จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4669,540.696,403.2599.0 %5.03,446.18438.5687.3 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,668.55733.0080.0 %5.0141.74149.15-5.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก212,737.5918,499.8391.3 %5.0215.3389.6558.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก24,677.3323,685.004.0 %2.066.0564.562.3 %1.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก24,316.74217.5899.1 %5.0109.472.8597.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,951.775,798.70-46.7 %0.01,088.52227.0979.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,934.322,656.089.5 %4.5689.1972.1589.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,388.752,224.0034.4 %5.0532.47109.5079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 718,216.0432,256.00-77.1 %0.03,943.37396.2290.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก47,889.9129,832.0037.7 %5.03,617.66866.8376.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,670.858,550.78-50.8 %0.02,451.971,426.8541.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,653.186,987.08-23.6 %0.01,754.081,127.1235.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก4,480.572,489.0044.4 %5.0342.2989.9273.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,203.862,038.0051.5 %5.01,126.54860.6023.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,133.282,463.0021.4 %5.0496.48480.173.3 %1.5
สำนักงานชลประทานที่ 318,032.0599,887.60-453.9 %0.06,745.455,667.1016.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,732.041,436.0069.7 %5.01,848.38405.8578.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,276.83949.0071.0 %5.0841.30891.90-6.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,195.874,629.0010.9 %5.01,639.992,079.65-26.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,712.664,530.2020.7 %5.02,337.241,372.7541.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,887.863,130.0036.0 %5.01,468.84171.8988.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 32,666.5827,979.6514.3 %5.02,184.431,425.8134.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,790.84756.0057.8 %5.0378.73627.00-65.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,214.375,696.00-9.2 %0.01,563.92950.0939.2 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,567.231,772.0050.3 %5.0917.36596.8534.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,415.742,854.0035.4 %5.01,849.172,904.15-57.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก11,550.1519,416.65-68.1 %0.01,599.50726.4954.6 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก348,114.56215,606.0038.1 %5.0850.321,546.00-81.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 13,135.3918,002.00-37.0 %0.04,714.253,134.0033.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,478.724,305.93-23.8 %0.0898.35685.9023.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)7,937.716,760.0014.8 %5.01,469.04172.9088.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)20,079.5919,560.002.6 %1.06,139.352,994.4051.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 910,820.2413,428.00-24.1 %0.03,955.83416.1089.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,900.58901.0081.6 %5.092.5389.952.8 %1.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก711,310.313,950.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,322.331,241.0062.6 %5.0860.3245.7694.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,114.34811.0074.0 %5.0689.17252.6463.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,965.334,120.00-3.9 %0.0719.07546.6524.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก7,582.3635,466.00-367.7 %0.01,922.962,591.25-34.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,332.044,951.00-14.3 %0.0817.712.8599.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,722.481,808.0061.7 %5.0521.70606.79-16.3 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,669.2917,993.38-169.8 %0.01,639.99160.7690.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก13,449.878,958.8833.4 %5.02,322.251,160.9050.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,399.982,006.0041.0 %5.0803.29780.572.8 %1.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,758.332,000.0046.8 %5.01,031.46881.1714.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก4,096.483,071.0025.0 %5.01,145.57412.2764.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,684.39930.2480.1 %5.01,126.56304.2673.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,260.883,773.5911.4 %5.0654.46111.6982.9 %5.0
สพ.พิษณุโลก26,079.496,797.0073.9 %5.0548.94667.85-21.7 %0.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 81,727.7099,990.00-22.3 %0.01,615.751,339.0017.1 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 70,611.9866,246.006.2 %3.01,417.02979.9430.8 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก27,542.4525,777.776.4 %3.0884.40638.2027.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,236.5413,198.9913.4 %5.03,180.51154.7595.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,815.80500.0082.2 %5.0651.15187.1771.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,690.142,780.0024.7 %5.0955.40533.8744.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก20,367.5715,858.9922.1 %5.02,060.56962.0553.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,336.721,428.0057.2 %5.0746.22317.8657.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,674.134,710.0029.4 %5.01,487.84506.3566.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,372.091,673.0050.4 %5.01,002.26193.4380.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,993.152,743.0031.3 %5.0898.35311.2065.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)18,386.8710,613.1042.3 %5.03,327.28514.5284.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 160,004.7613,923.0076.8 %5.01,167.13610.1347.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 230,747.5317,931.0941.7 %5.02,587.61970.6562.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 361,133.3211,896.0080.5 %5.02,022.14683.6966.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 777,925.785,145.4793.4 %5.0349.631,076.11-207.8 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล30,652.1423,676.9522.8 %5.0545.861,755.21-221.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก76,047.9075,734.720.4 %0.51,776.71255.1685.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว20,473.5217,048.0016.7 %5.0847.07604.5028.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก126,555.4661,791.3551.2 %5.01,039.07256.5175.3 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก393,367.7835,676.0090.9 %5.05,315.40762.9185.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก37,638.753,032.6191.9 %5.0963.911,068.72-10.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย54,700.0817,099.1468.7 %5.01,043.99901.0013.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก18,582.8136,995.00-99.1 %0.02,447.862,894.14-18.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก9,185.2921,190.00-130.7 %0.03,142.26125.9996.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก19,317.5920,754.20-7.4 %0.02,429.67708.6770.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,246.561.00100.0 %5.01,371.44362.9073.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก29,220.4414,238.1951.3 %5.02,023.33176.1191.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,406.363,069.009.9 %4.5879.35461.5747.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,618.799,512.00-105.9 %0.01,174.50141.0888.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,460.61436.0082.3 %5.01,272.3530.8897.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,209.07872.0072.8 %5.0445.54130.5170.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 653,589.0942,452.0020.8 %5.011,492.798,313.6027.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก56,750.5819,309.0066.0 %5.012,221.422,941.9275.9 %5.0
รวม 3,779,310 1,391,611 63.18 % 151,354 73,659 51.33 %