จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,814.35970.0065.5 %5.0467.00196.3258.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม26,833.4212,952.0051.7 %5.0154.86120.4222.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,932.971,269.0056.7 %5.0561.23332.2240.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,205.571,775.0044.6 %5.0657.1565.8790.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม19,032.8815,722.0017.4 %5.03,148.23901.7671.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,652.211,188.0074.5 %5.0286.0678.1572.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,855.18523.0086.4 %5.0267.3363.5676.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,967.90793.0080.0 %5.0316.3871.3177.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม5,001.07797.0084.1 %5.0277.8271.4274.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,740.66572.0084.7 %5.0278.868.8696.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,867.55488.0087.4 %5.0226.478.7696.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,925.08361.0090.8 %5.0229.1869.8169.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,982.16794.0080.1 %5.0376.1989.0176.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,498.21677.0084.9 %5.0321.1573.7977.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,756.80433.0088.5 %5.0158.828.7294.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,774.50136.0096.4 %5.0289.408.6497.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,777.08387.0089.8 %5.0184.629.6694.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม4,398.084,413.00-0.3 %0.0809.28392.9251.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคาม784.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5147.95175.06-18.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,541.99698.1072.5 %5.0494.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม5,004.831,900.0062.0 %5.0866.33454.8047.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,223.621,442.0055.3 %5.0676.15189.1772.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,107.381,071.0065.5 %5.0638.140.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,432.844,474.0046.9 %5.02,729.901,132.8258.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,292.874,494.73-96.0 %0.0490.85873.64-78.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,011.693,010.3739.9 %5.01,379.761,559.41-13.0 %0.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,976.732,272.0042.9 %5.0896.4558.3693.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม6,996.9314,036.15-100.6 %0.01,363.76243.9082.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม4,684.412,735.6441.6 %5.0809.28346.7457.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,622.99534.0067.1 %5.058.1748.0317.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,177.791,208.0062.0 %5.0463.9692.1880.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,032.70533.0082.4 %5.0562.07426.5524.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,619.683,487.003.7 %1.5771.25335.7756.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,788.8338,732.00-470.5 %0.01,779.102,199.90-23.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม7,570.208,310.00-9.8 %0.01,629.5626.9798.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,552.831,704.0033.3 %5.0409.95212.5748.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,551.037,623.33-1.0 %0.01,796.20204.5888.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม6,119.92605.0090.1 %5.0714.20684.004.2 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,821.692,341.0038.7 %5.0718.09426.5640.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,678.615,067.00-8.3 %0.0885.35153.2382.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม6,091.802,687.0055.9 %5.01,322.690.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม7,094.863,657.9248.4 %5.0904.5933.8796.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,138.182,306.0079.3 %5.0695.19146.7378.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 46,746.5051,141.99-9.4 %0.0910.941,027.86-12.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม5,222.582,913.0044.2 %5.0600.11329.8945.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,119.373,577.0013.2 %5.0548.75588.56-7.3 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,951.001,711.0042.0 %5.0562.08147.2673.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม5,824.195,655.002.9 %1.0980.41351.5664.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ1,639.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ192.88ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,912.644,911.08-25.5 %0.0866.31452.1547.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 333,400.6914,063.7757.9 %5.01,055.08379.3164.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)57,289.9213,567.6276.3 %5.01,800.7693.2794.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 141,621.4413,661.0767.2 %5.01,357.20654.1851.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2119,355.8325,580.0078.6 %5.018,705.07290.7098.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,851.643,248.0070.1 %5.0328.0693.7471.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม82,665.1570,425.0014.8 %5.01,545.651,046.2232.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ42,528.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม34,443.1937,696.00-9.4 %0.0910.651,579.78-73.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม21,151.04146.7799.3 %5.0753.17635.6615.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย37,560.3923,112.0038.5 %5.0803.99411.9948.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม67,009.3717,340.0074.1 %5.0732.46525.6928.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม8,408.6522,715.00-170.1 %0.01,756.242,221.04-26.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,457.551,528.0055.8 %5.0771.26452.5241.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,985.791,019.0065.9 %5.0581.09180.3669.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม41,418.6314,731.4664.4 %5.05,940.42577.8590.3 %5.0
รวม 858,546 487,922 43.17 % 73,229 24,638 66.36 %