จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ4,323.872,528.0741.5 %5.02,442.980.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 358,265.2944,837.0423.0 %5.0214.40470.29-119.4 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,681.4929.0098.9 %5.0787.19172.8078.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่62,887.6344,837.0428.7 %5.0271.37581.37-114.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่59,400.787,290.9687.7 %5.0152.53116.1523.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่12,288.357,050.2042.6 %5.063.228.5986.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่3,815.7716,550.93-333.8 %0.064.65142.50-120.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่19,694.8218,146.217.9 %3.52,023.23328.4783.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,345.803,984.42-19.1 %0.01,535.2559.4096.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,414.621,983.0041.9 %5.01,072.4384.7892.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 837,891.4119,922.5047.4 %5.03,588.98425.8188.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 116,775.5012,321.3126.6 %5.04,735.241,120.0576.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,945.263,298.7063.1 %5.02,492.37461.7081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง16,875.891,499.7091.1 %5.0285.12101.5764.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,894.131,069.0072.5 %5.0232.2777.6766.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,507.381,117.0068.2 %5.0265.21101.6561.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,081.311,097.0073.1 %5.0258.12103.5559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,953.92749.0081.1 %5.0403.90102.6074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,528.251,129.0075.1 %5.0645.6363.0090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว7,972.06375.0095.3 %5.0520.66103.5580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,371.44242.0092.8 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,701.9984.0097.7 %5.0546.49137.7574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,831.72327.0091.5 %5.0453.49133.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,998.26351.0091.2 %5.04,008.96137.7596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 110,062.803,420.0066.0 %5.0374.7958.9084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 27,261.8215,086.75-107.8 %0.0336.7674.2578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,607.90494.0089.3 %5.0276.9678.2871.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,111.53910.0077.9 %5.0229.0945.9979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง963.051,123.00-16.6 %0.0300.3591.6069.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,862.00533.0086.2 %5.0350.9864.0481.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,659.18651.0082.2 %5.0460.81123.5573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,768.65628.0083.3 %5.0384.01101.4273.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย4,055.4993.0097.7 %5.0678.93185.5072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ4,055.49272.0093.3 %5.0330.8291.2172.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,756.35233.0093.8 %5.0708.251.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง4,055.49319.0092.1 %5.0240.8438.0084.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 36,794.833,419.5549.7 %5.01,462.73157.0489.3 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,250.882,358.3027.5 %5.01,044.2051.0395.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,094.682,048.0033.8 %5.0746.10230.5369.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,753.386,475.9816.5 %5.01,498.28991.8033.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,465.4110,876.00-28.5 %0.02,650.7534,705.68-1,209.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,806.554,328.88-13.7 %0.01,165.05211.2881.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,859.801,570.0067.7 %5.01,119.87687.9438.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1011,814.712,858.0075.8 %5.01,953.60294.6984.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,588.711,794.0050.0 %5.0840.86346.2558.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 141,538.3682,080.00-97.6 %0.013,128.106,126.5053.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,086.82805.0425.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,042.07466.0055.3 %5.0939.31552.9041.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,142.583,208.1037.6 %5.02,371.961,307.1644.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,884.683,153.0035.5 %5.01,662.823,722.00-123.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 68,797.186,424.0027.0 %5.02,411.41763.0368.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 40,824.6225,626.8737.2 %5.02,334.48641.8072.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,031.484,372.6913.1 %5.02,702.16365.4286.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,853.846,035.31-56.6 %0.0795.521,255.87-57.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่10,112.757,518.2725.7 %5.03,373.362,247.3033.4 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,843.04783.0079.6 %5.01,357.67502.7463.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,661.732,439.8347.7 %5.02,254.002,356.81-4.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่18,731.2557,636.02-207.7 %0.03,620.57889.6975.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 15,213.5524,071.00-58.2 %0.05,682.136,041.55-6.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)7,091.278,435.00-18.9 %0.02,466.691,021.2558.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,464.23879.0074.6 %5.01,015.3861.7593.