จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี15662.656.0100.0 %5.02741.3401658.3024976.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7504098.34209736.058.4 %5.02014.471740.9213.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี146639.2398177.033.0 %5.0354.42001429.7515-21.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01161.241870.2505-61.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี18956.53911122.041.3 %5.03977.3999766.3344780.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี17682.9312324.030.3 %5.03597.070188.65399997.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี205211.9479808.061.1 %5.016889.2795823.737365.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี33998.346150.081.9 %5.01683.8999443.8779973.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่23899.933975.083.4 %5.01342.38287.0614978.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง23663.3592740.088.4 %5.01683.38303.2495182.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์22841.232896.087.3 %5.01136.76314.4209972.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม22802.161888.091.7 %5.01059.8999306.4320171.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน22704.7891760.092.2 %5.01839.6599310.0134983.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว26371.912914.089.0 %5.02215.1401308.3890186.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว22353.1092651.088.1 %5.02281.56015.699999899.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม23002.8793868.083.2 %5.01519.38315.2194879.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ22686.991825.092.0 %5.01294.08301.9004876.7 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี42118.37938848.07.8 %3.56708.49024061.591839.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี23058.21114926.2135.3 %5.05593.73973611.558135.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม15866.945092.067.9 %5.02966.65991516.65648.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน15718.632989.081.0 %5.02277.06012504.4849-10.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี29151.19914619.049.9 %5.05821.91992719.982953.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี19378.188345.056.9 %5.04319.70021458.304466.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี17048.44910586.037.9 %5.03292.82012802.746814.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี25318.5917343.031.5 %5.06734.69974105.025939.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี23472.6621885.56.8 %3.05936.041654.409472.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี31252.0216803.046.2 %5.09037.56052307.683174.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี21285.27911472.046.1 %5.05042.29544.5875289.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี52214.03967062.789-28.4 %0.09473.042227.607476.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี20824.029087.056.4 %5.04814.08984588.14844.7 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี19358.585709.070.5 %5.04757.04239.922595.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี16697.8712938.082.4 %5.03254.781139.543965.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี23022.0825438.0-10.5 %0.05650.81011742.299969.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ103568.98157043.98-51.6 %0.019057.0816342.72914.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี27722.30138744.0-39.8 %0.06848.8198815.5844788.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี23463.72112600.046.3 %5.04566.90041811.830460.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี27235.19950074.32-83.9 %0.06962.8799459.6099993.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี28797.03911433.060.3 %5.03939.35992198.119444.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี22535.06115518.031.1 %5.05441.00982235.31258.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี35705.82810064.071.8 %5.05365.56012373.660455.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี25378.7411729.053.8 %5.06620.62012011.034969.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี18187.6716223.010.8 %5.03616.0801254.71493.0 %5.0
สพ.จันทบุรี71135.17250587.028.9 %5.02551.37011495.527541.4 %5.0
รจจ.จันทบุรี 389935.34429266.0-10.1 %0.05547.83983526.230536.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 73576.31375287.063-2.3 %0.02871.782451.32314.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี17250.39118292.0-6.0 %0.03197.73473.7935285.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี25958.5918786.027.6 %5.06165.51032369.774961.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี21460.2611972.044.2 %5.04338.71971235.60371.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)31605.37919266.039.0 %5.06487.52674.745658.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี30109.37112992.056.9 %5.04015.41991958.797551.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี18138.10918026.480.6 %0.53768.23971913.7549.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1162532.16109867.6832.4 %5.07387.11961678.7577.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2129985.5857627.49255.7 %5.09073.32033073.744166.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)45345.14836303.8419.9 %5.011763.93711.957568.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี24367.2629863.689-22.6 %0.01938.522656.333-37.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี433170.25488190.0-12.7 %0.08514.24026348.420425.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี130039.0872014.044.6 %5.04353.71972603.32340.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม161281.5878960.051.0 %5.04188.83985385.7021-28.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว60108.10265316.281-8.7 %0.04576.74022141.176553.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี271639.0141851.047.8 %5.010250.93911751.153-14.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 18965.2415419.018.7 %5.04148.52853.3024979.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี15754.514186.073.4 %5.03045.61011687.119444.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี801007.25102715.2387.2 %5.0327308.7217100.50694.8 %5.0
รวม 4,794,320 2,895,202 39.61 % 5.0 630,385 157,092 75.08 % 5.0