จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา16050.194189.073.9 %5.04634.27981440.522968.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา93482.563134765.0-44.2 %0.0504.960021214.7839-140.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา59407.8013283.594.5 %5.0656.94332.4620149.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา31480.6526376.016.2 %5.07905.041062.5286.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 318831.2311203.040.5 %5.09338.46112.527598.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา45039.1419393.079.1 %5.02619.24238.687590.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 9169621.98150139.011.5 %5.020577.022197.349989.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1135759.55232368.0-71.2 %0.028474.837907.099672.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 283701.9368197.20318.5 %5.016775.267656.097254.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 137795.8223082.1838.9 %5.03246.8901617.581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02147.8398337.47884.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ22534.98662.097.1 %5.01201.38273.8439977.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย24165.925099.078.9 %5.02146.3801510.691576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย28409.0614534.084.0 %5.01461.54555.3762.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย25873.1092519.090.3 %5.01451.34466.221567.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง22534.3092054.090.9 %5.02697.3599270.7974990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง21761.011958.091.0 %5.01556.58236.3819984.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี24201.985334.078.0 %5.02379.9001431.1764881.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช23112.992525.089.1 %5.01498.6799418.1139872.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง22066.2092835.087.2 %5.01672.3201451.3734773.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ22823.272490.089.1 %5.01026.2494.18499890.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง21627.421605.092.6 %5.01407.8496.59793.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง23537.92122.091.0 %5.02661.3405.773584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก22755.43770.083.4 %5.01686.1799501.2764970.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ22141.171715.092.3 %5.01604.820192.51999794.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว26346.671755.093.3 %5.01855.86364.4484980.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว23193.244104.082.3 %5.02015.52238.1649988.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง29330.096275.078.6 %5.03365.22485.6114885.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน26103.773997.084.7 %5.01909.92643.6154866.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด23641.183663.084.5 %5.03115.5601467.36285.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่23626.8915408.077.1 %5.02814.8999533.7609981.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย29229.1413997.086.3 %5.02330.1599601.4564874.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย24376.54656.080.9 %5.02419.2002497.07379.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง22334.2792059.090.8 %5.02066.6401209.18789.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม21969.129752.096.6 %5.01884.5482.75499795.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง21318.821077.094.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 332015.14143105.242-34.6 %0.014943.6415455.965363.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา46558.9827889.06140.1 %5.016405.1895151.450268.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่15462.9394895.068.3 %5.05591.41992052.063.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย15809.6894763.069.9 %5.03046.79982227.664626.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว16094.5811507.128.5 %5.03887.93992090.046.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.06003.41991288.278.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง16289.633417.079.0 %5.02340.01317.6543.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย16447.684344.073.6 %5.03678.24022245.838.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา24403.96116161.033.8 %5.05775.24021046.149581.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา27783.7625073.09.8 %4.58969.93955413.100139.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 519989.2898297.839858.5 %5.09069.41991211.30986.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา18937.826334.066.6 %5.05794.25983216.196344.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 8385070.97391792.0-1.7 %0.0154799.7753042.04765.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 322201.46110516.052.6 %5.05379.41992095.2661.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา17922.1995359.070.1 %5.05394.93023225.738540.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา80856.62523546.6870.9 %5.028594.44116030.32843.9 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์567877.633610888.5-535.9 %0.027722.64117925.44935.3 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 330895.5124905.019.4 %5.014130.72110816.85423.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 378154.45362831.00819.6 %5.010509.4912217.38-16.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา15588.7121192.0-35.9 %0.04386.41994103.04986.5 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา79663.2525053.068.6 %5.032283.5515515.937582.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)36349.42248068.813-32.2 %0.012506.8994558.574763.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 523820.917003.4228.6 %5.08649.719710040.892-16.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา72114.875162979.14-126.0 %0.019466.765.6999998100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 347589.3162335.19982.1 %5.01482.014966.4658-235.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)77784.102149681.53-92.4 %0.026401.7537572.5-42.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)46062.51249668.0-7.8 %0.016454.686661.149959.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา25586.9111355.055.6 %5.08842.291897.957478.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)23583.8234646.0-46.9 %0.07828.97957423.96975.2 %2.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)43717.44163653.469-45.6 %0.015473.3998211.049846.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 555923.3270334.0-25.8 %0.023049.06114931.9535.