จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,468.13694.0071.9 %5.0570.36195.3265.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย22,108.0310,169.5054.0 %5.072.50200.17-176.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,330.817,951.6023.0 %5.051.73101.02-95.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,645.824,714.51-1.5 %0.0105.8536.9065.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,656.202,082.0021.6 %5.0646.42238.4763.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,314.492,370.0028.5 %5.0491.4358.3488.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย81,083.6110,060.3087.6 %5.02,928.35882.1269.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,242.57837.0080.3 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,693.36641.0086.3 %5.0377.0957.0084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,819.33464.0087.9 %5.0416.6057.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,691.83485.0086.9 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,817.45338.0091.1 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3,516.1213.0099.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,081.11941.0076.9 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,641.94441.0087.9 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว3,606.91158.0095.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,618.58656.0081.9 %5.0372.3957.0084.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่15,604.8112,232.4121.6 %5.01,517.21657.9056.6 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,872.754,534.5022.8 %5.0816.00410.4649.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย10,416.954,335.8058.4 %5.01,426.09901.8836.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,498.771,990.0020.4 %5.01,510.31286.7581.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,690.751,503.0059.3 %5.01,064.78603.2543.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,184.15698.0078.1 %5.0817.57723.9911.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย3,852.33956.2875.2 %5.01,643.42753.3554.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,613.031,693.0063.3 %5.01,007.94599.3640.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,046.952,264.80-10.6 %0.0562.52736.00-30.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,205.022,893.6444.4 %5.01,692.30805.3652.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,302.552,409.0044.0 %5.01,331.00719.2546.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย9,405.0012,789.02-36.0 %0.01,330.99191.9085.6 %5.0
ท่าอากาศยานเลย51,989.0624,116.0053.6 %5.0582.04857.10-47.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย11,023.892,717.2875.4 %5.0988.700.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,673.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.572.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,055.421,261.0058.7 %5.0817.1043.6394.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,776.90478.0082.8 %5.0703.47228.0067.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,338.092,422.5327.4 %5.0568.33307.9545.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,693.083,330.0041.5 %5.01,844.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,863.473,572.007.5 %3.51,102.792.8599.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,346.982,511.0025.0 %5.01,007.73233.4576.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย4,771.097,795.65-63.4 %0.01,369.03207.7684.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย10,779.162,114.0080.4 %5.0912.46375.2958.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย2,986.152,434.5018.5 %5.0760.52229.4869.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,351.95712.0083.6 %5.01,331.00619.7053.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,312.222,113.4451.0 %5.01,254.96279.3077.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,523.282,185.0013.4 %5.0684.462.8599.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย10,866.012,450.0077.5 %5.0931.66497.6346.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย40,473.6724,393.3639.7 %5.01,024.66479.4753.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย3,020.35414.0086.3 %5.0551.34112.2179.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,260.92906.0072.2 %5.0874.61440.2249.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย877.36473.0046.1 %5.0741.50188.0574.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,734.494,290.129.4 %4.5969.70468.7651.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,542.142,857.5019.3 %5.01,007.73249.3575.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,377.492,449.1666.8 %5.01,958.53553.3771.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 329,379.567,443.4574.7 %5.01,634.55976.0040.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)25,394.928,601.4666.1 %5.01,567.23670.8657.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 137,572.3315,425.2958.9 %5.01,694.35670.4860.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 216,805.3911,000.0034.5 %5.01,574.63711.6754.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย30,951.611,265.8395.9 %5.0336.81262.9321.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย67,934.4759,869.0011.9 %5.01,586.171,315.5417.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย85,448.7148,952.7042.7 %5.0999.78606.2539.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบ13,800.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ643.92ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง17,702.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5848.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย9,193.6120,654.32-124.7 %0.02,145.801,173.4345.3 %5.0
โรงพยาบาลเลย1,320,661.80412,691.0068.8 %5.07,175.2615,982.62-122.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,561.243,280.407.9 %3.51,007.7341.5495.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,728.061,874.0031.3 %5.0665.43428.0235.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 17,035.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,326.693,437.2020.6 %5.0
รวม 2,054,624 778,368 62.12 % 67,240 42,278 37.12 %