จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา5652.50983886.031.3 %5.02084.3899891.0714757.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทราไม่ครบ18201.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ691.56201ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังเขต 221754.87116826.022.7 %5.04352.1899ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา18872.847671.059.4 %5.03648.600193.46099997.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา121064.88118058.522.5 %1.026125.489380.974664.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง33247.8018416.120174.7 %5.02012.8201846.3264858.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว24982.9494972.080.1 %5.01290.6001377.368570.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม25558.0395096.080.1 %5.01965.24380.8739980.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต23706.663686.084.5 %5.02214.72443.70780.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า25595.326498.074.6 %5.01319.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์24721.8115924.759876.0 %5.01143.8999411.19864.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว24858.925330.740278.6 %5.01593.8401542.4215166.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น23585.743283.086.1 %5.01318.6799260.2999980.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน23241.92961.9799895.9 %5.01065.485.699999899.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ23283.51492.4797.9 %5.01410.05.699999899.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา22714.94919241.015.3 %5.03890.56013750.49663.6 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา26858.94917595.034.5 %5.05664.29983732.378934.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา19879.53915807.020.5 %5.04066.91991361.9266.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา18923.087019.062.9 %5.03724.64992830.068824.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา22745.021653.04.8 %2.05207.87995968.1089-14.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 230372.28123715.021.9 %5.010982.115841.867246.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา12941.4414230.0-10.0 %0.03078.05.699999899.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา27930.28916650.040.4 %5.07033.62016330.058610.0 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา48382.71929971.038.1 %5.015458.071654.84389.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา8152.2714055.0-72.4 %0.02800.761105.78160.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา20480.074742.076.8 %5.04428.2402210.510595.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา18353.12910492.042.8 %5.03287.281264.753961.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา21887.35922406.0-2.4 %0.04789.54981094.741977.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา28151.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06215.757580.2871-22.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา40228.3430944.023.1 %5.06462.962096.906567.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา22650.6198971.060.4 %5.04865.6099859.5599482.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา34098.12975601.648-121.7 %0.09068.1504381.7479995.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา30819.8214856.051.8 %5.05436.12011625.75470.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา19861.777122.064.1 %5.04409.231189.76173.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา30321.5717109.043.6 %5.09774.78032552.440973.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา23945.20922010.08.1 %4.04085.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ฉะเชิงเทรา68481.62516684.075.6 %5.04276.14011665.29561.1 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 520532.31350803.1332.6 %5.07634.963307.202956.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา25699.0397158.072.1 %5.03216.9299671.2285279.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา39182.53130901.4221.1 %5.05900.732241.714862.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา25984.577919.069.5 %5.04922.66022335.831552.5 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา59913.82113620.13-89.6 %0.010738.756746.548337.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา20812.339833.052.8 %5.03037.16991158.90561.8 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา23496.4144814.809-90.7 %0.04340.39995007.1499-15.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1135584.72116929.2913.8 %5.05740.33012639.850654.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2129569.7754072.64158.3 %5.09974.28033830.722961.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)105853.6533961.39867.9 %5.011782.621495.39787.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา9968.179722172.9-122.4 %0.01869.96992.0999846.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 203568.73156736.023.0 %5.05344.044165.412122.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา366078.78350236.04.3 %2.07580.69977152.9575.6 %2.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราไม่ครบ292794.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7195.5615ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราไม่ครบ80621.797ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม404238.94157777.9761.0 %5.04503.89997438.2656-65.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา72912.438111460.0-52.9 %0.010407.547330.37429.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 21507.97123782.0-10.6 %0.04618.41024177.55229.5 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา16388.243966.075.8 %5.02754.85011579.805442.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา94899.49265636.030.8 %5.021750.4828673.098-31.8 %0.0
รวม 3,266,348 2,263,756 30.69 % 5.0 296,913 157,686 46.89 % 5.0