จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ23304.2113110.086.7 %5.03423.9702796.1475276.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ51239.762ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ20187.0397979.7360.5 %5.05041.4399210.7384995.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ79441.68862000.022.0 %5.016602.0394604.127472.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ26739.3699630.564.0 %5.02250.78437.4084880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส23191.592131.090.8 %5.02081.5801489.1244876.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์23869.9612247.090.6 %5.02032.3801521.3599974.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต22556.421553.093.1 %5.02779.26408.3194985.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว24274.42869.088.2 %5.02534.22364.1254985.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ23667.5612375.090.0 %5.01826.22547.7640470.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า22666.9492785.087.7 %5.01223.88243.8364980.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น22576.821990.091.2 %5.02287.74252.39289.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์22806.6312699.088.2 %5.02847.6802401.251585.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว27861.072851.089.8 %5.02084.6201381.5484981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร24916.231907.092.3 %5.02968.54313.015589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์22676.351847.091.9 %5.01563.6599221.245585.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง27940.5511439.094.8 %5.02352.0415.045582.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ25565.78922516.69111.9 %5.05135.43024790.97366.7 %3.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ17890.495024.2171.9 %5.03169.05784.77675.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส16134.6894984.069.1 %5.02982.56011904.835436.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว16193.094070.074.9 %5.03946.021306.2566.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ24853.623843.1414.1 %2.06485.56013829.725340.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ18850.418138.056.8 %5.05040.35991983.24960.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ18572.9618275.055.4 %5.03785.293139.7517.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ47673.96925248.03947.0 %5.016830.267475.899955.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ13565.1631361.6-131.2 %0.03750.964600.1563-22.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ30433.87921779.8428.4 %5.08131.91994427.579645.6 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ23834.7527683.16-16.1 %0.06770.7998508.0314992.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ52073.62163348.461-21.7 %0.08428.7695ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ33805.3410805.3468.0 %5.06523.58981177.12682.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ9636.57032638.072.6 %5.0326.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ19213.7797477.061.1 %5.05211.4702195.215596.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ16937.1893762.077.8 %5.04242.78032939.233430.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ67051.8217120.074.5 %5.03734.042818.402824.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ41451.922205776.0-396.4 %0.011886.1214000.972-17.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ21878.168333.061.9 %5.06181.31981957.522568.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ23179.711103257.37-345.5 %0.06200.3301646.864589.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ22603.747955.064.8 %5.05648.85013425.370139.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ7283.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ24026.77920059.5116.5 %5.05743.74022763.781551.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ23622.916235.7773.6 %5.04355.7603357.1690191.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ20477.939ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05629.7998ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ254966.514058.094.5 %5.06660.18024016.432639.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ8812.4805ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ919.76147ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ22835.3218561.918.7 %5.06295.37992444.122161.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ18628.846697.720264.0 %5.04317.74021692.86560.8 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ32103.27927572.13114.1 %5.07455.35012174.929970.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ40443.0237976.06.1 %3.07892.6997882.5499988.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3521.4705ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 266006.12557284.78913.2 %5.010623.936125.847242.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3195061.8662624.6867.9 %5.09345.963286.795964.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ14799.8912317.6116.8 %5.01454.842223.7424-52.9 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ451831.16452987.0-0.3 %0.010050.06808.677232.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ252118.1776119.03169.8 %5.06179.047940.0-28.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ148047.0394140.036.4 %5.05879.32032828.861151.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ452991.259473.860497.9 %5.05689.31984147.367727.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์144018.8363131.5756.2 %5.05307.16025779.6875-8.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ39063.031ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015146.459ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 19355.4310472.045.9 %5.05154.41991918.88662.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ17877.023768.078.9 %5.02707.08011525.77643.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ273139.72149215.1445.4 %5.030719.6416741.10578.1 %5.0
รวม 3,451,951 1,845,504 46.54 % 5.0 305,388 136,178 55.41 % 5.0