จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร25888.574678.081.9 %5.02981.39991033.020565.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร21720.609ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03494.8201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร86095.70358044.032.6 %5.09560.82033750.976360.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร28199.777635.072.9 %5.02195.1001644.4179770.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว29917.5391472.095.1 %5.01325.8201457.1400165.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา7925.74023142.060.4 %5.02162.6401343.920584.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย30879.0511554.095.0 %5.01815.2999484.57373.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม26066.8693346.087.2 %5.01573.74500.7625168.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว25158.0512192.091.3 %5.01311.54444.9515166.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง31996.4491532.095.2 %5.01708.380155.06296.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร19182.87118996.991.0 %0.53970.14012180.2545.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.01667.5400.8999976.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ4354.33982833.034.9 %5.02879.93991150.6460.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย15326.373038.5280.2 %5.02398.20021344.93443.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร23241.7897323.068.5 %5.05320.274189.755421.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธรไม่ครบ8692.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4792.0659ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร24882.561ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05890.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร14062.6621946.32-56.1 %0.03180.90014453.144-40.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร29183.529ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07849.3799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธรไม่ครบ26961.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1593.739ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธรไม่ครบ9407.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ744.16351ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร22233.234447.080.0 %5.04103.2803353.9794991.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร22568.1197219.068.0 %5.03095.39012645.06414.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.07849.379910131.915-29.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3377.7251ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร27381.06145296.0-65.4 %0.05951.52408.3194993.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร27357.428636.068.4 %5.04198.43991446.564965.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร21713.519953.054.2 %5.04996.981484.422570.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร27729.62125242.09.0 %4.53463.1399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร17504.53913816.021.1 %5.02943.3599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ยโสธร64366.19111028.082.9 %5.03875.06012710.026930.1 %5.0
รจจ.ยโสธร224531.27126961.143.5 %5.04499.45022867.663336.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร15886.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02487.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร21038.167465.064.5 %5.03970.20022063.276448.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร16282.983806.076.6 %5.02639.041136.950456.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร22467.28924002.129-6.8 %0.04882.91991933.715660.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 133407.0282388.258-146.6 %0.09773.83012370.838975.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 257873.852556.5499999.0 %5.07854.83982387.131669.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธรไม่ครบ115887.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ28012.586ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาไม่ครบ156078.73ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5749.4146ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร45253.398106088.0-134.4 %0.09332.58018549.92098.4 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 19017.141721.596.2 %5.03741.91022302.429438.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,039,021 615,358 0.00 % 0.0 124,817 64,227 0.00 % 0.0