จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ21592.075247.075.7 %5.03097.531396.29154.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ70472.602267239.0-279.2 %0.01495.5699599.9819959.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ9238.37017764.016.0 %5.05537.8198969.807582.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ19433.4811007.043.4 %5.04770.9502629.346586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ77411.68865596.015.3 %5.018952.323951.779.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์23896.762326.090.3 %5.01481.7479.84567.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ25868.7311371.056.0 %5.01612.6799482.2389870.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์24609.43623.085.3 %5.02611.3201480.0349781.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์24681.013965.083.9 %5.01941.2999359.3850181.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ24794.3693293.086.7 %5.02141.3999371.497582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง23799.6091271.094.7 %5.01290.845.399999699.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ23311.321387.094.1 %5.01587.11995.399999699.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์22958.5511190.094.8 %5.01170.755.399999699.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่23185.831537.093.4 %5.01669.3201494.5984870.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์22803.3811737.092.4 %5.0914.760015.399999699.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง23106.8011513.093.5 %5.01367.585.399999699.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์23117.821772.092.3 %5.01517.34240.8630184.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย23230.5511621.093.0 %5.01069.32015.399999699.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล23513.9693041.087.1 %5.01584.0279.290582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน22986.6211617.093.0 %5.01137.9613.23998.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ22958.7891261.094.5 %5.01167.7241.50799996.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน23331.8911510.093.5 %5.01246.856.46599695.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย23984.494912.079.5 %5.01541.46455.77270.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ67404.38313501.81180.0 %5.05774.10992585.899955.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง15751.784502.109971.4 %5.02068.79584.2571.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์15769.213598.077.2 %5.03124.31981519.049951.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์15297.168831.439542.3 %5.03035.7002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย16064.974422.072.5 %5.02336.52768.1889667.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ33467.80119967.5240.3 %5.07718.40047693.22360.3 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ18876.3916474.065.7 %5.04484.01031640.6563.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ19199.836635.060165.4 %5.01996.12011774.5511.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ103261.2935399.4865.7 %5.019066.43913013.97531.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ31300.5942677.48-36.3 %0.02356.08017450.9072-216.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ33940.10938976.43-14.8 %0.09368.39067960.752915.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ29026.14112625.6156.5 %5.08460.0498749.1605291.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ86522.89163369.82826.8 %5.06413.69971080.41783.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ28361.679867.065.2 %5.05831.28033582.952938.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ10137.996179.039.1 %5.0391.62323.1519817.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ17710.232840.084.0 %5.04067.34011080.73973.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ23085.7624131.84-4.5 %0.03714.713292.172411.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ31099.928526.0598.3 %4.08612.16023253.33262.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ27373.55122241.018.8 %5.07942.21815.13889.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ164167.6169624.60257.6 %5.060286.32802.88398.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ24584.469ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04219.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ20913.949ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05940.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ36397.32828248.5122.4 %5.09729.42972140.150978.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ15082.76ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1914.0405ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ31266.45117177.5245.1 %5.03753.78374.00890.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ66281.71914982.6777.4 %5.05222.76033229.421938.2 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 246900.05119293.2751.7 %5.05781.58982785.710451.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ16512.266287.061.9 %5.03549.3599711.7489679.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ20249.2417340.014.4 %5.04918.52312.736853.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ17318.14591.073.5 %5.03873.18021229.613568.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ31653.63127636.912.7 %5.06610.79982127.7367.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ26473.3419254.027.3 %5.07580.89012024.590973.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ13819.1846905.52-239.4 %0.05107.53620.433129.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)513108.5689302.60282.6 %5.016792.082232.834586.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 165092.03998693.008-51.6 %0.013561.861467.089.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2290488.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06535.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3909347.2515543.7598.3 %5.058098.2422742.159795.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4123127.7466967.045.6 %5.08819.62992813.795468.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ20162.47129723.73-47.4 %0.01762.67992280.0-29.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ962095.19603272.037.3 %5.014236.345302.849662.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ250432.5421839.03-68.4 %0.07459.6201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ151670.78107906.028.9 %5.05386.982893.043946.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์258833.52103062.8360.2 %5.06275.180213537.219-115.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ283172.0107318.062.1 %5.05283.3398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ736159.19244935.066.7 %5.05117.70023197.423837.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ118345.69160639.02-35.7 %0.012548.5110922.10313.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 19280.2414577.024.4 %5.04409.76032420.495445.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ17731.5617123.059.8 %5.02468.64012570.8425-4.1 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ207380.52139160.032.9 %5.060860.96118439.32269.7 %5.0
รวม 6,554,918 3,341,969 49.02 % 5.0 491,387 162,681 66.89 % 5.0