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา52762.6026.0100.0 %5.021180.6025.6999998100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา19363.5613246.083.2 %5.0633.59998348.166545.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)10292.42169.078.9 %5.0306.72331.6485-8.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)9479.87014083.056.9 %5.0183.36298.79449-63.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา26898.573616.086.6 %5.06592.93021208.9781.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา19853.188799.055.7 %5.05927.37012662.63655.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา24220.5918647.9223.0 %5.07372.68023596.279151.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา40557.35964579.0-59.2 %0.011270.8719045.221-69.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา43887.3426551.039.5 %5.012278.6994208.269565.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา28682.0913239.053.8 %5.07258.51400.74680.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา83767.758194893.3-132.7 %0.015017.0412065.613586.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา42749.05143736.0-2.3 %0.017798.78111734.434.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา67571.57812027.082.2 %5.07182.41022915.5559.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา22772.6616889.025.8 %5.07429.65043353.252954.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา32049.5218444.042.5 %5.010795.4392648.181975.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา33366.46133796.0-1.3 %0.011023.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา31181.05129686.04.8 %2.07372.5898644.8584691.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา532784.44133588.074.9 %5.05310.76033853.222427.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา362836.1320606.38194.3 %5.06050.66023526.090141.7 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 527045.56223316.1657.6 %5.012438.662602.516879.1 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 505771.25723021.0-43.0 %0.011406.936859.942439.9 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา459691.91291087.036.7 %5.011368.526847.276439.8 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 305283.59315006.0-3.2 %0.09585.92974138.614356.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 362062.43116360.0-87.5 %0.015819.381ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา16379.946568.059.9 %5.04843.44971753.5163.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา35615.5937803.0-6.1 %0.09595.757384.350123.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา1989700.993953.99295.3 %5.098425.3915546.061594.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา25115.678578.065.8 %5.06783.08014207.036638.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา41924.8459440.512-41.8 %0.014123.355539.953660.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา22724.21119046.45916.2 %5.06954.231605.553576.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา41248.03936602.011.3 %5.014913.06110140.10132.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา71657.9342120.041.2 %5.08627.63963840.849955.5 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร28691.88117274.2439.8 %5.04965.4702493.1819890.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา68672.78137960.044.7 %5.013715.32303.328683.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)343532.0352853.6884.6 %5.06253.65972701.17956.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1299005.9183810.03172.0 %5.06020.66993760.001537.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2172245.3380114.88353.5 %5.03882.90013405.474412.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 373729.51652198.69129.2 %5.011888.912826.2576.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4254245.4482948.067.4 %5.010082.234488.816455.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5137068.8171705.39847.7 %5.09600.03203.525466.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6275903.9468819.85975.1 %5.07834.37993098.5360.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7228524.9767626.90670.4 %5.09512.14062774.856970.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา50949.21141909.2317.7 %5.03432.13994882.2524-42.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่575888.81159638.2872.3 %5.08149.70027049.679713.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา377849.81683261.0-80.8 %0.07644.660211551.899-51.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง591334.049216.091.7 %5.07712.28031800.2576.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา1377687.0589091.057.2 %5.013958.39913613.52.5 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย165110.3419049.088.5 %5.07173.78031105.38184.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี288203.0105.923100.0 %5.08538.545695.752933.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ301552.066.0100.0 %5.08889.965.699999899.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา974192.5664717.031.8 %5.08766.12017750.178211.6 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา326547.1979961.075.5 %5.06092.29982023.635466.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา274712.06232960.015.2 %5.08532.963669.784957.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง362450.22183552.9149.4 %5.07569.467510.07280.8 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย242565.0254680.0-5.0 %0.08666.045138.233940.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ18434.758191.109955.6 %5.011622.9467.6874796.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา209409.06222281.0-6.1 %0.018427.19922139.313-20.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา89876.45377511.82813.8 %5.036127.20320510.04743.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา254788.47158790.0237.7 %5.08530.92974717.643144.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07663.0898273.2770196.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา286373.59182848.9736.2 %5.022678.19910425.79454.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 22732.4914187.037.6 %5.07296.524256.968841.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน40514.39133764.016.7 %5.013098.415815.956155.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)17742.6418613.051.5 %5.08768.0996380.9879895.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา21172.3119787.053.8 %5.06958.252827.304459.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 3293432.13158098.046.1 %5.0105762.5138563.86363.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา87158.391200456.0-130.0 %0.034372.621166197.0-383.5 %0.0
รวม 18,292,336 13,011,046 28.87 % 5.0 1,483,189 787,743 46.89 % 5.0