จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก16034.916055.062.2 %5.02098.32011410.84532.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก36870.8221474.72141.8 %5.03813.05654.3980182.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก19160.66415.7999997.8 %5.02995.0801310.4884989.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก79919.93868732.014.0 %5.010395.594552.379956.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา26959.774728.082.5 %5.01424.7475.0759966.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์26098.8015863.077.5 %5.01596.48382.6430176.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี25019.2092234.091.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01407.78449.4450168.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก22190.7710499.252.7 %5.03755.462628.47930.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก19426.6218383.056.8 %5.03280.5901275.63391.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก24258.10911263.053.6 %5.04706.81983886.640117.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก19793.669086.054.1 %5.03242.57011397.12756.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก19691.8016966.064.6 %5.02976.35012240.070824.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก76792.6812224.084.1 %5.06075.964733.222722.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก9806.7922535.529-129.8 %0.02182.20021607.7526.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก26987.03915760.041.6 %5.05847.753540.535939.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก22155.10911809.56146.7 %5.03908.0999474.7854987.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก42940.39860268.078-40.4 %0.09612.9004475.1995.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก20357.188777.056.9 %5.03603.87991572.563556.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก20440.734329.078.8 %5.03584.8401190.30494.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก18072.166687.063.0 %5.02767.14013102.0444-12.1 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก21056.239275.056.0 %5.03870.09011951.043549.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก33647.87933278.01.1 %0.57996.56013297.411958.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก27025.1099373.065.3 %5.06304.1396ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก93511.04785843.1258.2 %4.010164.39743.9544792.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก21601.97112535.042.0 %5.04117.06011762.496957.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก22938.45917053.025.7 %5.04478.60011317.88570.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก26987.249792.063.7 %5.05163.18022243.928556.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก19153.31116703.012.8 %5.02138.5801451.2689878.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก19929.5518079.059.5 %5.03527.81981672.294452.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก4588561.5108673.097.6 %5.040655.9697541.099681.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก16643.158908.046.5 %5.02082.6001913.8144556.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก21293.747498.064.8 %5.03470.761773.716648.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก18185.4517721.057.5 %5.02519.95837.1969666.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก28519.69923664.2617.0 %5.04801.62011687.92264.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก22899.7916756.070.5 %5.03356.66991427.802557.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก19395.3215395.2220.6 %5.03033.3999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก160966.0898084.67239.1 %5.07095.964501.422936.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายกไม่ครบ18970.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2401.8999ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก5545539.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.094439.5637697.412191.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก312696.31103091.067.0 %5.02814.41996589.9429-134.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก65805.23483426.602-26.8 %0.08028.257490.70126.7 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 21957.46910543.052.0 %5.03565.85992567.289628.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก16986.774056.076.1 %5.02139.62991389.20435.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก221051.1753321.93875.9 %5.013291.9836028.527-171.1 %0.0
รวม 6,373,790 1,031,160 83.82 % 5.0 308,995 128,246 58.50 % 5.0