 %0.01,451.20481.6566.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,617.391,895.0047.6 %5.01,740.54572.6467.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,860.522,200.0043.0 %5.01,255.41623.9150.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 622,205.9555,330.00-149.2 %0.07,909.993,653.5553.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,006.661,006.0066.5 %5.0747.611,260.05-68.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น10,068.683,084.0069.4 %5.03,619.021,647.3654.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,226.234,697.0810.1 %5.01,641.363,181.02-93.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 520,785.5020,649.410.7 %0.52,784.961,303.5053.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น27,032.4719,700.0027.1 %5.0972.54369.7862.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,382.635,159.68-17.7 %0.02,006.26422.5478.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,781.905,501.4218.9 %5.02,268.891,294.0743.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,538.991.00100.0 %5.01,318.09304.3776.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 44,085.372,447.0040.1 %5.01,527.851,610.14-5.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น326,587.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,929.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)11,897.6121,475.76-80.5 %0.03,847.212,391.6037.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,337.068,655.3047.0 %5.02,482.04166.2593.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,328.393,024.0073.3 %5.01,032.8528.7397.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,208.5110,500.00-149.5 %0.01,533.58237.0284.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)12,569.3811,814.256.0 %3.04,644.87969.3479.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 46,735.9014,163.13-110.3 %0.02,700.931,780.4034.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,794.804,143.9146.8 %5.03,058.922,005.4234.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,354.8212,739.0040.3 %5.0323.080.9599.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,598.21596.0062.7 %5.071.0065.937.1 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,670.311,935.0047.3 %5.0937.771,140.00-21.6 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,151.491,697.0046.2 %5.0804.65215.9873.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,891.314,347.75-11.7 %0.01,108.91334.7169.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,326.5128,303.00-239.9 %0.02,192.821,878.8114.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,886.1310,931.00-85.7 %0.01,850.535,303.56-186.6 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น11,087.0020,224.00-82.4 %0.02,268.9453.7497.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น7,481.233,743.0050.0 %5.02,516.095,300.70-110.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น3,179.362,505.0021.2 %5.0804.65382.8552.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,761.202,892.0023.1 %5.01,051.86112.6789.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,500.807,313.71-62.5 %0.01,318.09462.7264.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,422.553,668.3332.4 %5.01,396.10428.3169.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,588.625,200.00-44.9 %0.012,055.50151.2698.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น15,658.045,369.2065.7 %5.0821.58532.2835.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น17,422.3512,360.0029.1 %5.0539.0445.8491.5 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 41,022.995,585.0086.4 %5.0969.1882.6491.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 410,288.317,747.0124.7 %5.03,222.022,432.5024.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,813.281,429.0049.2 %5.0671.5478.7188.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น26,899.5821,112.0021.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,363.902,287.0032.0 %5.0899.73377.6758.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)8,537.123,578.0058.1 %5.01,850.53222.9888.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,832.702,998.0021.8 %5.01,089.89155.8285.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,742.503,205.0032.4 %5.01,741.84216.9187.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,249.485,169.41-21.6 %0.01,184.97565.3352.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น30,113.216,555.7478.2 %5.0104,742.93350.3699.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)26,518.499,710.4063.4 %5.02,568.391,978.8523.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1111,108.8120,709.0081.4 %5.01,005.55840.5816.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 29,314.2014,225.33-52.7 %0.0734.99787.78-7.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 362,398.6814,599.7776.6 %5.01,366.15535.8060.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 442,544.0016,940.7560.2 %5.01,687.37967.7342.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 554,933.0222,317.0059.4 %5.01,632.771,320.5019.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,430.0521,300.00-231.3 %0.0406.40741.00-82.3 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น40,646.3322,380.0044.9 %5.0354.79588.58-65.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่47,871.3219,176.0059.9 %5.0942.20672.7728.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพล36,558.8125,032.0031.5 %5.01,008.30614.4539.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น88,330.55126,520.00-43.2 %0.01,946.24488.7074.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง30,336.4628,936.004.6 %2.01,093.631,236.28-13.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น149,629.1170,631.8052.8 %5.01,151.94461.4259.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,042.10ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น30,690.7514,229.4153.6 %5.0975.96892.508.6 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,973.0730,218.00-236.8 %0.02,570.601,195.4353.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น17,276.93143,604.00-731.2 %0.03,517.391,894.0346.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น40,222.0234,328.0014.7 %5.01,251.70312.4575.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,937.25528.0082.0 %5.01,006.99183.0281.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น160,067.2768,676.0057.1 %5.02,159.78823.3361.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,614.663,036.0016.0 %5.0994.81739.7025.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,692.8710,108.00-77.6 %0.02,267.54240.3589.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,614.011,142.0056.3 %5.01,359.710.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,145.241,961.0037.7 %5.0804.65281.8765.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 498,798.2789,080.819.8 %4.531,641.862,862.5091.0 %5.0
รวม 1,827,253 1,330,276 27.20 % 283,002 72,432 74.41 %