จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี13956.936.0100.0 %5.03213.3599536.1679783.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี65625.60943768.32833.3 %5.0486.900021065.051-118.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี39825.6337096.9882.2 %5.0387.96002295.4499823.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี650271.8832103.12995.1 %5.027591.2191561.163594.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 4547014.3132447.1894.1 %5.027419.279185.02299.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี18974.8597902.058.4 %5.05152.98540.1320289.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 10182919.88178082.02.6 %1.036518.5781571.565995.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี126011.1115755.498.1 %4.029227.263974.34486.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี35416.7522072.46137.7 %5.03450.5901270.170592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ21856.482356.089.2 %5.01506.0597.8444860.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี5126.54984867.05.1 %2.51848.72570.069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน21040.181664.092.1 %5.01728.24413.1740176.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน31801.232218.093.0 %5.05266.740260.098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม22190.0291475.093.4 %5.03001.74648.69878.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด21426.731526.092.9 %5.01539.24456.070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง22209.153102.086.0 %5.02516.6602684.072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ22965.42066.091.0 %5.02025.1399456.077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ21572.9611953.090.9 %5.01885.29304.083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ21563.5512312.089.3 %5.02652.0601505.5424880.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ21766.4392815.087.1 %5.01778.3401513.071.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม22427.7111196.094.7 %5.01792.5223.4298.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ26068.5511421.094.5 %5.01697.9399456.073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง21444.421133.094.7 %5.01616.3999456.071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน24875.013135.087.4 %5.01871.9399456.075.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 430908.7440582.242-31.3 %0.014313.338409.2141.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี21155.52925828.82-22.1 %0.05647.39993551.237.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี12762.1998652.032.2 %5.02696.8801975.6499663.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี14927.883377.577.4 %5.02828.281104.194561.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ14353.833829.073.3 %5.02865.35991151.70459.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ14496.822708.100181.3 %5.02682.35991124.419958.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี17417.7310505.039.7 %5.04202.17972074.13550.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี23595.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07054.5596ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี19485.027565.061.2 %5.05229.024384.331116.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 5245040.14176874.027.8 %5.043466.21938804.39810.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 521082.738917.057.7 %5.09578.63964176.931256.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี20731.154374.078.9 %5.04126.08982204.845946.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี53254.55924401.054.2 %5.019776.29910618.06446.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี12877.1528422.561-120.7 %0.03476.465442.1035-56.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี40385.83225539.036.8 %5.010629.69602.97959.7 %4.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี26439.0226688.0-0.9 %0.08461.7803804.1749990.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 323765.80111597.39951.2 %5.010371.02114599.867-40.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี98592.633128485.86-30.3 %0.012494.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี1512779.42752481.3-81.9 %0.07217.16024530.799837.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี19701.14110345.047.5 %5.05628.4102800.6790285.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)61455.3423704.80161.4 %5.06924.59961686.449575.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)58279.78166852.68-14.7 %0.021580.211605.3969797.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 363295.19950206.76220.7 %5.024702.03926794.742-8.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี20903.78910785.1948.4 %5.0543.47998256.6334852.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี20213.833942.080.5 %5.05362.1602422.7025192.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี17446.7214258.075.6 %5.04582.51575.4865.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี26502.5925805.9392.6 %1.05608.753884.413130.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี31669.02945609.828-44.0 %0.07936.964922.918938.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี21271.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06293.9399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี58414.57100771.35-72.5 %0.014455.1711310.382690.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี64162.39111090.082.7 %5.05267.09962993.953443.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี23482.21920418.96113.0 %5.06940.462177.973968.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี38629.17235104.09.1 %4.511276.1092228.62480.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี27144.2613185.051.4 %5.08309.61042973.15764.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี21759.551ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05706.6201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี129113.3359165.054.2 %5.03259.08012694.62717.3 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 535605.5284477.4146.9 %5.010666.683587.221966.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี16311.775807.560164.4 %5.03783.8751.0125180.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี27250.2419648.2627.9 %5.07929.34964056.984948.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี98565.47711272.088.6 %5.036230.7032069.532594.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี51322.66847231.8798.0 %4.012384.073103.901974.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี29422.0812369.7758.0 %5.05954.711554.931573.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี40003.43224234.08-460.5 %0.07019.93993312.336452.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1108653.1372359.31333.4 %5.08406.98056125.362327.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2192531.6984682.41456.0 %5.08876.37013817.710457.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3ไม่ครบ94206.289ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3717.0745ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4327138.3864339.89880.3 %5.09162.74023919.370657.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)35767.7520455.60942.8 %5.015942.185643.954164.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี73006.70368113.9066.7 %3.02725.223793.3975-39.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี48465.68829076.1540.0 %5.02194.16991097.97250.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี488038.16125307.574.3 %5.010927.081960.511582.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี521015.5192787.063.0 %5.06477.03223.307450.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี739459.56321179.056.6 %5.07031.81984920.524930.0 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ60223.148ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2336.6145ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี387104.06112584.4370.9 %5.06029.963752.493437.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี208580.69134834.035.4 %5.06334.75982914.899954.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี559436.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06039.2397ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ421690.7578697.0781.3 %5.06106.79984324.489329.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน576405.75194768.4566.2 %5.06326.93994874.100123.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี138680.19158344.0-14.2 %0.016742.10218708.127-11.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี63210.89111620.081.6 %5.026877.4181390.01694.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี285107.31185418.5235.0 %5.08437.63961985.680576.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 816763.574146.075.3 %5.07541.01560.69879.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 27335.4912984.052.5 %5.06065.76033113.159448.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)27697.1739516.992-42.7 %0.010219.972148.472479.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี17997.328931.050.4 %5.08600.76953094.653664.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 460252.03926963.56155.2 %5.016368.6097587.138753.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี16652.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04582.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี187164.13125980.8432.7 %5.018816.4216101.03314.4 %5.0
รวม 10,619,768 6,922,676 34.81 % 5.0 756,301 309,979 59.01 % 5.0