จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ15101.231652.089.1 %5.02284.74789.307565.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ148554.7584862.28942.9 %5.0959.100041060.6274-10.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ17407.4616177.064.5 %5.02969.281022.23865.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ19017.249404.050.6 %5.03672.9102249.8693.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ47368.12133307.029.7 %5.010043.283431.181465.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ29777.495018.083.1 %5.01276.8360.971571.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน22780.492788.087.8 %5.01439.28398.5344872.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม20835.8112076.090.0 %5.02136.8401301.24585.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา19763.152958.085.0 %5.01272.54381.5960170.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ20205.091773.091.2 %5.01105.78403.0944863.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ24989.2511246.055.0 %5.05365.35994062.912624.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ21135.2216465.069.4 %5.04718.81014600.45072.5 %1.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ18766.584780.074.5 %5.03653.93991856.917549.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ19571.934611.576.4 %5.03539.81981980.94344.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ27243.22115334.543.7 %5.07076.81985209.714426.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ35904.46920666.8242.4 %5.07929.82036325.91720.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ20072.3016264.899968.8 %5.03996.18023263.981418.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ24586.52913312.64945.9 %5.05042.0801989.5199680.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ48477.9339488.62118.5 %5.010043.281001.25490.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ20479.1099199.555.1 %5.04053.26949.0499976.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ19361.412511.22135.4 %5.03806.0601354.99690.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ17282.92841.083.6 %5.02950.32011624.53844.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ18977.279149.051.8 %5.03691.951320.870564.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ32407.29113194.259.3 %5.09016.439512612.199-39.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ42516.3525778.086.4 %5.06126.023496.047442.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ27542.3019718.064.7 %5.03672.93992214.478539.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ94612.29768374.10927.7 %5.011089.18257.6684997.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ18129.6095893.067.5 %5.02855.222755.91193.5 %1.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ21811.2714486.033.6 %5.04794.89013149.430734.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ21879.029094.058.4 %5.04794.87011129.169976.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ20301.2897774.109961.7 %5.04908.961341.13472.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ19127.78913224.030.9 %5.03311.6299537.291583.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ66151.7198608.087.0 %5.03954.41992600.641834.2 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 234147.78163338.5530.2 %5.04567.18993412.434125.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ15248.3514667.069.4 %5.02284.74730.0369968.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ17490.259010.200248.5 %5.02931.31564.811446.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ16232.8912994.081.6 %5.02531.981445.130542.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ31642.5721103.433.3 %5.04817.58012986.030538.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ31004.844912.084.2 %5.03787.04809.1529578.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ25453.46116300.036.0 %5.05137.14011188.4576.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ477681.2584680.082.3 %5.08670.91995438.95937.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ56514.71915227.1673.1 %5.01793.35864.5999851.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ644562.63322913.9749.9 %5.04460.544060.68959.0 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน271541.8832984.087.9 %5.03428.73976992.8931-103.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ70645.45367367.9224.6 %2.08670.450212913.578-48.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 26413.5519656.063.4 %5.06848.542483.869963.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ16436.2793235.080.3 %5.02570.15992186.785914.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ100290.2865289.2734.9 %5.027127.0212661.49653.3 %5.0
รวม 3,077,444 1,285,708 58.22 % 5.0 237,180 131,773 44.44 % 5.0