จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง15442.225781.062.6 %5.0828.91003476.0450142.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง47635.85223002.051.7 %5.0324.59998ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จังหวัดระยอง20665.7669467.508-236.1 %0.0901.38164.5549981.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง18881.289486.097.4 %5.02693.83981650.615538.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง25745.0214507.043.7 %5.03907.46844.1564978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง156283.64175273.0-12.2 %0.019538.55111173.3842.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 125489.2894121.083.8 %5.01237.8ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง27372.7797530.072.5 %5.01308.54350.66473.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง23740.269759.058.9 %5.02086.3801502.2080175.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์22211.762340.089.5 %5.0827.28003286.34965.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย25388.425514.078.3 %5.01338.6001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง25949.2217756.070.1 %5.02106.6001742.5009864.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา2407.13992467.0-2.5 %0.01871.46353.3049981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา24527.5395141.079.0 %5.0952.97998396.5358.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01580.3999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด57580.94942352.526.4 %5.010062.6807.0059892.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 128543.85912107.057.6 %5.012187.93868.399968.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 216255.6112522.023.0 %5.04314.983228.660425.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง22708.6811959.047.3 %5.02608.37991796.003531.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง26290.7714979.043.0 %5.05817.31982506.052556.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง25555.236330.075.2 %5.03526.6699ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง23924.47225.069.8 %5.03812.29983278.4514.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง24926.1816825.032.5 %5.05679.93022777.315451.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง32307.67186.599.4 %5.010349.341584.381584.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง39393.85910961.072.2 %5.011551.845073.804756.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง23417.768344.064.4 %5.02808.961708.340539.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง595096.8882675.57886.1 %5.0231720.883234.687598.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง25724.4316703.035.1 %5.05447.70022692.350.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง19934.4416962.065.1 %5.04135.5703424.165589.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง18343.6896345.065.4 %5.03260.83012680.288117.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง339639.38240361.1129.2 %5.0149028.0614677.7890.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง68587.60230120.056.1 %5.06324.5903ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง21483.58650.059.7 %5.02982.65991322.770455.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง35766.78162635.859-75.1 %0.08865.1797866.3049990.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง17235.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02937.59013553.927-21.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง171643.8321895.087.2 %5.066032.681654.833597.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง29572.78113683.053.7 %5.05371.62991881.20965.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง43371.2724044.044.6 %5.07121.08012341.934667.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง27269.48820968.8223.1 %5.04752.4199744.9329884.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง141986.8125306.2311.7 %5.03731.493503.8666.1 %3.0
สพ.ระยอง685876.4475960.39888.9 %5.02488.57011798.150427.7 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง13775.999965.027.7 %5.02404.9102937.4979961.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง28727.0234159.809-18.9 %0.06873.90044029.025941.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ระยอง54085.89181496.0-50.7 %0.09517.08986399.877932.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง17911.9396900.061.5 %5.03355.91991409.96458.0 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง65504.6830704.2753.1 %5.03247.79982313.349428.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก22390.22132856.191-46.7 %0.04900.7397511.9224989.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1131705.4188151.99233.1 %5.09211.19046767.516626.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2127911.3958022.054.6 %5.06685.52986495.60212.8 %1.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง654577.69855994.0-30.8 %0.011331.1812551.381-10.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด176534.5272320.0-54.3 %0.04290.29985350.749-24.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2621.3999ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง164198.8891144.044.5 %5.03619.20023055.608415.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง38286.16137436.05-259.0 %0.09295.020510907.95-17.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 26289.14124071.08.4 %4.06455.529811714.133-81.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง2851.711162.859.2 %5.02138.8801912.32357.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยองไม่ครบ90980.398ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ48635.969ประเมินไม่ได้0.0
รวม 4,531,693 2,937,629 35.18 % 5.0 687,420 158,303 0.00 % 0.0