จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี16349.15582.065.9 %5.04164.8701900.5999878.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2410310.6997152.39176.3 %5.02611.91991448.82544.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี192761.9799416.048.4 %5.0760.26001715.793035.8 %2.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี474694.534500.099.1 %5.02183.52665.069.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี1862781.119047.6599.0 %5.08236.1396812.8864790.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี20238.53913415.033.7 %5.05686.1401547.3709790.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี188813.16136344.027.8 %5.021583.516794.399968.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี26506.05113505.049.0 %5.01898.8701555.4359770.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ27501.654314.084.3 %5.01672.55406.1929975.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม24391.25178.099.3 %5.02190.54448.3870279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม22043.5611577.092.8 %5.02068.91996.099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก22570.1893807.083.1 %5.02696.8201360.9404986.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ22314.992989.086.6 %5.01599.6001326.0019879.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร27712.6992123.092.3 %5.02129.5801351.4450183.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ22594.412314.089.8 %5.02241.0366.2415283.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน22891.013132.086.3 %5.01718.46363.7494878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล22756.233285.085.6 %5.02195.6399356.0424883.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่22859.682860.087.5 %5.02490.8999350.7934985.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน22740.843717.083.7 %5.02989.98458.9929884.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น22203.8812231.090.0 %5.01823.3999364.0974780.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย22804.6192721.088.1 %5.02451.9648.72000198.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม22310.8012459.089.0 %5.01140.1250.93999995.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร22227.8013840.082.7 %5.02160.89996.099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง23465.4711735.092.6 %5.01249.26.099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร22134.3793476.084.3 %5.02145.4199351.2724983.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง23061.279896.096.1 %5.01266.89996.099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์2283.36991510.033.9 %5.0890.39996367.9629858.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก24386.3112600.089.3 %5.01051.0849.9895.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก110827.7859328.046.5 %5.09002.40041044.220988.4 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ22829.0592500.089.0 %5.06990.4199950.086.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี29799.21974984.797-151.6 %0.08766.719714884.571-69.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี17072.927769.399954.5 %5.02486.5801619.36275.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ16666.771500.091.0 %5.01778.58760.057.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล16279.251500.090.8 %5.03255.9001760.076.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ32166.178283.299874.2 %5.03195.471292.047559.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม16550.9392000.087.9 %5.03508.98665.081.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร19619.7211000.094.9 %5.03841.02522.586.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี19804.1717715.88110.5 %5.05374.37991439.30773.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี24935.4211100.8255.5 %5.07625.7598570.092.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี19462.2414584.1825.1 %5.05572.023099.15644.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 7105787.4133232.02-25.9 %0.037568.53127689.55126.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 429112.9719552.567.2 %5.09104.82033581.560.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี58385.8919340.084.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี51004.4223500.093.1 %5.06484.8003665.089.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 426670.0826423.150.9 %0.511280.2414149.178-25.4 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี215120.0191302.2311.1 %5.014807.0534495.477-133.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี13280.9232118.9-141.8 %0.03365.93995047.0625-49.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี41552.80134630.46916.7 %5.013132.868726.069333.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี30027.929000.070.0 %5.08766.7197760.091.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี79013.60258154.49226.4 %5.013901.0411437.815489.7 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี1611230.61272862.121.0 %5.08759.21975997.185531.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 67406.40662612.07.1 %3.524262.3424593.801-1.4 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)31512.3328833.0518.5 %4.010585.19912639.9-19.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี22572.688726.810561.3 %5.06484.8003947.5870485.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)24952.5737136.77-48.8 %0.08645.58013566.18658.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)74007.03964034.71113.5 %5.029182.8595991.127479.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง108818.5349875.10254.2 %5.02282.041300.686543.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี137291.225500.096.0 %5.01223.58516.9614957.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี18875.6896521.065.5 %5.05914.4399523.8300291.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี21095.27915500.026.5 %5.05377.20022462.086454.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี22831.2710000.056.2 %5.06713.04972.2585.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี117694.020000.083.0 %5.037290.7193275.091.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี22100.1316000.072.9 %5.05343.8398950.082.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี26159.756000.077.1 %5.06484.8003950.085.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี33265.4820000.039.9 %5.09337.1992665.092.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี76937.3137750.330189.9 %5.08766.71972846.21967.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี22203.78911808.9246.8 %5.06484.80032729.133857.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี30290.488000.073.6 %5.08766.71971235.085.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี47620.05130965.4835.0 %5.014129.2792046.54185.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี22191.8212000.045.9 %5.05343.8398570.089.3 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี152142.9586333.56343.3 %5.05444.62992364.378956.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี421541.75127187.0269.8 %5.03986.93993828.76344.0 %2.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 572142.8899128.082.7 %5.011479.326470.200243.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี19348.2218402.419956.6 %5.05343.83982188.144559.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี24694.357000.071.7 %5.06827.0996950.086.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี209290.9530000.085.7 %5.08681.21972375.072.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี19524.5519826.049.7 %5.05457.961885.78865.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี39261.5935228.76210.3 %5.09223.13962928.184868.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี27641.22129318.0-6.1 %0.08766.71971140.087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี19571.47130732.5-57.0 %0.07155.90043518.299850.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี59474.109260061.66-337.3 %0.020176.324522.01977.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ60119.67237577.71937.5 %5.021994.8011926.47991.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี122609.4523096.081.2 %5.04786.981320.689972.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1401406.4418000.095.5 %5.018601.022375.087.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 2256481.05101077.4260.6 %5.08242.67973049.006163.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3627654.1376359.89187.8 %5.019116.484336.7577.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4209188.7779243.0762.1 %5.018450.02976.350183.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5384398.8133152.091.4 %5.018908.6992176.92588.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม466195.94205560.055.9 %5.08175.36045372.638734.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี326107.030500.090.6 %5.07267.8604950.086.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี597683.030500.094.9 %5.06103.7397950.084.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี364054.5925500.093.0 %5.07267.8604950.086.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี314254.5940500.087.1 %5.07267.8604950.086.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ442912.9120500.095.4 %5.06781.9199950.086.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล511014.4178485.09484.6 %5.06472.86043259.945849.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ442912.9120500.095.4 %5.05256.8398950.081.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี168397.7830500.081.9 %5.012981.842375.081.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี54945.98167501.28-204.8 %0.021341.8917582.712464.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี110901.0997279.012.3 %5.06666.36041772.4573.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)20087.9312528.037.6 %5.03825.98483.6545187.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี173386.56226316.0-30.5 %0.017632.156394.399963.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 22450.115283.031.9 %5.06713.02984322.632335.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 29333.6847898.0-63.3 %0.08766.7197925.8699389.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี19951.7211500.092.5 %5.05343.83981140.078.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี402894.3198973.10975.4 %5.038698.08227600.628.7 %5.0
รวม 15,266,713 5,075,920 66.75 % 5.0 855,695 332,684 61.12 % 5.0