จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์175050.7885375.551.2 %5.0594.839971619.8925-172.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์101795.952352.9348.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์21009.72122646.039-7.8 %0.05025.96920.6084681.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์17235.995664.067.1 %5.04462.3301242.0789994.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์114096.163222.044.6 %5.013060.016582.64549.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง25253.4612041.091.9 %5.01812.179978.93550195.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี25406.4515895.076.8 %5.01809.0462.3934974.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน25406.4513150.087.6 %5.01146.7879.57199993.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ25793.03948.084.7 %5.01978.5601193.4104990.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์26531.858301.068.7 %5.01533.96243.284.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท26317.4493946.085.0 %5.01846.7999229.1779987.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ25620.8692695.089.5 %5.01522.2163.49589.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ25192.0511760.093.0 %5.01478.2862.52899995.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม25406.4512734.089.2 %5.01452.2477.55799994.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ25234.332091.091.7 %5.01171.0859.36549894.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม25406.4512971.088.3 %5.01753.86338.88480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี25192.0513393.086.5 %5.02187.299873.28299796.6 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม66559.87550522.46124.1 %5.05170.91991814.94864.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์22714.4225286.029-11.3 %0.05508.23974676.669415.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.53139.81011361.283456.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม18295.843067.083.2 %5.03579.60992452.044931.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท18091.8114400.075.7 %5.03394.242510.564926.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์25783.81121903.27915.1 %5.04755.12017344.4785-54.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์19545.845957.399969.5 %5.04709.5298ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์19389.7895412.072.1 %5.03967.91993900.1061.7 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์45756.42226602.041.9 %5.013816.4399332.599632.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์17448.11914304.8118.0 %5.04155.543629.9512.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์33473.69922079.93934.0 %5.010433.3599761.34476.4 %3.0
ส.ป.ก. สุรินทร์27941.5220636.2526.1 %5.08132.40041723.069978.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์37250.19974161.992-99.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์22945.19110006.556.4 %5.06135.74021877.437569.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0404.69998289.963528.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0378.5999861.17800183.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0431.34276.6999835.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์20536.4615737.072.1 %5.04937.6499ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์63221.8481746.097.2 %5.022527.5611764.89192.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์21570.2520202.1196.3 %3.05394.12013041.169943.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์45871.14198029.016-113.7 %0.010080.8815816.853-56.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์22172.62116724.024.6 %5.03422.87991604.407553.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์22681.5211089.051.1 %5.05660.35011570.302572.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์68851.68856620.51217.8 %5.022166.2211534.74493.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์65141.30912848.6880.3 %5.09465.30083409.549864.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์30197.02910789.18964.3 %5.05717.39998277.9551-44.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์3574.824960.0-598.2 %0.01218.122015.5389-65.5 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์35601.12131999.010.1 %5.010414.324047.883361.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์17863.10918900.0-5.8 %0.03757.3401417.0744988.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์65330.35214225.078.2 %5.04937.76033123.784236.7 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์302865.63114061.2962.3 %5.05723.64012338.247659.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์3492.15995191.0-48.6 %0.01269.961169.59057.9 %3.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์22044.4814109.1536.0 %5.05260.99022678.116549.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ4389.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ581.09601ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์3574.86.099.8 %5.01218.125.699999899.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์21922.3513847.0936.8 %5.05755.419988.80899898.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์35364.2726759.6524.3 %5.05812.45021307.5877.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์71238.89813628.080.9 %5.08239.3203969.541588.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1187099.8495058.31349.2 %5.07768.79982609.65866.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2100920.8258246.35242.3 %5.07537.86041273.68483.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 366094.90681176.0-22.8 %0.09575.39942294.240576.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)71785.7593687.594-30.5 %0.013277.245710.577657.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์70910.4846.0100.0 %5.02286.9001244.6499989.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์38635.24223152.7440.1 %5.02253.91992099.26256.9 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ไม่ครบ493570.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์861328.44214839.9775.1 %5.07271.34036671.04258.3 %4.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์307202.087061.071.7 %5.04194.71974252.3042-1.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม13550.486.0100.0 %5.04049.70025.699999899.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท373208.44124292.6766.7 %5.04842.78032818.497141.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ573418.8859357.92289.6 %5.05128.021475.487571.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ559698.5640433.60992.8 %5.05442.66026128.4336-12.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์77736.07114707.18-47.6 %0.015351.89919565.145-27.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 20469.0110705.047.7 %5.04595.461890.889458.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์18887.7215833.069.1 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์197286.9185638.71156.6 %5.054585.92238093.89830.2 %5.0
รวม 5,592,496 2,162,199 61.34 % 5.0 402,444 212,755 47.13 % 5.0