จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,741.48540.0080.3 %5.0461.9890.3280.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่161,129.773,759.0097.7 %5.080.96228.05-181.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่8,146.609,351.38-14.8 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,943.981,401.0052.4 %5.0450.8989.2680.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,054.9215.0099.5 %5.0671.150.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่16,999.8111,390.0033.0 %5.01,983.26370.5481.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่4,594.181,103.0076.0 %5.0288.0359.9279.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,773.78684.0081.9 %5.0199.440.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,894.68475.0087.8 %5.0260.370.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,422.76777.0085.7 %5.0342.940.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,901.74374.0090.4 %5.0370.4428.5092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,950.80510.0087.1 %5.0232.930.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,884.60335.0091.4 %5.0323.4328.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่4,999.87297.0094.1 %5.0168.3338.0077.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่11,721.455,232.5455.4 %5.0994.432,080.50-109.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,942.482,799.0029.0 %5.0994.421.8599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,143.22836.0073.4 %5.0671.14296.9155.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,759.933,280.45-18.9 %0.0557.04350.5537.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,190.192,586.4768.4 %5.01,317.683,293.40-149.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,189.692,993.00-36.7 %0.0513.73862.97-68.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่113,218.192,907.5097.4 %5.04,610.52986.1078.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่12,030.738,118.0032.5 %5.01,393.76572.1159.0 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่48,366.6418,931.0060.9 %5.0490.69304.0038.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)11,111.8521,957.67-97.6 %0.04,194.805,942.25-41.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,556.682,332.2334.4 %5.0823.28255.1369.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)11,992.5918,155.00-51.4 %0.04,132.06840.5279.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,187.33237.0092.6 %5.070.990.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,950.33588.0080.1 %5.0660.3078.0388.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,816.27571.0079.7 %5.0576.07291.6549.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,480.122,578.9825.9 %5.0842.30147.9382.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่13,189.7721,963.00-66.5 %0.01,450.811,374.735.2 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,804.994,693.002.3 %1.01,279.650.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่6,797.321,926.0071.7 %5.0861.31403.9553.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่8,042.358,061.31-0.2 %0.02,496.67103.1095.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,483.801,045.0090.9 %5.0861.31440.2248.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,229.932,582.0039.0 %5.0861.301,387.37-61.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,861.361,560.0073.4 %5.0809.35545.9932.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,400.293,638.0017.3 %5.01,013.44248.6775.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,024.002,751.009.0 %4.5344.9364.1581.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,056.082,213.0080.0 %5.0823.29388.5552.8 %5.0
รจจ.แพร่ 37,535.8519,887.6647.0 %5.0883.87381.3956.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,242.55766.0065.8 %5.0313.55237.8024.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,200.801,091.0065.9 %5.0728.20261.3464.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,353.12963.0071.3 %5.0576.07237.6258.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่7,466.796,717.7210.0 %5.01,089.50462.6557.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,340.003,142.935.9 %2.5765.2648.1093.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่9,375.8918,725.02-99.7 %0.03,181.26223.1093.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)8,381.9912,159.81-45.1 %0.03,244.24406.6687.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 100,468.6015,972.3884.1 %5.01,457.98685.3953.0 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 245,152.4011,081.6775.5 %5.01,578.821,091.4130.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,388.743,376.21-41.3 %0.0308.31492.34-59.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่104,407.9170,252.0032.7 %5.01,580.99339.1078.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่99,114.9928,780.0071.0 %5.0864.44751.1613.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่27,417.9322,872.0016.6 %5.0891.87708.5720.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่28,572.1514,528.0049.2 %5.0790.37722.098.6 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง34,697.1011,137.0067.9 %5.0729.76483.6833.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง29,984.6313,741.0054.2 %5.0754.79536.0029.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่15,597.403,027.0080.6 %5.01,876.601,101.0641.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,598.503,144.1412.6 %5.0880.34166.5481.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,242.08497.0093.1 %5.0538.04130.6275.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่40,592.9316,909.0058.3 %5.04,203.764,334.12-3.1 %0.0
รวม 1,161,119 454,318 60.87 % 66,811 36,002 46.11 %