จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,587.38649.0074.9 %5.0532.55125.4076.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์86,768.705,068.8994.2 %5.0586.9499.1683.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์5,012.374,211.0016.0 %5.0776.32295.3762.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,484.12181.0094.8 %5.0719.3037.9694.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์26,100.1110,136.9061.2 %5.08,896.251,099.8487.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,421.50984.0077.7 %5.0312.8536.2688.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,881.82615.0084.2 %5.0304.2862.4879.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,546.64930.0079.5 %5.0237.0057.2375.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,875.87596.0084.6 %5.0200.6931.9784.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,833.86429.0088.8 %5.0387.3862.4283.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,915.85466.0088.1 %5.0420.5462.2685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,772.4728.0099.3 %5.0402.0981.4879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,743.90348.0090.7 %5.0248.3947.9880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,363.34314.0092.8 %5.0377.008.8897.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,705.00539.0085.5 %5.0147.428.3894.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง4,298.26475.0088.9 %5.0293.7047.1983.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์13,031.151,255.0190.4 %5.01,303.10712.5445.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์5,161.825,100.001.2 %0.51,080.60716.3933.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 711,488.493,053.4173.4 %5.01,590.61530.2566.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,639.253,495.004.0 %2.0871.50827.475.1 %2.5
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,792.98682.0075.6 %5.0548.13364.5933.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,619.652,058.9963.4 %5.01,289.851,145.1711.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,707.615,337.00-212.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,355.352,601.2551.4 %5.01,574.99650.2358.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,478.793,561.0020.5 %5.01,183.52109.0290.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,589.3113,295.21-101.8 %0.01,403.95203.6485.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,713.612,379.0035.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,120.17289.0074.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,306.161,191.0064.0 %5.0719.27106.4785.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,957.3766.0097.8 %5.0605.2885.5085.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,710.453,138.0015.4 %5.0890.5267.4892.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,555.0856,892.00-924.1 %0.01,565.122,435.80-55.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์6,572.764,545.0030.9 %5.01,194.69790.8833.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์4,835.783,421.0029.3 %5.0852.39511.4440.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,378.7510,903.29-70.9 %0.01,403.95324.1376.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,148.562,708.7034.7 %5.0890.42840.755.6 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,164.292,211.0046.9 %5.0890.52453.7549.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,080.60507.6353.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,835.582,109.0063.9 %5.01,257.61478.7061.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์4,331.913,178.0026.6 %5.0700.9862.7091.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์34,556.872,930.0091.5 %5.0838.60810.483.4 %1.5
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 102,509.2640,536.3660.5 %5.01,226.29816.8033.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,241.211,110.0065.8 %5.0491.10129.1673.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,882.032,939.1050.0 %5.0852.48452.2047.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,917.01929.1068.1 %5.0546.88600.97-9.9 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,992.845,265.2412.1 %5.01,274.17342.9773.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์3,125.092,350.0024.8 %5.0795.36218.3072.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์7,080.956,077.1614.2 %5.0928.48290.4068.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)72,925.579,595.6086.8 %5.02,059.791,041.9149.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 149,037.2317,005.4465.3 %5.02,077.68734.6064.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 231,248.4210,429.5066.6 %5.01,008.67718.9928.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 352,190.569,003.0382.7 %5.01,304.60471.6663.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,485.823,925.0068.6 %5.0382.83300.8421.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์81,777.1096,744.00-18.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง31,621.4212,600.0060.2 %5.01,048.96950.009.4 %4.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์31,685.9125,603.0019.2 %5.0888.80702.0521.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง35,718.9722,528.0036.9 %5.0865.80826.774.5 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี61,428.2517,482.0071.5 %5.0820.241,034.24-26.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง51,228.0314,805.0071.1 %5.0795.01522.1834.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์16,895.4522,896.60-35.5 %0.02,021.042,917.24-44.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,445.862,988.5013.3 %5.0795.36488.5438.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,932.871,425.0051.4 %5.0510.10271.1646.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์49,965.9816,662.8966.7 %5.07,244.854,927.1532.0 %5.0
รวม 1,034,699 505,271 51.17 % 66,517 33,657 49.40 %