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 5,851.453,549.0039.3 %5.01,776.07224.6787.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)13,575.3127,680.01-103.9 %0.04,396.62240.5094.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ24,173.9612,991.1746.3 %5.0423.07161.7761.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,941.131,780.8039.5 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,908.651,289.0067.0 %5.0641.0157.3491.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่5,059.972,144.0057.6 %5.01,129.47250.9777.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,702.89300.0091.9 %5.0882.27267.9469.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่17,786.3378,199.00-339.7 %0.02,289.452,829.57-23.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่14,149.384,690.0066.9 %5.02,023.23102.9194.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,778.632,710.0060.0 %5.01,262.59495.1960.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่18,286.7314,300.0021.8 %5.04,177.9864.6098.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่15,972.262,057.0087.1 %5.01,528.81442.9371.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,508.464,934.94-9.5 %0.01,300.62286.3678.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,546.572,049.0063.1 %5.01,936.59315.6283.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,308.393,966.7837.1 %5.02,005.11209.1389.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,347.267,788.00-79.1 %0.01,357.67265.6580.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่41,853.2517,734.2257.6 %5.01,215.27412.0566.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่17,903.0711,351.0036.6 %5.0846.18481.4743.1 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 153,760.67145,077.025.6 %2.52,697.562,511.356.9 %3.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 54,369.9543,359.0020.3 %5.01,589.30628.0360.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,369.2015,396.00-0.2 %0.03,298.671,507.1554.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,770.721,000.0063.9 %5.0825.22300.7263.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,948.101,410.0071.5 %5.01,357.67566.9058.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,493.11430.0087.7 %5.01,110.46470.9657.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,550.806,250.0026.9 %5.02,821.901,126.7060.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,756.44992.0073.6 %5.01,225.46255.7979.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,977.5718,072.93-263.1 %0.01,699.95648.0361.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่11,980.259,786.6118.3 %5.0953.981,078.51-13.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6101,653.628,999.6791.1 %5.01,729.06564.2367.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)7,074.245,716.0019.2 %5.04,401.58398.2491.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 146,099.301,058.9497.7 %5.02,083.87509.5875.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 255,125.58108.7399.8 %5.01,591.371,342.6615.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 312,046.918,610.4328.5 %5.02,147.351,592.0025.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4134,027.7018,998.0185.8 %5.01,039.11661.3236.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 563,670.2314,320.0077.5 %5.02,933.651,983.7032.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 84,002.969,438.67-135.8 %0.0493.23163.9766.8 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร17,474.8520,571.00-17.7 %0.0487.42232.9152.2 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่33,323.3231,940.004.2 %2.0474.95604.90-27.4 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,707.6713,565.71-15.9 %0.0429.99406.485.5 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่93,178.4889,112.004.4 %2.02,122.94683.8767.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง21,337.206,560.0069.3 %5.01,032.31687.4033.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่93,782.6476,388.0018.5 %5.01,396.45515.8563.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่62,604.6544,618.9928.7 %5.01,463.991,187.6018.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่28,699.6595.1399.7 %5.01,213.62329.0872.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง50,195.3818,425.9963.3 %5.01,151.48712.7638.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,045.831,665.0045.3 %5.0845.14222.2073.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง73,798.2220,824.0371.8 %5.01,518.88895.6541.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่35,749.4427,230.9923.8 %5.02,773.74657.0576.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่40,365.9618,392.0054.4 %5.012,577.112,887.1377.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่43,979.9234,104.0022.5 %5.02,119.63261.0087.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,093.90995.0067.8 %5.01,535.22130.9491.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่97,131.7959,369.5638.9 %5.04,193.652,246.6646.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,409.816,561.00-21.3 %0.01,395.70778.3444.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,830.9223,355.00-241.9 %0.02,695.23324.8887.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,256.495,974.00-40.4 %0.01,921.91261.1986.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,780.03779.0072.0 %5.01,756.3246.5097.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,285.981,275.0061.2 %5.0920.30366.3160.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 563,274.2728,630.5454.8 %5.019,914.547,964.3560.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่88,014.8850,400.0942.7 %5.017,198.4010,677.6037.9 %5.0
รวม 2,418,981 1,572,809 34.98 % 236,225 128,936 45.42 %