จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,653.031,269.0052.2 %5.0439.0769.0184.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร29,293.877,607.9074.0 %5.081.05238.16-193.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,675.561,957.0046.8 %5.0515.13114.0677.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,630.472,250.0038.0 %5.0648.240.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร20,858.2917,440.0016.4 %5.02,740.00479.7582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0394.94112.7871.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,047.88268.0093.4 %5.0207.1871.8465.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,018.51281.0093.0 %5.0232.8361.8473.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,084.01395.0090.3 %5.0333.7662.0081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,889.10115.0097.0 %5.0266.5040.7184.7 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร29,643.7744,250.81-49.3 %0.02,811.80339.3287.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,145.582,923.0029.5 %5.01,028.57896.5912.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,713.021,318.0051.4 %5.0458.0859.0787.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,032.071,769.0056.1 %5.0971.52663.4231.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,093.082,135.0031.0 %5.0610.21562.727.8 %3.5
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,962.78931.0068.6 %5.0553.16350.5536.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,571.962,475.0030.7 %5.0800.371,072.21-34.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,050.732,922.00-42.5 %0.0489.64570.00-16.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร5,407.802,071.0061.7 %5.01,522.95241.3084.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,938.761,368.0072.3 %5.0895.45295.1167.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร12,513.808,963.6128.4 %5.01,142.66374.6267.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,149.971,436.0054.4 %5.0629.23404.0535.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,592.141,025.0035.6 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,270.73605.0081.5 %5.0686.2562.1190.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,845.14573.0079.9 %5.0515.13202.2060.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,768.124,003.00-6.2 %0.0857.42347.1959.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร13,335.0336,925.16-176.9 %0.01,275.771,570.76-23.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,871.264,279.0027.1 %5.01,275.77845.0533.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.34186.2075.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร5,847.5011,611.00-98.6 %0.01,332.8295.0092.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,218.191,469.0054.4 %5.0667.23756.49-13.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,464.802,460.0029.0 %5.0762.31323.9557.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,254.551,763.0045.8 %5.0667.2644.0293.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,961.71765.0080.7 %5.0933.46235.7274.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,794.911,989.0028.8 %5.0477.0746.5190.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร31,174.591,963.0093.7 %5.0663.83400.2739.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร42,733.5929,601.0030.7 %5.0807.12467.4042.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,711.631,529.0043.6 %5.0458.08182.6260.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร5,813.984,467.0023.2 %5.01,161.65402.6065.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,895.22987.0065.9 %5.0534.15310.9341.8 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร4,814.251,193.0075.2 %5.0838.41347.0758.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,605.79979.0072.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,398.009,576.807.9 %3.53,234.42301.2090.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร10,715.982,012.5081.2 %5.01,347.14377.9571.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร57,718.0711,762.6479.6 %5.01,672.05816.9051.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร30,036.0919,862.0033.9 %5.0365.40154.8557.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,646.633,861.23-134.5 %0.0311.0466.1678.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร132,962.7849,856.0062.5 %5.0760.31486.4036.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย23,047.8514,950.0035.1 %5.0605.61808.97-33.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,508.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,623.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,342.772,030.0039.3 %5.0667.23335.2549.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,817.78874.0077.1 %5.0458.09155.8566.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร21,602.4312,615.0041.6 %5.03,981.473,728.606.4 %3.0
รวม 596,636 339,732 43.06 % 45,253 21,140 53.28 %