จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,703.97682.0074.8 %5.0454.5485.3481.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม337,511.8815,200.0095.5 %5.02,261.93186.9091.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,222.181,987.0038.3 %5.0360.61102.7171.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,435.531,214.0064.7 %5.0625.2531.0095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม24,864.039,601.6061.4 %5.02,203.571,088.7050.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน7,008.15293.0095.8 %5.0542.6374.0786.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,073.37336.0093.4 %5.0285.1282.6571.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,357.38239.0094.5 %5.0514.87107.0679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,781.13189.0095.0 %5.0313.7019.9193.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,404.74246.0094.4 %5.0281.6224.3091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,614.16746.0083.8 %5.0399.18109.6572.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,160.98474.0088.6 %5.0270.4787.4167.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,304.05390.0090.9 %5.0351.7481.0976.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,744.78178.0095.2 %5.0261.4219.9192.4 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม14,647.8915,613.50-6.6 %0.02,013.82160.8792.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,712.494,090.20-10.2 %0.0777.37606.1222.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,748.341.00100.0 %5.0416.04113.0572.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,717.811,371.0049.6 %5.0382.6285.5077.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,756.39532.8080.7 %5.0544.22160.5570.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,718.581,447.0069.3 %5.01,005.56948.585.7 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม7,108.711,238.0082.6 %5.0644.26273.6057.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,276.851,187.0077.5 %5.0342.76281.4217.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,223.832,460.0065.9 %5.01,842.271,266.6631.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,743.153,430.008.4 %4.0718.61703.002.2 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,284.243,646.7331.0 %5.01,252.75683.6145.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,688.521,400.0070.1 %5.0717.00154.9878.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม7,729.2613,261.12-71.6 %0.01,005.54413.5058.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม72,453.2582,133.96-13.4 %0.0370.43735.99-98.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,510.681,323.0062.3 %5.0815.410.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,056.531.0099.9 %5.024.910.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,628.04753.0053.7 %5.054.28181.59-234.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,302.23584.0082.3 %5.0682.2972.0089.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,736.231,168.0068.7 %5.0568.20461.5418.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,021.302,813.0030.0 %5.0796.39301.7562.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม49,289.1738,118.0022.7 %5.017,796.681,352.1992.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,945.022,914.0026.1 %5.0986.54318.2567.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,873.832,805.0042.4 %5.0826.62358.7256.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม10,481.1911,928.90-13.8 %0.01,975.3893.6095.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม10,971.97984.0091.0 %5.0606.23867.86-43.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,866.943,450.0010.8 %5.0853.41176.7079.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,905.583,254.0033.7 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,882.822,411.4059.0 %5.0948.52278.5470.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม2,857.393,724.80-30.4 %0.0549.1851.1590.7 %5.0
สพ.นครพนม41,984.529,020.0078.5 %5.0713.50490.6331.2 %5.0
รจก.นครพนม 95,494.7871,303.0025.3 %5.01,449.051,326.418.5 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม3,873.643,896.87-0.6 %0.0796.39113.8885.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,097.564,701.00-14.7 %0.0891.47888.430.3 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,251.671,514.0053.4 %5.0568.19318.2644.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,656.515,153.04-10.7 %0.0815.41692.5015.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,350.541,410.00-4.4 %0.0701.31267.4361.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,699.562,907.0121.4 %5.0661.06471.8328.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)3,323.8511,832.71-256.0 %0.0439.97644.34-46.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 120,493.6137,606.62-83.5 %0.01,322.143,087.50-133.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 265,017.0512,971.8580.0 %5.01,519.92625.8658.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม27,537.154,154.2684.9 %5.0313.14278.9610.9 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม56,014.8363,983.00-14.2 %0.01,147.68563.4250.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง26,062.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5885.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม77,482.6675,376.862.7 %1.0721.1357.0092.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม9,278.6315,886.00-71.2 %0.01,756.362,226.25-26.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,143.221,979.0037.0 %5.0663.25407.5938.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม4,045.771,689.0058.3 %5.0682.29195.9571.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม35,923.3923,240.7235.3 %5.05,198.122,725.5047.6 %5.0
รวม 1,132,994 588,445 48.06 % 69,026 29,254 57.62 %