จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,956.45101.0097.4 %5.0356.8793.2673.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,489.4424,349.39-3.7 %0.077.92218.01-179.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,376.742,454.0027.3 %5.0667.69276.5258.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,254.851,436.0055.9 %5.0572.6031.1194.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย19,397.709,481.6051.1 %5.02,600.76511.1080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,046.50411.0091.9 %5.0306.4462.4979.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,638.14529.0088.6 %5.0343.4561.8582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,530.94303.0093.3 %5.0430.6861.0985.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,897.18580.0088.2 %5.0303.6262.3679.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,421.18386.0091.3 %5.0355.0863.5582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,795.87250.0094.8 %5.0632.3662.2590.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 24,779.651,588.5066.8 %5.01,277.82132.7089.6 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย56,823.7846,765.3817.7 %5.02,226.88648.5270.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,576.454,738.8215.0 %5.01,219.16350.5571.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย2,709.253,946.36-45.7 %0.0435.49336.6122.7 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,927.173,931.40-0.1 %0.0870.30748.3514.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,276.58972.0070.3 %5.0759.37342.8254.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,194.08794.0084.7 %5.0472.15626.57-32.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,507.582,610.0065.2 %5.01,668.991,476.5211.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,449.282,852.0035.9 %5.0997.972,731.25-173.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,032.325,376.44-33.3 %0.0914.89658.2728.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย5,308.964,082.0423.1 %5.0948.32141.5085.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย7,564.835,987.0020.9 %5.01,231.61278.5777.4 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,676.901,199.0067.4 %5.0775.2294.1187.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,628.64660.0059.5 %5.060.600.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,335.741,579.0052.7 %5.0642.070.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,971.58545.0086.3 %5.0451.95321.1029.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,133.54524.4187.3 %5.0851.29572.5432.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย9,574.4635,034.00-265.9 %0.03,075.901,634.2046.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,117.7010,539.45-156.0 %0.0946.40516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,982.886,130.00-2.5 %0.01,461.382,087.15-42.8 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,314.912,751.0048.2 %5.01,079.4893.3191.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,408.001,808.0046.9 %5.0547.03344.8537.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,530.3029,537.10-736.7 %0.0718.17516.7828.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,163.523,245.0037.2 %5.0832.27339.3959.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,800.291,256.2981.5 %5.0889.32430.7351.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย2,916.862,089.9828.3 %5.0451.9582.9981.6 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,210.482,956.0073.6 %5.0648.68344.5946.9 %5.0
รจจ.หนองคาย 66,438.4331,417.3952.7 %5.0742.34545.5126.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,702.501,436.0046.9 %5.0394.89194.1050.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,509.713,150.8830.1 %5.0994.56880.6011.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,959.08991.0066.5 %5.0489.98222.9754.5 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,977.504,923.231.1 %0.5851.29438.5648.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,846.623,720.003.3 %1.5699.1632.3095.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย1,196.8013,429.62-1,022.1 %0.0604.08934.92-54.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)14,477.9910,175.0029.7 %5.01,371.04577.8057.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 133,218.4518,956.9142.9 %5.01,441.78673.2053.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 296,469.0221,492.0077.7 %5.01,492.741,605.82-7.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย3,216.662,386.0025.8 %5.0259.0929.4988.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย80,354.0771,714.0010.8 %5.01,273.59720.4843.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย20,783.4319,075.008.2 %4.0628.43503.5019.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย67,986.7528,343.0058.3 %5.0601.22612.65-1.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,996.2615,947.21-45.0 %0.01,619.051,268.2521.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,251.841,731.0046.8 %5.0604.08348.4342.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,860.221,119.0060.9 %5.0451.95211.0253.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย8,131.1016,410.01-101.8 %0.02,181.724,339.60-98.9 %0.0
รวม 696,097 490,196 29.58 % 49,161 31,495 35.94 %