จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,744.39875.0068.1 %5.0482.43223.1953.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,484.184,992.0941.2 %5.054.61141.08-158.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,044.261,731.0043.1 %5.0653.58134.7179.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,998.722,110.0029.6 %5.0672.6084.4687.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย16,499.237,856.6052.4 %5.01,965.68521.5973.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,725.001,909.0059.6 %5.0250.2050.0580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,382.721,272.0076.4 %5.0328.1435.5989.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,671.74735.0084.3 %5.0261.65142.5045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,058.20842.0079.3 %5.0468.5138.0091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,608.53836.0081.9 %5.0296.0055.1081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,111.28923.0077.5 %5.0239.6047.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,860.60466.0087.9 %5.0243.89133.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,969.94568.0085.7 %5.0289.7980.7572.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,046.46783.0080.6 %5.0345.9441.5188.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย7,729.347,015.729.2 %4.51,395.201,290.347.5 %3.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย4,208.283,268.0022.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,948.042,653.0032.8 %5.01,014.21862.8814.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,282.661,488.0054.7 %5.0748.661,007.19-34.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,107.34726.0076.6 %5.0672.60359.1046.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,942.704,830.0030.4 %5.02,326.99673.3471.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,191.603,258.76-48.7 %0.0526.97660.90-25.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,048.263,021.0025.4 %5.01,128.98314.1772.2 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,528.103,303.00-30.7 %0.0368.34395.55-7.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย6,005.4614,588.00-142.9 %0.01,281.1194.1492.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,074.361,563.5049.1 %5.0653.58120.0181.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,805.60359.0090.6 %5.074.5677.13-3.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,382.741,223.0063.8 %5.0418.35135.7867.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,082.78411.0086.7 %5.0672.60213.3068.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,615.192,738.1024.3 %5.0824.72348.5357.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย8,487.1534,942.00-311.7 %0.01,566.352,535.32-61.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย2,969.547,852.00-164.4 %0.01,119.09410.0263.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,508.442,020.0063.3 %5.0805.71633.5521.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,276.3416,556.49-213.8 %0.01,243.08110.1191.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,378.53505.0085.1 %5.0786.69704.1810.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,527.125,987.54-69.8 %0.0843.74505.9440.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,449.494,652.00-4.6 %0.01,205.04897.6625.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,246.211,899.0063.8 %5.0621.86429.6830.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,966.192,215.0025.3 %5.0615.5594.7784.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย10,987.111,845.0083.2 %5.0729.64415.7943.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย31,443.4624,385.7422.4 %5.0702.09566.2019.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,703.301,528.0043.5 %5.0520.47246.7752.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,098.723,686.9910.0 %5.0767.68744.273.0 %1.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,699.961,324.8050.9 %5.0596.53349.7541.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,861.293,939.4019.0 %5.0909.68772.1415.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,310.244,536.00-37.0 %0.0748.66454.5639.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,263.185,607.00-6.5 %0.01,655.61835.0049.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,347.134,675.40-39.7 %0.0729.64143.3880.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)7,675.669,444.69-23.0 %0.03,660.74817.8077.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 120,785.9818,818.599.5 %4.52,003.44641.6068.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 243,863.0717,294.3060.6 %5.02,105.88378.0382.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,820.153,720.00-104.4 %0.0266.67313.92-17.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย60,109.7064,040.00-6.5 %0.01,222.30874.2028.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย48,034.6246,544.003.1 %1.5790.60431.2445.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย14,815.8823,265.70-57.0 %0.0747.9928.9196.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย20,058.5225,558.00-27.4 %0.0659.25734.25-11.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย38,523.7817,171.1855.4 %5.0834.51679.2418.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง60,745.9222,200.0063.5 %5.0742.231,063.60-43.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,401.9216,178.60-92.6 %0.01,401.96665.4352.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,677.213,386.607.9 %3.5805.71425.4547.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,205.701,155.0064.0 %5.0501.45279.9944.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย28,920.8613,621.2052.9 %5.04,400.203,288.4725.3 %5.0
รวม 605,320 486,900 19.56 % 54,970 29,753 45.87 %