จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,729.83937.0065.7 %5.0216.1355.1574.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม3,320.85984.0070.4 %5.0406.2964.3284.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,520.731,549.0056.0 %5.0387.2857.8985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม29,633.1019,342.0034.7 %5.02,331.45534.2277.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,974.85656.0083.5 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0281.0779.8871.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,677.44904.0080.7 %5.0201.4184.5558.0 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,970.165,504.96-38.7 %0.0936.04185.9780.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,682.734,255.579.1 %4.5577.44271.7052.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,229.131,257.0070.3 %5.0710.55161.8277.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,093.62760.0075.4 %5.0406.29368.609.3 %4.5
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม2,899.191,241.0057.2 %5.0330.23221.7932.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม4,184.25406.2090.3 %5.0387.28282.3427.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,080.842,725.9011.5 %5.0603.67883.71-46.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,784.291,506.1560.2 %5.0672.52528.5321.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม13,180.6011,127.0515.6 %5.0902.8395.1989.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,372.991,793.0046.8 %5.0448.60173.5761.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,561.951,080.0069.7 %5.0501.3763.7887.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,767.161,099.0060.3 %5.0254.16158.5037.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,427.903,029.4011.6 %5.0520.39225.9756.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,939.473,190.0035.4 %5.01,109.88168.1584.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,538.002,634.0052.4 %5.01,357.09343.8574.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม4,474.251,683.0062.4 %5.0501.3783.0183.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,892.494,810.501.7 %0.51,033.8295.4390.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,126.821,377.0087.6 %5.0444.32307.0730.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,614.722,176.0039.8 %5.0596.45202.1266.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,798.362,900.0023.7 %5.0615.47152.0075.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,589.152,191.2652.3 %5.0501.37103.9379.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม4,011.573,415.0014.9 %5.0330.2347.5085.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,541.232,296.0080.1 %5.0463.34171.0063.1 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 43,081.8817,020.5060.5 %5.0641.10362.9243.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,814.84904.0067.9 %5.0292.20190.2134.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,305.663,338.7722.5 %5.0729.56431.0040.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,282.611,272.0061.3 %5.0425.31280.0734.1 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,908.623,044.0022.1 %5.0653.50115.8582.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม5,882.361,391.0076.4 %5.0387.282,375.95-513.5 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,368.253,540.00-5.1 %0.0463.34364.8021.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม12,658.6714,152.60-11.8 %0.0559.45776.97-38.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,396.842,639.0051.1 %5.0313.52136.0556.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม128,739.70135,086.00-4.9 %0.01,130.421,154.25-2.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,239.2411,552.7524.2 %5.0353.18328.157.1 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา16,240.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5231.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม17,249.2016,716.583.1 %1.5936.80496.8747.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม31,118.0627,450.0011.8 %5.01,302.69576.4255.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,307.971,840.0044.4 %5.0482.36422.9312.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,805.20883.0068.5 %5.0273.18233.6414.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,357.542,337.9481.1 %5.02,678.891,682.7437.2 %5.0
รวม 458,134 329,998 27.97 % 29,813 16,148 45.84 %