จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,210.92952.0070.4 %5.0533.82189.9364.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์20,544.1913,848.7732.6 %5.081.95142.50-73.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์9,780.905,138.9047.5 %5.0185.0662.7966.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์4,956.683,747.4124.4 %5.0895.13105.1788.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,106.081,756.4443.5 %5.0819.420.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,815.758,336.0029.5 %5.02,947.55969.0967.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.43164.8361.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,048.64828.0079.5 %5.0385.2493.9175.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,092.32829.0083.7 %5.0285.9278.5272.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,903.01783.0079.9 %5.0416.3594.7977.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,374.66548.0087.5 %5.0345.3332.7190.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,035.73552.0086.3 %5.0368.3447.1187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,853.27635.0083.5 %5.0523.3788.6283.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,211.29766.0081.8 %5.0326.8263.1480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,686.60181.0095.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,778.4699.0097.9 %5.0344.0597.2271.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,908.68534.0086.3 %5.0329.695.3198.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,499.864,689.0014.7 %5.01,427.57854.5440.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,003.662,590.0048.2 %5.01,218.40586.6051.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,133.511,314.0058.1 %5.0838.08402.5252.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,636.981,120.0069.2 %5.0704.97669.755.0 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,076.483,175.0065.0 %5.02,131.171,653.9522.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,237.823,241.00-44.8 %0.0517.26523.03-1.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,605.882,322.0858.6 %5.01,503.64891.0840.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์3,989.283,815.004.4 %2.0763.69816.10-6.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์13,199.2613,182.000.1 %0.51,373.23377.1472.5 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์75,976.9123,460.4069.1 %5.0699.65173.9075.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 14,380.5511,781.0018.1 %5.04,635.274,525.802.4 %1.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,172.651,204.0062.1 %5.0800.05407.3749.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,706.60824.0051.7 %5.075.5964.6214.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,406.421,090.0068.0 %5.0952.17104.5089.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,772.55932.0075.3 %5.0762.01848.47-11.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,502.464,250.765.6 %2.51,028.231,089.78-6.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,148.254,892.9446.5 %5.01,674.781,752.99-4.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,496.623,754.6831.7 %5.01,062.41327.9069.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,122.572,807.6054.1 %5.0870.71231.2973.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์12,983.1011,422.9812.0 %5.01,221.11201.4083.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,503.301,942.0081.5 %5.0723.98167.6576.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,171.854,204.0018.7 %5.0990.21743.9424.9 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,601.164,335.0034.3 %5.01,902.97679.9564.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,465.952,096.1067.6 %5.0990.20157.3084.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์5,823.003,136.0046.1 %5.0598.25125.3879.0 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์7,754.133,451.0055.5 %5.02,493.34555.7577.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์54,689.3230,370.0044.5 %5.01,276.731,269.200.6 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,403.961,324.0061.1 %5.0609.89289.4152.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,182.932,326.2144.4 %5.0909.73459.3849.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,677.021,793.0051.2 %5.0819.42558.7831.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,836.942,203.0054.5 %5.0997.00554.8444.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,686.391,498.0059.4 %5.0971.19409.2457.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์15,200.709,203.2239.5 %5.05,363.89486.4090.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 125,688.9016,120.0037.2 %5.01,596.33465.5070.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 224,964.3315,894.0036.3 %5.01,787.60525.6070.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 325,054.8011,480.0354.2 %5.01,840.991,233.1933.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)28,979.759,564.6067.0 %5.02,723.46817.8570.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,398.093,880.0011.8 %5.0390.61446.02-14.2 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์34,178.1912,390.6663.7 %5.0349.32435.63-24.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์204,314.4595,218.0053.4 %5.01,824.671,644.919.9 %4.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์25,190.5320,212.0019.8 %5.01,115.85422.0062.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์39,711.0422,557.0043.2 %5.0846.25236.0072.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน49,034.7815,950.0067.5 %5.0944.67788.5016.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี22,666.5219,662.4013.3 %5.01,100.501,216.68-10.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์10,749.8218,608.00-73.1 %0.02,619.002,088.8120.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,660.482,489.0032.0 %5.0952.53655.5031.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,774.05994.0064.2 %5.0685.95369.3646.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์25,557.622,627.0089.7 %5.06,012.142,889.0851.9 %5.0
รวม 946,279 476,931 49.60 % 76,907 39,430 48.73 %