จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ19320.4910942.39943.4 %5.012518.33481.8779996.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น21622.244600.078.7 %5.03458.7603786.2484777.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น160526.09129892.7119.1 %5.0971.42999829.2930314.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 39333.528196.628.3 %5.0305.01001576.09448-88.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 667963.0235786.064.7 %5.011325.364064.720964.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น30935.8278351.0-153.3 %0.09619.961764.672581.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น18692.46115814.015.4 %5.04942.02557.8779988.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น122350.8131544.0-7.5 %0.031083.0597864.4874.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 128940.2798238.071.5 %5.02578.8599638.4664975.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 228909.517974.072.4 %5.01886.8201815.3184856.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง26261.8692343.091.1 %5.01009.559948.59999895.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน27797.0411647.094.1 %5.01005.653.09999894.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ26708.7112050.092.3 %5.01775.8801464.8159873.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ26445.6295301.080.0 %5.02942.7002625.2924878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู25976.771367.094.7 %5.02527.554.097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง27920.344920.082.4 %5.02042.3401526.5999874.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์26125.1192904.088.9 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน24368.7912679.089.0 %5.01805.04456.074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่28006.8526128.078.1 %5.02231.04547.5244875.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล28197.3015307.081.2 %5.02761.9199464.3314883.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย26060.2812291.091.2 %5.02102.7648.59999897.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง26362.4513349.087.3 %5.02467.7448.59999898.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง26183.582272.091.3 %5.01984.14456.077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี24242.912225.090.8 %5.02002.5499.575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท23690.011969.091.7 %5.01557.3654.096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง23857.011435.094.0 %5.01532.5254.096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน23981.6092167.091.0 %5.02415.359954.097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด24119.1991491.093.8 %5.01080.36456.057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น22400.4819236.8314.1 %5.06425.28034722.79226.5 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง14826.62867.080.7 %5.02568.48909.3304464.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ไม่ครบ3560.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ553.03302ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ14626.412540.082.6 %5.02485.79981009.92659.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล15317.45220.065.9 %5.03189.48596.0394981.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น27722.9846936.0-69.3 %0.08707.19923580.777858.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 621177.27914619.7131.0 %5.010443.242093.205180.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น22600.3699809.056.6 %5.07265.91024593.128936.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 6143541.2286870.97-99.9 %0.057728.5928075.19951.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น17242.1414484.074.0 %5.04485.66021935.4556.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น56264.69915181.7373.0 %5.020763.3212452.45840.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 429924.5721978.4826.6 %5.09600.950215188.155-58.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5120913.05104906.1113.2 %5.016709.767465.850655.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น155546.3385086.51645.3 %5.05835.23972624.264455.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 25377.7324670.42.8 %1.012056.553024.963974.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น40037.16827606.7431.0 %5.013708.396535.686552.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 421426.1610314.051.9 %5.08121.219711574.211-42.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)69927.77392573.281-32.4 %0.023083.2623512.398-1.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)95485.97749212.93848.5 %5.014968.291145.792.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น66333.89115849.076.1 %5.07266.96978148.4917-12.1 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)23977.4852161.328-117.5 %0.09239.51951679.10681.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)ไม่ครบ59305.82ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8658.0625ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 437499.51272371.336-93.0 %0.015406.910770.49730.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น44183.015144.465.7 %5.017878.12112739.75128.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.123842.6370831.39842.8 %5.01938.485.699999899.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)9268.45023383.063.5 %5.0426.0320.62524.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น20041.9617555.062.3 %5.05417.42971850.75265.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น17961.4497787.056.6 %5.04599.72022091.367954.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น22780.6725146.061-10.4 %0.06653.462165.026967.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น48483.281195282.0-302.8 %0.013156.9213601.751-3.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น34334.32852826.5-53.9 %0.011103.187994.37328.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น63639.129111292.99-74.9 %0.013575.619533.1304996.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น43920.75819433.055.8 %5.015096.54126407.449-74.9 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น22012.7514195.035.5 %5.06311.16021463.03876.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น26740.60932667.189-22.2 %0.07946.55962662.675566.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น31092.7420618.2633.7 %5.08167.41994294.378947.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น89801.14825687.571.4 %5.04735.77982448.409948.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น101335.2372948.028.0 %5.03236.251409.63656.4 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 242943.8332254.086.7 %5.05828.43021766.65869.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 456734.07841384.49227.1 %5.019179.999683.141649.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น16067.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03782.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น151663.34112829.025.6 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น20222.35914431.028.6 %5.05493.481984.283963.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)48685.3222998.052.8 %5.010703.852318.133178.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น22562.55114293.036.7 %5.06596.41021599.64175.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น27180.18919372.028.7 %5.010451.041621.371584.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น24842.95928799.029-15.9 %0.07109.81982963.220958.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น208550.2738171.6681.7 %5.0628465.062659.867499.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)153812.546245.1669.9 %5.015416.17830.185149.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1307476.9498664.89167.9 %5.06025.20024478.452125.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 254056.51279553.461-47.2 %0.04409.93993988.6899.6 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3226351.4267166.49270.3 %5.08342.33983583.399957.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4224234.2869660.57868.9 %5.010108.055271.711447.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น235784.36107628.054.4 %5.02199.81014478.7656-103.6 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น37332.539108903.0-191.7 %0.02485.79984341.5-74.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นไม่ครบ644600.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5712.7871ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่290633.75107624.063.0 %5.05653.20024250.617724.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพล219012.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06049.7998ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น178738.7ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05865.9199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น51921.07172580.0-232.4 %0.015367.2217555.777350.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น84109.094357615.63-325.2 %0.030054.30114445.52951.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น116010.58189020.0-62.9 %0.07968.252310.774471.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 717801.6993313.081.4 %5.06047.8999983.7729583.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น810970.31371979.054.1 %5.012958.686036.784753.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 21162.6516724.021.0 %5.05968.85993510.970541.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)32152.85943645.0-35.7 %0.013205.91947.1499692.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)15519.095849.062.3 %5.08177.2798111.698.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น18565.8019768.047.4 %5.04827.90042332.392651.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4463552.06364224.4121.4 %5.0195313.3816422.591.6 %5.0
รวม 7,311,340 4,887,172 33.16 % 5.0 1,540,595 372,393 0.00 % 0.0