จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี28938.6414031.086.1 %5.02505.96541.3289878.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี74629.86736583.6651.0 %5.0391.26001587.62701-50.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรีไม่ครบ25891.82ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ927.53845ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี16914.68366.050.5 %5.02083.52156.10492.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 5260786.31307281.0-17.8 %0.056525.3982966.023494.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.030450.6024675.348684.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2122580.3879859.5734.9 %5.021517.4394523.230579.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3ไม่ครบ180488.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6253.8457ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 136217.64111297.068.8 %5.02201.28321.1000185.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 240156.347363.081.7 %5.02261.7ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง8008.5731.090.9 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 130378.258974.070.5 %5.02355.48226.9074990.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 239649.4616.0100.0 %5.02541.8999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ27732.827147.074.2 %5.06655.4404535.7999991.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01966.3801309.9184984.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ436.49649ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึงไม่ครบ6271.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่50866.6883367.093.4 %5.02018.6899175.075591.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง23418.82998.095.7 %5.01878.24370.3290180.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง42160.8289200.078.2 %5.02346.8901ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม26516.5616811.074.3 %5.01893.6599248.3964886.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์ไม่ครบ4278.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ540.3125ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 233309.57851350.879-54.2 %0.012154.4398328.184631.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 126353.514102.046.5 %5.06129.20025047.587417.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 253685.74247002.78912.4 %5.013876.144254.840869.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี29950.3327446.08.4 %4.07887.12011507.288980.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรีไม่ครบ11663.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ18964.527ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 330854.47121847.8329.2 %5.05088.43992934.730542.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีไม่ครบ8093.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักชลประทานที่ 978249.18311906.0-298.6 %0.026224.78154202.398-106.7 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 223181.3210193.056.0 %5.08553.65042710.349968.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี26487.9914326.045.9 %5.06575.01953063.911453.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี26548.891ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03874.726434.25-66.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี20220.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 630642.53918055.041.1 %5.011100.7614200.337-27.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี80315.453156339.98-94.7 %0.011214.91081.63290.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 ไม่ครบ80805.648ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ36441.098ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)38190.53141476.0-8.6 %0.09615.966365.949733.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี23501.63110678.7854.6 %5.05109.68992015.1460.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)48407.28969195.992-42.9 %0.016470.2511597.02129.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี21570.3213119.039.2 %5.04730.4502ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี22512.52916711.10925.8 %5.03386.39011591.9553.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี33707.00856059.313-66.3 %0.07000.68992550.095563.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบ152769.5ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1883.2515ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี22796.437108.068.8 %5.04296.5801980.067577.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีไม่ครบ138941.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1116.516ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี19915.44910859.045.5 %5.03962.531685.81657.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี25109.1617477.030.4 %5.05909.462516.977557.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี29525.036181.91-22.5 %0.07836.1597962.8519987.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ไม่ครบ51849.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7696.9663ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี23751.68942036.0-77.0 %0.05091.771219.068576.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 519922.2891584.082.4 %5.04568.043901.993414.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี106531.6357446.046.1 %5.04910.24021358.043972.3 %5.0
รจก.ชลบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา548814.0487611.511.2 %5.08750.110410412.5-19.0 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 280156.09166751.040.5 %5.04515.18022153.352.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 290078.64170192.022.1 %5.012391.19839.617220.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี17815.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01131.7ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีไม่ครบ42870.371ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4269.9746ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี144073.27201342.98-39.8 %0.09738.543588.481463.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี53891.39861787.52-14.7 %0.011062.83173.403871.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี8134.0601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03176.0999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี41529.62132236.6522.4 %5.04375.31982152.547950.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1516264.16104866.0679.7 %5.05595.79982910.317948.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2390959.6959975.084.7 %5.06954.543056.96756.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3ไม่ครบ39640.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3008.6594ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)76405.4365236.14114.6 %5.011225.25712.7009993.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี184260.3188691.051.9 %5.02375.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี16511.033593.629-103.5 %0.01719.56012450.05-42.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ14560.033ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี600310.5381297.9736.5 %5.04249.75986475.2944-52.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี51133.359118449.4-131.6 %0.019469.53913827.6929.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 619611.0518697.055.7 %5.04154.2598ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี119872.997448.018.7 %5.05064.0801599.4784588.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 38424.5939039.621-1.6 %0.05928.485945.2993-0.3 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)37445.148110600.0-195.4 %0.013624.1991857.405486.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3ไม่ครบ21701.4ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)30757.21128736.986.6 %3.08762.4395ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี18356.4618706.052.6 %5.02570.18991191.148953.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 2231489.02154240.4133.4 %5.061556.16437654.89838.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีไม่ครบ133001.03ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ35172.52ประเมินไม่ได้0.0
รวม 5,667,771 3,954,016 0.00 % 0.0 512,071 264,149 0.00 % 0.0