จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,651.74771.0070.9 %5.0187.93142.6924.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์9,644.123,333.4065.4 %5.070.36158.39-125.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์10,116.0611,704.50-15.7 %0.064.14173.00-169.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,612.0612,222.00-117.8 %0.01,223.75401.5867.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,258.571,860.0042.9 %5.0748.350.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์69,708.3433,480.5452.0 %5.04,608.592,718.2441.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,334.932,545.2623.7 %5.0709.86568.0320.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,024.032,494.2617.5 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,967.93509.0082.8 %5.0379.70190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,624.06605.0076.9 %5.0329.68245.1025.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,625.40481.0081.7 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,552.822,077.0054.4 %5.01,166.70912.0721.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,140.021,395.0055.6 %5.0373.973.1099.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,283.711,283.0060.9 %5.0805.39609.9624.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,916.025,247.0011.3 %5.01,851.272,441.86-31.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,405.044,792.5211.3 %5.02,058.062,755.01-33.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,852.175,719.00-100.5 %0.0667.710.00100.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,039.684,553.809.6 %4.51,489.97664.5255.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,777.765,264.008.9 %4.01,242.77363.3370.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์11,273.9523,472.00-108.2 %0.01,775.21779.2156.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,426.918,543.38-15.0 %0.02,635.001,009.2561.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,868.072,124.0045.1 %5.0881.46282.6267.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)83,602.827,064.0091.6 %5.04,616.7856.4998.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)15,142.489,416.2937.8 %5.05,516.801,245.5977.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,473.231,389.0060.0 %5.0881.460.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,116.381,447.0053.6 %5.0772.54379.1450.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,842.293,985.80-3.7 %0.01,014.57130.2287.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์9,494.9032,722.04-244.6 %0.01,908.323,632.80-90.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,932.496,907.0042.1 %5.03,866.14388.1190.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,751.799,452.34-8.0 %0.02,535.851,012.1360.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์8,393.7814,502.37-72.8 %0.01,302.3279.3693.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,914.891,350.0065.5 %5.01,052.59713.8732.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,822.602,336.5738.9 %5.0995.54482.2051.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์5,821.463,478.0040.3 %5.01,223.73731.2840.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,848.263,736.0022.9 %5.01,280.80896.8630.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์4,132.705,052.00-22.2 %0.0976.54174.5182.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์404,339.2221,296.5794.7 %5.0887.30782.9411.8 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์68,456.4712,354.0082.0 %5.0812.61221.0672.8 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 13,247.5315,579.00-17.6 %0.0622.971,222.30-96.2 %0.0
รจก.นครสวรรค์ 83,571.8674,704.0010.6 %5.01,483.45640.5456.8 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,521.874,553.40-80.6 %0.0351.352.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,754.681,193.0056.7 %5.0596.22246.5158.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,772.033,457.008.4 %4.0938.51322.7365.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์25,455.5819,219.0024.5 %5.01,707.42609.9464.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,311.461,975.0040.4 %5.01,064.49381.0864.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์2,791.939,085.14-225.4 %0.01,152.36756.1934.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,484.822,469.1129.1 %5.0881.44391.5555.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,798.813,688.002.9 %1.0862.43167.1080.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์27,572.275,768.0079.1 %5.01,204.76442.8263.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 122,678.9830,289.53-33.6 %0.01,327.271,636.63-23.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 225,844.2414,755.0042.9 %5.01,304.701,186.219.1 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3103,207.2610,231.2190.1 %5.01,702.341,219.3328.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)29,234.5817,287.6940.9 %5.03,971.59115.5097.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,979.505,532.4820.7 %5.0273.40170.9437.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์103,562.32113,391.00-9.5 %0.01,849.17624.7166.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์22,921.5419,998.0012.8 %5.01,050.67168.0084.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์91,927.0680,073.9912.9 %5.01,098.97777.5929.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์25,852.2939,696.00-53.5 %0.0919.532,724.95-196.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์77,549.4520,473.8873.6 %5.0865.45964.35-11.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย59,763.6415,696.0073.7 %5.0817.291,058.92-29.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์11,500.2425,778.10-124.2 %0.02,222.452,165.312.6 %1.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์10,693.8023,950.34-124.0 %0.03,986.162,097.8347.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 28,369.6224,012.0015.4 %5.01,235.93627.0249.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,158.111,454.0054.0 %5.0873.24108.3087.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์164,209.9491,096.9944.5 %5.02,109.602,550.35-20.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,842.133,200.7616.7 %5.0995.55673.6232.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,805.261,677.0040.2 %5.0615.23538.3512.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์42,395.7039,454.006.9 %3.04,760.501,331.3572.0 %5.0
รวม 1,825,968 990,704 45.74 % 95,660 51,573 46.09 %