จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ16900.432475.085.4 %5.01572.24610.8024961.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ33376.0229385.012.0 %5.04899.71556.7534888.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ22125.1419212.058.4 %5.02769.87015.699999899.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1229134.69232199.0-1.3 %0.032149.6213736.045988.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 2162971.08191000.0-17.2 %0.026659.773636.504986.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3128170.89157847.5-23.2 %0.019923.07074.039164.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 230527.416.0100.0 %5.01800.1199144.6755192.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 130332.4214320.052.8 %5.02667.6001521.1699880.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์30649.7310978.064.2 %5.02166.73439.6679.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 142059.12925801.038.7 %5.02941.0801380.087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 229261.1615665.046.5 %5.02370.6001899.6690162.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี48380.0723617.80151.2 %5.02598.78569.5534778.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง34936.62912915.063.0 %5.01800.1199354.549580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ25351.514776.081.2 %5.02379.4199512.3919778.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 142889.32842472.01.0 %0.57164.542774.997661.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 233078.1840128.0-21.3 %0.05025.78034231.404315.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ26427.47120344.023.0 %5.04880.70021881.9561.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ17134.759926.042.1 %5.01990.26765.9184661.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ20719.78913607.034.3 %5.02427.60991981.728518.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ33528.44127722.017.3 %5.03808.56011986.847947.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ13482.64114948.0-10.9 %0.02324.281362.82241.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ29124.7729403.0-1.0 %0.06706.19973196.7552.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ60675.258114020.0-87.9 %0.09330.51951485.849584.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ21731.9311234.048.3 %5.03796.88992091.899944.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ20674.158929.056.8 %5.03017.1201350.8160188.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ24312.6198892.063.4 %5.02180.39991193.142945.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ31666.3528289.010.7 %5.04766.58011111.6576.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ54062.25132700.0-145.5 %0.011954.644429.408262.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ26851.72120018.025.4 %5.04766.58013597.611824.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ54851.05120411.062.8 %5.06021.66021190.7380.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ45042.8487290.0-93.8 %0.08759.9395717.3544991.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ66350.03119027.071.3 %5.02826.964009.8074-41.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ28737.31121188.026.3 %5.03853.79981055.554472.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ31827.96933594.0-5.5 %0.05108.87991900.836162.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ81095.39828682.064.6 %5.07828.16992322.237170.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ42525.7387272.0-105.2 %0.07390.8003681.5394990.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา177077.09164976.06.8 %3.06414.62994669.658227.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ286413.9490015.068.6 %5.04991.49022641.974147.1 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 851403.56834000.02.0 %1.012159.4811980.1271.5 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ17320.0298527.050.8 %5.02142.3599814.5869862.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ43743.67258763.0-34.3 %0.08531.75982387.796472.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ197251.2417000.0-111.4 %0.013936.4392864.472479.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ44036.3460457.0-37.3 %0.06478.02052983.41853.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ409391.38299234.026.9 %5.035230.2039078.074.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ21165.06112767.039.7 %5.03055.14011359.4555.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ28611.45129752.0-4.0 %0.03853.79981531.867660.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1124507.03101161.018.8 %5.05138.87994524.302212.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 230412.80153043.0-74.4 %0.05185.08012638.850649.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ63028.7746041.027.0 %5.01773.881141.09235.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ556585.38579871.0-4.2 %0.08731.37993531.907559.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ206992.16128000.038.2 %5.03889.080114572.557-274.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ426362.41405516.944.9 %2.02710.38014608.4976-70.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์175254.97115000.034.4 %5.02399.58011670.24630.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ256899.66103725.059.6 %5.085975.98411055.94787.1 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย1951247.12009000.0-3.0 %0.037330.9699454.002974.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 24180.3331000.0-28.2 %0.05013.78033719.525425.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ18753.233772.079.9 %5.01762.08860.6714551.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ280441.94138180.050.7 %5.018387.72128930.549-57.3 %0.0
รวม 7,862,046 7,240,094 7.91 % 3.5 497,722 190,782 61.67 % 5.0