จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,455.651.00100.0 %5.0535.560.9099.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี11,653.287,138.3138.7 %5.081.15190.54-134.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี6,984.721,244.8082.2 %5.064.6647.5026.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี119,327.395,795.8495.1 %5.04,623.03215.5695.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 485,355.763,570.1695.8 %5.04,569.8875.2298.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,194.761,579.0050.6 %5.0820.8040.5095.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1031,229.0214,931.2052.2 %5.05,940.64281.3595.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี22,033.3120,370.307.5 %3.54,871.21378.4392.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,788.46458.0087.9 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,712.96152.0095.9 %5.0298.768.8197.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,613.34288.0093.8 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,781.29207.0094.5 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,441.21634.0085.7 %5.0324.6776.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี6,369.834,441.7030.3 %5.0476.8552.9488.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,840.50423.0089.0 %5.0251.0080.8567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,269.211,024.0076.0 %5.0308.1295.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,686.01204.0094.5 %5.0288.0474.5174.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,647.67475.0091.6 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,830.81343.0091.0 %5.0500.2981.8583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,698.50275.0092.6 %5.0256.5476.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,910.40601.0084.6 %5.0432.14114.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,394.99397.0091.0 %5.0324.8576.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,752.80402.0089.3 %5.0288.8676.0073.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,830.81394.0089.7 %5.0442.0157.7486.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,258.918,452.74-60.7 %0.02,306.321,463.6736.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,329.314,826.00-45.0 %0.0877.84604.5631.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,193.911,650.0024.8 %5.0449.48171.0062.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,602.41589.5077.3 %5.0471.28177.8562.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,549.74750.0070.6 %5.0477.56161.5066.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,575.39505.2080.4 %5.0447.06140.6368.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,210.571,943.0039.5 %5.0725.72333.4554.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,224.565,594.17-32.4 %0.01,201.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,316.671,685.0049.2 %5.0877.84714.2618.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 543,524.6135,375.0018.7 %5.07,244.376,278.7513.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,738.121,199.0067.9 %5.01,609.121,054.6734.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,681.861,212.0067.1 %5.0687.69469.6931.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,431.864,389.0053.5 %5.03,273.871,882.3842.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,305.447,401.12-221.0 %0.0584.77935.96-60.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี6,814.956,800.000.2 %0.51,771.601,909.50-7.8 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี4,602.184,473.002.8 %1.01,410.30171.3087.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,218.652,062.4451.1 %5.01,741.182,895.92-66.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี17,333.1821,193.51-22.3 %0.01,677.480.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี281,842.84467,749.41-66.0 %0.01,349.20879.0034.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,499.551,679.0052.0 %5.0953.91255.0673.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)12,775.784,210.5667.0 %5.01,155.35368.6868.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)9,942.5413,187.41-32.6 %0.03,761.5988.9597.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 311,733.8610,268.0012.5 %5.04,525.855,743.34-26.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,713.602,021.0045.6 %5.090.5891.01-0.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,861.031,240.0067.9 %5.01,010.96129.7587.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,133.09849.0072.9 %5.0763.75221.7971.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,808.965,322.46-10.7 %0.0918.95720.1621.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี8,583.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,752.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,366.288,681.89-61.8 %0.01,253.10934.4325.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,705.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,048.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี11,367.1019,539.29-71.9 %0.02,383.84184.0292.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี11,307.522,601.0077.0 %5.0877.85460.3947.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,939.143,503.3611.1 %5.01,068.00371.3765.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,968.729,127.00-31.0 %0.01,847.66374.7279.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,722.582,428.0048.6 %5.01,353.25598.7755.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี3,964.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,010.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี22,811.6111,373.0050.1 %5.0544.44422.1622.5 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 95,151.5148,944.7048.6 %5.01,777.78500.0171.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,041.941,595.0047.6 %5.0592.60225.5761.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,247.484,277.88-0.7 %0.01,144.07550.8251.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี17,491.041,913.0089.1 %5.06,038.45352.5794.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี21,666.707,080.8867.3 %5.01,686.99493.5170.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี4,452.382,541.0042.9 %5.0896.86413.2553.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี7,106.7043,277.65-509.0 %0.01,169.99574.5950.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)6,314.23158.1597.5 %5.02,657.031,047.3560.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 112,716.5214,611.50-14.9 %0.01,402.701,144.9318.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 233,904.3318,898.5644.3 %5.01,443.22625.3556.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 314,447.2118,760.59-29.9 %0.01,365.15898.8934.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 479,081.6317,861.4277.4 %5.01,529.43654.0157.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี12,968.9512,199.085.9 %2.5452.89469.54-3.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี8,609.005,724.6733.5 %5.0357.80124.9565.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี86,564.311,046.7098.8 %5.01,821.18368.0679.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี80,497.5542,726.0046.9 %5.01,089.66381.5665.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี131,366.6467,977.0048.3 %5.01,171.97912.0022.2 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ11,633.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ269.54ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี68,719.6996,071.35-39.8 %0.01,003.30617.9638.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี37,115.3426,664.0028.2 %5.01,054.10397.9562.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี69,892.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,006.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ77,434.9716,989.2978.1 %5.01,017.80457.5655.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน99,948.1948,081.4551.9 %5.01,028.22600.3441.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี24,671.8529,502.00-19.6 %0.02,790.352,016.4427.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี11,193.031,800.0083.9 %5.04,479.57230.9494.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี51,076.5629,893.9941.5 %5.01,402.53352.0174.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,592.06700.0073.0 %5.01,190.28144.1887.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,847.792,440.0049.7 %5.01,010.96341.3166.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,934.157,342.00-48.8 %0.01,725.51463.8073.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,230.761,778.0045.0 %5.01,527.87497.9867.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,538.424,667.8355.7 %5.02,693.24743.4272.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี3,024.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5763.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี33,114.5510,678.4267.8 %5.03,136.07498.9284.1 %5.0
รวม 1,925,555 1,325,433 31.17 % 128,564 50,657 60.60 %