จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,356.97797.0076.3 %5.0294.7385.2371.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,935.107,032.13-42.5 %0.0922.26187.9479.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,127.121,664.0046.8 %5.0503.9146.7990.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,369.1816,264.52-13.2 %0.02,614.47661.4774.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 233,545.0731,523.366.0 %3.04,569.431,154.3974.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,543.364,298.6434.3 %5.0461.9895.0079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 25,152.291,972.0061.7 %5.0276.8690.2567.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,192.532,394.4053.9 %5.0473.45114.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,709.451,572.0072.5 %5.0506.4076.0085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ5,023.46615.0087.8 %5.0335.3438.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,420.722,291.0057.7 %5.0484.6857.4388.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,560.731,650.0070.3 %5.0351.6561.8782.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก5,552.281,065.0080.8 %5.0304.6960.7380.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,806.107,017.42-46.0 %0.0979.10553.6743.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,050.661,289.5774.5 %5.01,276.08640.3649.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,041.132,500.0050.4 %5.0865.01893.34-3.3 %0.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,658.943,748.7043.7 %5.0892.01673.0824.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,970.701,125.0071.7 %5.0484.79445.578.1 %4.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,680.451,031.0072.0 %5.0332.56434.66-30.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,787.593,957.6017.3 %5.0845.99658.2522.2 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์15,177.676,844.0054.9 %5.01,880.231,095.1341.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 16,344.568,943.11-41.0 %0.01,913.271,445.3724.5 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,507.74175,524.00-799.8 %0.06,577.961,352.2479.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,600.649,916.00-77.1 %0.06,365.232,280.6364.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,085.134,206.00-101.7 %0.0369.68522.60-41.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,255.075,759.32-9.6 %0.0975.41538.2744.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,718.973,125.0016.0 %5.0713.08389.3445.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,273.2022,667.59-144.4 %0.01,188.27369.3368.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,911.144,181.5039.5 %5.02,229.87186.3991.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,017.923,094.0023.0 %5.0807.96433.8346.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,059.991,495.0063.2 %5.0617.750.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,644.691,732.0052.5 %5.0500.01444.9411.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,462.935,856.84-31.2 %0.0731.89189.1274.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,203.3424,279.00-291.4 %0.01,125.891,537.87-36.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,139.4413,818.53-233.8 %0.0465.67373.0419.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,195.022,035.0051.5 %5.0446.65189.1157.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,621.5415,615.79-135.8 %0.01,647.9665.5496.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี12,844.8011,724.008.7 %4.01,456.561,164.0020.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี10,914.08477.0095.6 %5.0503.70341.8732.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี4,788.753,186.0033.5 %5.0712.87281.3160.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,186.202,830.0045.4 %5.0731.89158.1278.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,980.441,945.2060.9 %5.0750.91258.9965.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,587.503,956.0013.8 %5.0541.7338.0693.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,951.086,736.0051.7 %5.0595.97417.0530.0 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 55,398.8955,878.40-0.9 %0.0777.37685.7711.8 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 129,537.5292,372.5328.7 %5.01,213.52651.0546.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี22,664.3017,441.0523.0 %5.0431.81673.32-55.9 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง44,312.5528,829.9934.9 %5.0805.77317.2560.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 26,336.02303.6098.8 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 110,606.2516,860.00-59.0 %0.02,414.162,551.55-5.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,830.181,241.0067.6 %5.0351.7892.1373.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,054.898,647.56-22.6 %0.01,283.36466.6463.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,402.354,369.6819.1 %5.0769.92411.5846.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี20,723.8117,500.0015.6 %5.02,481.37950.0061.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,578.262,486.5055.4 %5.0579.77351.5039.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต34,540.44113,730.00-229.3 %0.02,039.73797.7260.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,088.554,413.52-42.9 %0.0579.76170.9570.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 145,522.9715,252.0066.5 %5.01,006.63295.7770.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 221,821.0511,074.6549.2 %5.01,073.64692.3235.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)44,573.4817,537.0160.7 %5.01,770.80908.3748.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,490.865,462.00-119.3 %0.0305.79474.93-55.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี144,518.6621,204.0085.3 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 78,353.5389,032.00-13.6 %0.01,419.381,263.6611.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี19,263.0531,774.36-64.9 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,958.8819,520.00-393.1 %0.01,185.221,162.002.0 %1.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี365,856.41169,400.0053.7 %5.09,264.281,248.5686.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0520.38206.8960.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,412.223,624.2017.9 %5.0731.89814.08-11.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,269.77707.0078.4 %5.0294.52289.431.7 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี20,057.128,576.1657.2 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 1,429,128 1,190,992 16.66 % 91,754 41,880 54.36 %