จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,131.86868.0072.3 %5.0234.5448.4079.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,345.662,023.0039.5 %5.0538.80130.0275.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,329.393,669.00-10.2 %0.0519.7867.2087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 421,845.6323,442.00-7.3 %0.04,832.61391.0291.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 239,860.8729,981.0024.8 %5.02,575.51541.5079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 129,657.063,400.0088.5 %5.03,513.31950.0073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย3,995.32895.0077.6 %5.0259.7650.3580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,009.132,147.0057.1 %5.0333.3667.4679.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,240.882,660.0063.3 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,493.501,950.0070.0 %5.0328.24114.0065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 28,845.223,740.0057.7 %5.0356.9295.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,199.72775.0081.5 %5.0217.1495.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,626.053,574.0046.1 %5.0319.7295.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,571.092,245.0059.7 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,941.0914,000.00-101.7 %0.01,432.551,196.9016.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,677.822,817.00-5.2 %0.01,072.92926.7613.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,313.292,567.0040.5 %5.0919.14197.3478.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,934.461,281.0056.3 %5.0405.69173.8657.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,815.831,694.0039.8 %5.0355.73210.2440.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,046.362,656.0034.4 %5.0713.80965.68-35.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,107.603,307.0019.5 %5.0783.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,681.951,773.0062.1 %5.0938.13576.9438.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี14,531.8225,277.00-73.9 %0.01,679.7973.4395.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,442.331,910.0044.5 %5.0576.83331.8342.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,876.658,780.00-80.0 %0.01,259.58367.2370.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,564.961,329.0062.7 %5.0629.4236.2894.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,572.191,088.0057.7 %5.0234.54164.8529.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,568.444,742.00-3.8 %0.0715.87189.7473.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี11,999.9928,087.00-134.1 %0.02,231.251,874.9416.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,919.872,363.0052.0 %5.0786.03793.25-0.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี3,712.922,800.0024.6 %5.0595.85214.0764.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,663.7714,090.00-111.4 %0.01,337.47108.0391.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,420.111,333.0088.3 %5.0571.03123.5078.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,441.691,810.0047.4 %5.0482.44241.3650.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,723.022,803.0051.0 %5.0690.93311.9054.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,144.775,144.0016.3 %5.01,157.61430.7462.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี5,657.1112,491.00-120.8 %0.01,204.36163.7986.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,866.867,009.0035.5 %5.01,040.32565.2845.7 %5.0
รจก.บางขวาง 175,502.13183,289.00-4.4 %0.02,047.19398.3780.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี58,650.5348,522.0017.3 %5.0863.85550.7836.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,667.781,017.0061.9 %5.0222.5988.5460.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,659.261,670.0064.2 %5.0976.17395.9859.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,468.991,696.0051.1 %5.0481.75181.7462.3 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี9,757.7813,640.00-39.8 %0.01,679.76484.5071.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,148.831,599.0049.2 %5.0462.76201.1156.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,607.212,890.0037.3 %5.0582.11161.5072.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 166,542.1313,226.0080.1 %5.0355.45444.96-25.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 237,733.3118,934.0049.8 %5.0617.15769.13-24.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)27,723.6517,701.0036.2 %5.0671.74379.6843.5 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,785.2114,450.00-113.0 %0.0359.60166.5353.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,189.584,170.000.5 %0.5294.90267.539.3 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี57,640.1620,303.0064.8 %5.0424.44461.92-8.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,017.0117,408.00-15.9 %0.02,347.66436.7881.4 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ238,737.91117,000.0051.0 %5.0356.11453.97-27.5 %0.0
สถาบันทันตกรรม129,782.6170,000.0046.1 %5.0203.36168.1317.3 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก683,609.19576,000.0015.7 %5.011,782.991,190.0089.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,723.853,175.0014.7 %5.0656.77539.4617.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,898.49654.0077.4 %5.0272.57208.3323.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี112,086.7733,476.8670.1 %5.051,172.193,706.1092.8 %5.0
รวม 1,934,709 1,393,341 27.98 % 113,302 24,672 78.22 %