จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว54916.05931829.042.0 %5.0377.519995.699999898.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว19360.158345.056.9 %5.04332.7798787.9965281.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว19525.6098464.056.7 %5.04142.6299484.9084888.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้วไม่ครบ44153.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5046.9224ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้วไม่ครบ5528.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา23059.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02669.5801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น23770.6195312.077.7 %5.01658.3587.5844764.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร23499.3014477.080.9 %5.01999.5601302.8884984.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ29763.4717321.075.4 %5.02435.5801605.1500275.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์22915.592212.590.3 %5.01434.66303.6959878.8 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว31133.53910323.066.8 %5.07071.06058693.7637-22.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว24251.5392973.087.7 %5.02868.54962.3975266.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ40973.69912374.469.8 %5.04198.9199797.1544881.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว18868.596105.067.6 %5.04123.62011733.10458.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว16836.6997071.120158.0 %5.03362.93993416.3071-1.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว23447.80114602.037.7 %5.05606.819827315.35-387.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว12910.831353.089.5 %5.02899.40997228.8828-149.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้วไม่ครบ7699.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. สระแก้ว28516.60224146.2715.3 %5.07166.16023279.941454.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้วไม่ครบ70725.063ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1526.017ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว19625.934527.076.9 %5.02396.03546.0695277.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว18527.8712399.087.1 %5.03420.01977.43442.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว26337.7453157.59-101.8 %0.06899.94041038.007985.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว9856.620114213.85-44.2 %0.05416.68021911.361964.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว23937.0518234.065.6 %5.05892.06983276.255444.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว5226.32039300.0-77.9 %0.03667.2002311.31591.5 %5.0
สพ. สระแก้ว68601.20314685.078.6 %5.04522.91993936.857413.0 %5.0
รจจ.สระแก้ว 303877.56187463.038.3 %5.05525.39016709.1226-21.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว16436.9715173.068.5 %5.03157.3201713.7255277.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว24188.54111193.053.7 %5.04808.16023503.599927.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว17881.916241.065.1 %5.03553.12991014.512571.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้วไม่ครบ32329.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4064.9739ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว87544.90641266.50852.9 %5.05176.24024147.809119.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น442173.53119940.3372.9 %5.05062.73975459.2202-7.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว15402.276109.060.3 %5.02887.5601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,470,309 630,811 0.00 % 0.0 113,176 91,050 0.00 % 0.0