จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,656.92747.0071.9 %5.0473.03104.3677.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี11,061.413,841.8165.3 %5.070.3051.8626.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,069.684,402.83-8.2 %0.0487.75386.7720.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,950.331,115.0077.5 %5.0682.1970.4189.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี18,536.2210,746.7042.0 %5.02,336.60561.4876.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,673.801,531.0067.2 %5.0296.7262.3279.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,877.161,051.0078.5 %5.0203.0788.6256.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,903.37496.0087.3 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,957.82720.0081.8 %5.0162.6056.8365.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,165.30389.0090.7 %5.0166.6247.4371.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,109.62794.0080.7 %5.0305.7319.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,845.72575.0085.0 %5.0411.5761.5285.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,782.281,294.0077.6 %5.0377.3287.9876.7 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,703.41416.8784.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,449.445,940.3752.3 %5.01,157.591,192.40-3.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,004.81307.5069.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,151.162,301.0044.6 %5.01,043.49560.5046.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,153.013,828.0025.7 %5.0877.51674.7323.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,353.751,775.0047.1 %5.0739.93494.0033.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี8,797.793,008.0065.8 %5.02,735.942,286.9916.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,726.322,761.00-1.3 %0.0522.98357.5031.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,113.993,352.0034.5 %5.01,423.81460.2667.7 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี5,104.423,260.0036.1 %5.0733.38316.0556.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี15,643.1714,546.007.0 %3.51,556.92142.5890.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,340.5811,607.00-58.1 %0.02,728.951,154.2557.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,894.222,948.0050.0 %5.0853.33679.7120.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,435.081,164.0066.1 %5.0777.2719.6097.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,298.171,058.0067.9 %5.0606.1267.5488.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,682.393,092.4416.0 %5.0834.3179.2390.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี9,994.278,025.1219.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,712.114,215.0910.5 %5.01,195.64242.3579.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,736.711,516.0059.4 %5.0796.28539.7132.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี15,981.2612,200.3723.7 %5.03,268.36133.1695.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี8,084.331,488.0081.6 %5.0872.34126.5185.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,147.554,592.14-10.7 %0.0948.41283.2970.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,490.712,602.0042.1 %5.01,005.46294.2470.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,515.332,107.0053.3 %5.01,024.48342.8566.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี4,798.822,791.0041.8 %5.0682.1985.4887.5 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,245.072,176.0080.6 %5.0731.11487.1333.4 %5.0
รจก.เพชรบุรี 55,055.6848,244.0012.4 %5.01,138.81987.9213.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี3,105.22911.0070.7 %5.0492.03207.7257.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,840.843,248.1932.9 %5.0986.47470.2452.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี5,248.031,296.0075.3 %5.0701.20188.4973.1 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,111.644,723.627.6 %3.51,170.59337.8871.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,632.192,051.4243.5 %5.0758.25206.1172.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,654.3112,508.0014.6 %5.03,595.43279.5092.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)18,937.249,628.8049.2 %5.02,865.551,024.0364.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 178,104.7025,552.3867.3 %5.0886.93683.9022.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 249,336.3813,845.9971.9 %5.01,657.02784.3052.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี6,046.993,741.0038.1 %5.0398.20443.65-11.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี52,529.7845,515.0013.4 %5.01,143.271,403.10-22.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี91,037.5842,370.9953.5 %5.0850.182,953.40-247.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี30,096.2632,897.43-9.3 %0.0956.552,841.65-197.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี46,291.5814,988.0067.6 %5.0782.591,139.90-45.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย17,942.9814,444.3419.5 %5.0599.36490.2018.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด81,167.5221,856.0073.1 %5.0825.581,091.94-32.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี11,140.1619,542.44-75.4 %0.01,823.441,735.854.8 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,784.022,888.0023.7 %5.0682.18888.25-30.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,065.121,455.0064.2 %5.0568.09287.7049.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี19,206.2911,032.0042.6 %5.04,888.585,496.70-12.4 %0.0
รวม 838,477 463,213 44.76 % 62,261 36,954 40.65 %