จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,131.291.00100.0 %5.0503.6163.0687.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,223.225,432.8061.8 %5.0145.9260.1158.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด46,539.765,432.8088.3 %5.0118.0399.7515.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด5,080.693,932.0022.6 %5.0678.95277.6359.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,204.032,248.0029.8 %5.0471.261.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด24,625.978,973.0063.6 %5.03,222.911,017.1668.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,735.331,808.0061.8 %5.0231.4747.5079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,304.08407.0090.5 %5.0331.3062.4181.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,011.82410.0089.8 %5.0235.0547.5079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,513.03236.0093.3 %5.0184.4014.2592.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,936.82274.0093.0 %5.0123.8140.5867.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,338.56445.0089.7 %5.0346.0163.8281.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร5,114.54353.0093.1 %5.0349.7328.7391.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,668.62334.0090.9 %5.0239.2146.7380.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,945.12181.0090.7 %5.0287.130.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,081.79956.7076.6 %5.0235.3462.3673.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง4,062.44132.0096.8 %5.0180.0514.5891.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,514.92292.0093.5 %5.0185.6647.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,908.92704.0082.0 %5.0212.2662.4570.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,852.86468.0087.9 %5.0290.8757.0080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,943.18227.0094.2 %5.0265.6256.5078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,497.57405.0091.0 %5.0230.1466.5071.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,296.265,679.12-32.2 %0.0998.031,253.00-25.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด636.835,679.12-791.8 %0.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,943.35682.0076.8 %5.0320.59285.0011.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,645.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5524.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,717.32725.0073.3 %5.0517.16188.0163.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,437.831,689.0061.9 %5.0841.98753.6710.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ2,015.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ726.31ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,428.23635.0085.7 %5.0750.82496.1533.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,513.222,702.0064.0 %5.02,462.262,280.007.4 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,285.786,285.00-175.0 %0.0585.43955.68-63.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,877.944,862.7517.3 %5.01,100.141,583.74-44.0 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,436.024,068.008.3 %4.01,058.01109.5889.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)18,095.0326,219.31-44.9 %0.01,781.35484.0072.8 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด42,465.9578,602.99-85.1 %0.0116.330.9599.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,517.802,479.5029.5 %5.0857.38190.0077.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,771.13641.0063.8 %5.043.4040.197.4 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,613.831,511.006.4 %3.063.640.9598.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,312.391,082.0067.3 %5.0750.82114.4984.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,293.48508.0084.6 %5.0662.38312.1452.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,681.362,960.0019.6 %5.0845.90232.8072.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,373.0837,012.00-402.0 %0.02,852.4047.5098.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,387.764,302.0020.2 %5.01,226.23472.9561.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,545.952,771.0071.0 %5.03,127.82950.0069.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,102.764,068.0033.3 %5.01,128.23190.0083.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,785.521,461.0087.6 %5.01,055.08608.9542.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,879.972,936.0024.3 %5.0960.01760.0020.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,016.274,639.00-15.5 %0.0704.06582.8417.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,932.513,758.9423.8 %5.01,283.24868.5232.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,681.334,131.00-12.2 %0.0541.980.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด14,408.349,806.0031.9 %5.0506.57327.7535.3 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,802.693,789.00-35.2 %0.0386.5847.5087.7 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 52,373.6940,296.8323.1 %5.0997.61270.0072.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด626.91654.00-4.3 %0.0238.96124.8847.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,313.151,662.0049.8 %5.0788.86475.0039.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,205.062,021.0051.9 %5.0693.78280.7759.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,960.966,610.11-33.2 %0.01,169.18450.3261.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,268.041,803.0057.8 %5.01,074.10297.0172.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,402.7112,609.56-21.2 %0.0919.60404.2556.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)56,314.2611,633.5179.3 %5.02,272.66640.0071.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 184,488.8218,404.0078.2 %5.01,194.02475.0060.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 215,243.3116,804.00-10.2 %0.01,170.732,659.88-127.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 325,365.7511,898.9153.1 %5.01,445.8947.5096.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด9,634.5813,366.80-38.7 %0.0346.431.8599.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,475.575,011.00-102.4 %0.0291.74599.40-105.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด145,152.3495,890.9933.9 %5.01,567.261,760.46-12.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด140,931.446,752.0095.2 %5.0876.940.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด41,755.1547,955.00-14.8 %0.01,133.80237.5079.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย23,606.8019,300.0018.2 %5.0905.30925.40-2.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร29,778.466,848.0077.0 %5.0808.561,140.00-41.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง194,064.8429,783.0084.7 %5.0916.671.0099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด74,635.6131,896.9957.3 %5.0760.180.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,365.5524,120.00-157.5 %0.02,007.201.8599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,331.741,443.0056.7 %5.0731.80550.1624.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,309.691,073.0067.6 %5.0655.75285.0056.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด55,367.8579,581.05-43.7 %0.08,917.315,000.0043.9 %5.0
รวม 1,347,447 746,755 44.58 % 68,731 33,005 51.98 %