จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู13713.12341.082.9 %5.02124.3999467.3999978.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู77471.67273046.2035.7 %2.51125.1799560.5189850.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู16476.248296.049.6 %5.03018.12011082.420464.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู5559.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03588.6001368.8089989.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�38225.4134530.09.7 %4.58764.02052922.617966.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู22651.0296843.680269.8 %5.01495.5601288.1634880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�20902.5292174.089.6 %5.01662.96433.4564873.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง20612.1412119.5589.7 %5.01683.1201411.2360275.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง21230.3811605.092.4 %5.01610.9399487.94869.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�20730.189813.096.1 %5.01423.4401132.44490.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา20545.672001.1190.3 %5.02067.6001803.1870161.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�21882.6611398.047.9 %5.05737.43994445.315922.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู17377.345339.069.3 %5.03417.482377.346430.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู16885.7793879.7977.0 %5.03569.58011987.154144.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู18018.4310263.043.0 %5.04197.12015491.1235-30.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู18364.46912982.4929.3 %5.04635.58013533.667523.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู24705.44912053.651.2 %5.07011.53884.996344.6 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู24104.4912207.3549.4 %5.06307.91991235.080.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู66345.75846017.9330.6 %5.012925.51871.357485.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู17452.5710143.041.9 %5.03797.81982631.48130.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู8878.78031706.929980.8 %5.0301.53144.85652.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู19100.8114850.074.6 %5.04292.215.949999899.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู15019.333060.079.6 %5.02770.91992080.946524.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู18545.7712366.033.3 %5.04197.1401983.4209676.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู27240.82290188.5-965.3 %0.08133.41999561.3301-17.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู63847.82810650.083.3 %5.05890.98921.5094684.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู47879.69166737.297-39.4 %0.015207.42490.04896.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู58249.2817316.087.4 %5.03341.40013583.4189-7.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู20370.8514237.030.1 %5.04235.14992428.21942.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู20682.44914984.027.6 %5.05166.963278.288636.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู24776.1318160.067.1 %5.03436.021515.72555.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู15694.4812396.021.0 %5.02885.04377.4539886.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู171613.210470.093.9 %5.03757.21618.34456.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�266758.0158349.7540.6 %5.04913.06013249.465633.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู14186.694618.067.4 %5.02333.5801693.3194670.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู17899.0142868.0-139.5 %0.02861.13011478.304448.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู15756.833967.074.8 %5.02999.10011397.20353.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู23447.6517618.024.9 %5.04425.33012775.329837.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู17953.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03835.8398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู19460.0818258.256.2 %3.04254.18023423.010519.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2292132.4164043.75878.1 %5.06453.15974592.452128.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู14498.0515096.04-4.1 %0.01766.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู216889.3150925.1330.4 %5.05380.982318.056.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง445659.5963991.085.6 %5.03820.51968.884548.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู39352.69180406.461-104.3 %0.08777.62011026.088.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19026.8698086.057.5 %5.03911.87993019.973922.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู15019.724874.067.5 %5.02466.68021148.68353.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู94665.61745017.99252.4 %5.024373.85929087.641-19.3 %0.0
รวม 2,504,347 1,393,295 44.36 % 5.0 220,750 118,583 46.28 % 5.0