จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์16505.674227.0274.4 %5.03506.15991676.369952.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์101644.0858680.39142.3 %5.0483.01796.8584-272.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์2289.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0138.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์17985.2791554.319991.4 %5.04437.9502499.139588.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์123703.4873968.040.2 %5.016437.023838.560376.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02088.54537.8519974.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง21955.8792917.086.7 %5.01373.7133.2184990.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง21869.933411.084.4 %5.01368.04185.66886.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง23070.835251.077.2 %5.02447.3401401.6219883.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่23125.9613110.086.6 %5.02420.76154.023593.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย22055.1412555.088.4 %5.02627.28260.290590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย23243.073933.083.1 %5.02280.3599598.2700273.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด22285.03075.086.2 %5.02109.3301344.631583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง22114.992240.089.9 %5.01856.4312.4645183.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ24536.3913758.084.7 %5.01848.4886.45995.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก22547.172725.087.9 %5.02104.0801365.88382.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ21390.492456.088.5 %5.01612.6199391.8940175.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์25495.3012149.091.6 %5.01837.5601397.1189978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์21175.1992530.088.1 %5.01589.5891.22000194.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช20994.182011.090.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ24573.421122.095.4 %5.01066.0282.11299992.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์20725.261077.094.8 %5.01773.4286.84999195.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง21841.071963.091.0 %5.02261.3999148.437593.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์21812.582530.088.4 %5.01850.5894.97999694.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์21127.89112792.9339.5 %5.05673.963113.149945.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์17972.9310053.9644.1 %5.03256.7397739.0999877.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง18062.923865.078.6 %5.03486.01437.3558.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง17095.2115989.065.0 %5.03239.281543.7552.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย16435.9493552.078.4 %5.02892.84011548.546.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์24541.0211391.3753.6 %5.06700.85012680.225660.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์19226.6416507.419966.2 %5.04189.16022696.698535.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์17027.6894499.073.6 %5.04114.54983883.3755.6 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์29960.941ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07955.8799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์15387.4419353.891-25.8 %0.03696.12016625.2998-79.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์827.77002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0138.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์26585.421433.019.4 %5.08184.12012533.640469.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์815.91998ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0138.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1.1792409E+7353561.9197.0 %5.078813.7036382.2591.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์1064.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0138.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)2834.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.069.959999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2834.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.085.139999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์12763.354145.067.5 %5.03220.9199511.84184.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์17157.825629.067.2 %5.03962.521567.17760.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์21073.02916487.021.8 %5.05711.91022548.35655.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์1064.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0138.4816940.682-12,133.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์1064.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0138.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์1064.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0138.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์1064.3940954.531-3,747.7 %0.0138.48721.16901-420.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์66806.39814810.1377.8 %5.05578.91024541.64718.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์33503.12113587.5659.4 %5.09134.91991057.801588.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์41088.60227436.94133.2 %5.09895.51952517.27274.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์26284.04110314.060.8 %5.06358.56012723.288857.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์1067.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0138.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.บุรีรัมย์471155.060543.087.2 %5.05907.523834.930435.1 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 525.53003197706.28-37,520.4 %0.01887.422827.4944-49.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์15230.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03506.1599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์16513.7410131.038.7 %5.04038.60011684.959558.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์1064.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0138.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์1067.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0138.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์1067.626.099.4 %5.0138.485.699999895.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1510790.5978067.084.7 %5.06636.59963427.5548.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 21236.596.099.5 %5.0789.125.699999899.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 31236.5911948.2-866.2 %0.0948.96002235.2294975.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4139986.3844932.067.9 %5.015887.882790.100182.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)310.34111303.72-35,765.1 %0.0149.641238.88-727.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์44.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.063.779999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง1628.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03764.5801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์1628.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03447.35995550.5078-61.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์1628.52412726.13-25,243.6 %0.03447.3599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์1628.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03447.3599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก553979.38129080.076.7 %5.05693.464615.092818.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 20852.7413762.034.0 %5.05483.93023773.789631.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์16684.8714198.700274.8 %5.03506.15992102.064940.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์1579.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0252.90001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 14,606,231 1,848,016 0.00 % 0.0 282,282 110,888 0.00 % 0.0