จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน2,566.29647.0074.8 %5.0587.7490.4384.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบ21,395.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ118.77ประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน9,161.3110,652.88-16.3 %0.076.3762.0318.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,132.522,484.0039.9 %5.0853.96196.6477.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,106.231,349.0056.6 %5.0796.9198.4587.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน13,633.7612,000.0012.0 %5.01,918.24576.7069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,943.681,026.0074.0 %5.0318.9871.3477.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา16,080.84806.0095.0 %5.0335.6462.0781.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย4,173.59222.0094.7 %5.0381.1478.2279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น374.76354.005.5 %2.5360.5893.3174.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,448.29426.0087.6 %5.0288.3757.3380.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,090.61241.0094.1 %5.0195.8060.5369.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,905.19638.0083.7 %5.0329.4961.9081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,820.63227.0094.1 %5.0375.1377.7679.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,740.79353.0090.6 %5.0330.47110.4766.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,840.46443.0092.4 %5.0451.5191.8879.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือไม่ครบ187.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ92.24ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,624.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,064.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,588.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,386.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน1,901.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5737.62618.8216.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,148.691,908.0039.4 %5.0815.932.5099.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,855.501,375.0051.8 %5.0700.69663.615.3 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านไม่ครบ2,099.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,926.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน30,562.933,810.9987.5 %5.06,618.681,331.8979.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบ3,454.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,661.46ประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่าน3,461.052,072.2440.1 %5.01,586.321,223.1622.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร83,934.1190,609.99-8.0 %0.0965.735,063.65-424.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน5,050.922,228.0055.9 %5.01,291.33675.7647.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,614.201,320.0018.2 %5.072.54194.09-167.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,368.931,646.0051.1 %5.0911.0113.4998.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,925.471,335.0054.4 %5.0720.85341.6352.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบ2,824.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ358.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่านไม่ครบ6,237.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ388.12ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน9,145.485,112.3544.1 %5.02,907.67305.0489.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,523.40844.4876.0 %5.0968.06390.7359.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน3,287.737,233.00-120.0 %0.0848.56155.0981.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน10,535.961,518.5485.6 %5.0294.98452.25-53.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน10,628.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5739.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,824.713,216.0033.3 %5.01,163.30630.4045.8 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,724.692,751.0051.9 %5.0968.03434.7755.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,812.511,998.0047.6 %5.01,063.13194.4881.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,835.401,411.0050.2 %5.0663.81143.3978.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน10,824.681,581.0085.4 %5.01,043.03452.3556.6 %5.0
รจจ.น่าน 28,087.0819,762.2129.6 %5.0882.42787.5510.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน3,872.931,054.0072.8 %5.0606.75139.8976.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,329.571,679.1049.6 %5.0461.66325.3529.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,717.96913.0066.4 %5.0644.78266.0058.7 %5.0
สปส.จ.น่าน5,750.814,687.8018.5 %5.01,291.3195.1892.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,834.102,465.0035.7 %5.01,101.17242.5178.0 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,716.84539.0080.2 %5.01,180.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน5,166.315,714.22-10.6 %0.01,101.17267.9375.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 146,776.1519,946.4057.4 %5.02,659.56906.1865.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ไม่ครบ10,090.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ813.50ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน4,401.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5371.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคน่าน77,526.4165,540.0015.5 %5.01,656.9868.5995.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน25,214.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,042.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน8,486.4513,160.48-55.1 %0.02,171.831,563.5028.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,182.541,113.4065.0 %5.0821.0195.4088.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านไม่ครบ1,591.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ186.41ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 21,343.4415,769.0026.1 %5.04,712.6814,252.17-202.4 %0.0
รวม 486,246 316,183 0.00 % 50,053 34,086 0.00 %