จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด123190.559255.30151.9 %5.0303.81532.513-75.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด28696.029742527.69-2,487.6 %0.0415.91998360.2114913.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราดไม่ครบ6842.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ214.909ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด90564.03167964.025.0 %5.09966.90044169.806658.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด24737.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01318.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่24764.3593964.084.0 %5.01871.58404.4435178.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง22518.182536.088.7 %5.01336.26303.8194977.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ22186.322037.090.8 %5.0904.32001374.2999958.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร23093.351761.092.4 %5.01987.5304.9499884.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง40711.8132360.094.2 %5.01227.48472.0644861.5 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่60729.71990733.578-49.4 %0.08394.83013051.599463.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด25449.3217143.7432.6 %5.06102.90046897.0-13.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง15861.63071.080.6 %5.02039.225.699999899.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดไม่ครบ11250.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด29043.778685.070.1 %5.04832.58983889.033919.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด29030.7798398.071.1 %5.04262.08983180.14425.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด9914.669919691.0-98.6 %0.02322.244100.4756-76.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด23879.486404.073.2 %5.05688.292303.839859.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด19239.914986.222.1 %5.03266.15992833.460413.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด8693.87999118.8896-4.9 %0.04147.982362.840143.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราดไม่ครบ4347.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ500.194ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด20557.9816733.918.6 %5.04167.01783.596457.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด10206.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03759.547125.0-89.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดไม่ครบ10461.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1879.2805ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ18263.7796731.063.1 %5.02892.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราดไม่ครบ9798.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3109.939ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด19029.36910429.045.2 %5.03157.52050.137935.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด19320.2612500.035.3 %5.03897.031705.85856.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 1.2579062E+7234753.9898.1 %5.03603.92996401.4858-77.6 %0.0
สกข.จังหวัดตราด ไม่ครบ35471.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1327.777ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด16477.05202.068.4 %5.02284.43991070.127453.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด31078.04115626.049.7 %5.06620.08981851.45572.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด32843.60917821.045.7 %5.04759.74023533.2425.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด18892.7118860.053.1 %5.03577.5928.6154874.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด25359.010963.3456.8 %5.02291.70021498.273434.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด69884.68111.5299.8 %5.07993.19973209.327959.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด777232.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05839.3799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด115096.3898038.57814.8 %5.03421.29983316.78223.1 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่116480.3452282.0255.1 %5.03341.43991553.00653.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 19196.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02833.4399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 13,679,913 1,550,689 0.00 % 0.0 111,944 71,573 0.00 % 0.0