จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0184.4946.5674.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน57,491.2652,581.998.5 %4.0103.6093.2610.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,359.693,461.3720.6 %5.0753.46124.4983.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,108.471,878.0039.6 %5.0677.4233.2295.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน15,416.1812,999.0015.7 %5.03,073.44436.4585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,287.102,113.0060.0 %5.0303.340.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,215.41489.0084.8 %5.0213.870.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ14,081.38400.0097.2 %5.0223.4731.0286.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,437.00650.0085.4 %5.0193.4631.0484.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,879.64903.0076.7 %5.0276.9940.5785.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,665.70484.0089.6 %5.0491.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,510.80212.0095.3 %5.0180.9631.0382.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,475.18147.0096.7 %5.0394.5172.6381.6 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,113.324,082.0120.2 %5.0417.4414.8896.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,923.015,078.03-3.1 %0.01,038.72640.3838.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,751.122,761.0026.4 %5.0905.58127.9385.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,278.851,319.0069.2 %5.0658.38336.5948.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,572.52631.0082.3 %5.0347.84171.3150.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,047.251,968.0051.4 %5.0544.311,220.27-124.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,310.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5446.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,600.592,788.8339.4 %5.01,228.86872.8629.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,667.771,464.0068.6 %5.0943.65608.7935.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน15,535.7511,956.0123.0 %5.01,647.24306.8681.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน2,824.022,667.005.6 %2.5525.29323.0038.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,921.643,571.00-85.8 %0.050.6648.454.4 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,436.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5712.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,912.36922.0068.3 %5.0563.32277.9150.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,418.043,342.0024.4 %5.0615.1083.6186.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,658.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,323.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน5,413.342,150.0060.3 %5.01,152.82315.5272.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,302.274,284.000.4 %0.5696.44396.4143.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,923.8412,268.14-107.1 %0.01,323.9681.3593.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,286.821,859.0056.6 %5.0696.41398.0542.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,557.263,890.00-149.8 %0.0848.57437.0048.5 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน5,532.013,735.0032.5 %5.01,152.82266.9076.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,503.172,017.0542.4 %5.0810.35268.1066.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,392.683,847.0012.4 %5.0639.39128.5079.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน10,763.143,371.0068.7 %5.0458.37183.3560.0 %5.0
รจจ.ลำพูน 60,070.7748,184.9919.8 %5.01,043.80549.2547.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,893.55172.0094.1 %5.0480.10304.7736.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน6,180.535,200.0015.9 %5.0753.48361.0052.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน7,118.562,230.0068.7 %5.0601.36387.5735.6 %5.0
สปส.จ.ลำพูน5,975.614,810.0019.5 %5.01,152.82416.5163.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,233.362,018.0737.6 %5.0696.43175.0274.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน11,050.692,966.0073.2 %5.0772.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 164,112.3316,103.8874.9 %5.01,069.67458.3157.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 254,186.5014,731.8672.8 %5.01,446.42625.4056.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,387.644,424.00-0.8 %0.0456.05474.46-4.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน63,384.6758,236.658.1 %4.01,324.23628.7552.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน61,728.7613,206.5378.6 %5.0775.80509.8434.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 29,490.3310,041.0066.0 %5.0618.25680.10-10.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง16,952.7616,379.863.4 %1.5604.17988.00-63.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน10,874.5614,325.00-31.7 %0.01,419.6014.7199.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 9,539.233,556.4062.7 %5.0810.53183.1777.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,949.18673.0077.2 %5.0449.20187.2058.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน40,455.3312,844.0068.3 %5.05,112.352,790.8745.4 %5.0
รวม 687,753 386,393 43.82 % 43,150 18,186 57.85 %