จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,145.02828.0061.4 %5.0550.73155.4971.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร17,236.395,613.0067.4 %5.0191.57195.02-1.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร26,667.147,530.0071.8 %5.0110.0846.8157.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,407.341,621.0052.4 %5.0874.00252.3171.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,231.78546.0083.1 %5.0485.0310.2897.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร14,257.1713,556.004.9 %2.02,775.60855.1669.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,660.05282.0092.3 %5.0251.3962.2075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,304.11980.0081.5 %5.0301.2299.6466.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,993.381,008.0074.8 %5.0473.22114.4275.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน4,046.92526.0087.0 %5.0317.1267.0678.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,230.81577.0086.4 %5.0299.6968.6977.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ4,587.23321.0093.0 %5.0153.1514.2390.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส6,679.80539.0091.9 %5.0414.6068.0183.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว767.7623.0097.0 %5.0141.9814.4289.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์4,038.24189.0095.3 %5.0348.1614.4095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,841.8187.0097.7 %5.0172.2114.3691.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ4,023.58284.0092.9 %5.0271.3271.5873.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง4,756.78447.0090.6 %5.0394.5078.1580.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว599.5373.0087.8 %5.0379.2352.3386.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย779.73526.0032.5 %5.0319.2762.3280.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,572.26279.0095.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,713.66378.0092.0 %5.0401.081.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,703.913,345.609.7 %4.5931.03864.177.2 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,008.132,598.0035.2 %5.01,102.20690.3537.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,520.711,187.0066.3 %5.0835.97156.7281.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,536.19683.0080.7 %5.0677.971,340.99-97.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,325.442,637.0020.7 %5.0950.051,915.70-101.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร4,070.20850.0079.1 %5.0749.15427.5042.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,361.404,454.0016.9 %5.01,653.682,657.68-60.7 %0.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,568.932,335.0048.9 %5.01,198.260.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร8,266.924,084.9450.6 %5.01,024.16424.6558.5 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร40,838.1451,389.01-25.8 %0.0520.62235.0054.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)10,588.0214,674.65-38.6 %0.03,949.055,532.05-40.1 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,947.481,946.7072.0 %5.01,235.31437.0064.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,090.71571.0047.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,241.756,908.00-31.8 %0.089.2198.93-10.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,439.591.00100.0 %5.0651.7247.8992.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,746.06819.0078.1 %5.0683.84421.4638.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,409.712,619.0023.2 %5.0874.00789.209.7 %4.5
สำนักงานจังหวัดสกลนคร10,930.734,233.0061.3 %5.01,597.592,378.70-48.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,512.327,983.00-44.8 %0.01,383.86501.2263.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร4,032.131,465.0063.7 %5.01,082.81450.0058.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,760.4711,264.00-136.6 %0.0950.80218.3677.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,003.9514,834.051.1 %0.52,749.151,913.5530.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร10,983.462,160.0080.3 %5.0816.94217.9973.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,728.583,292.6011.7 %5.01,007.12278.3272.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,902.755,517.00-41.4 %0.01,083.060.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,755.532,944.3448.8 %5.01,368.40147.6189.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร2,987.763,465.24-16.0 %0.0556.8071.2787.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร10,979.012,046.0081.4 %5.0816.95419.2748.7 %5.0
รจจ.สกลนคร 76,536.2180,043.00-4.6 %0.01,232.17417.2566.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,911.12943.0067.6 %5.0569.75113.0680.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,859.833,255.2333.0 %5.0969.07750.4522.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,796.46798.0092.6 %5.0702.86264.0162.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,453.543,931.7927.9 %5.0985.84823.9816.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,808.191,709.0070.6 %5.01,795.72164.2290.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร5,112.5017,450.93-241.3 %0.01,051.39129.2087.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2358,143.127,774.0086.6 %5.02,402.91657.6672.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 130,889.7819,728.0036.1 %5.01,533.36799.1847.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 266,266.7220,472.0069.1 %5.02,636.39505.4480.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 328,119.7419,489.1430.7 %5.0340.94657.11-92.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,438.123,254.3926.7 %5.0297.06836.32-181.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร94,980.53102,478.00-7.9 %0.01,865.061,085.9341.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร83,072.9718,783.0077.4 %5.0794.27931.39-17.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม15,626.5717,074.60-9.3 %0.0848.751,498.15-76.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน145,240.9741,935.0071.1 %5.01,162.091,190.49-2.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,434.8816,320.00-56.4 %0.02,151.611,697.0521.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,489.502,612.0025.1 %5.0912.04914.24-0.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร975.121,172.00-20.2 %0.0527.90398.3524.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร45,226.4112,023.7473.4 %5.05,823.694,142.2528.9 %5.0
รวม 1,021,163 587,767 42.44 % 68,768 42,931 37.57 %