จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี19526.06280.067.8 %5.01483.3425.5809971.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี20618.3312056.041.5 %5.03112.3501626.6010179.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี20226.45915602.022.9 %5.03118.6802463.1124985.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 4100916.66103472.31-2.5 %0.026480.1992524.54190.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1233732.42157400.032.7 %5.021270.024492.597778.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2222461.88170985.023.1 %5.015453.0613990.074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย24139.574894.079.7 %5.01558.5601474.0499969.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 135340.37111984.066.1 %5.02152.28476.9094877.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 243497.10915007.065.5 %5.02205.8999380.082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 136051.4312959.064.1 %5.01969.4399722.063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 259410.53922289.062.5 %5.02141.52570.073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย23406.754448.081.0 %5.01302.84570.056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง39834.8219868.050.1 %5.01880.3099532.071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่32868.50812965.060.6 %5.01552.2001399.074.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 141237.74281000.0-96.4 %0.08595.30086584.621123.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี17189.02916203.05.7 %2.56437.52054329.663132.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี25944.7613292.048.8 %5.05381.75982460.005954.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี17665.167507.057.5 %5.02186.9102762.726565.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี16858.3598109.051.9 %5.01962.83872.8980155.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี24443.2614404.041.1 %5.04282.79984250.51860.8 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี13817.5417306.0-25.2 %0.02211.12015.699999899.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี27390.7219939.063.7 %5.05723.87013693.647535.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี88732.891146432.0-65.0 %0.010287.899ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี20907.2738270.0-83.0 %0.03460.981300.502662.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี28277.14846837.0-65.6 %0.07234.19972757.706161.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี21299.167078.066.8 %5.03681.420277.13050197.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี16615.234653.072.0 %5.01787.59735.5090358.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี27439.78924741.09.8 %4.54143.10991367.097467.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี68660.422154559.0-125.1 %0.011790.1211433.7063.0 %1.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี29864.72121372.028.4 %5.04773.24022981.91737.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี28547.46115309.046.4 %5.05895.041473.801575.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี56243.89179396.0-41.2 %0.08024.8198732.4879890.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี69555.2197896.088.6 %5.03521.281163.9666.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี21184.279ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02875.6299ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี33568.69915733.053.1 %5.03917.36011212.21969.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี36743.8428949.021.2 %5.06922.04982226.069367.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี35276.9866955.0-89.8 %0.07226.1602798.0759989.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี66155.43839904.039.7 %5.02154.91993445.3936-59.9 %0.0
รจก.บางขวาง 1067792.11061251.00.6 %0.512113.932923.30175.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี355454.91292064.017.8 %5.05151.39994344.400415.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี16340.635020.069.3 %5.01335.54600.7799755.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี28233.0110733.062.0 %5.05818.982028.57365.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี21330.999861.053.8 %5.03042.62011587.573547.8 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี58032.33276574.0-32.0 %0.09983.48053143.359968.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี19677.248692.055.8 %5.02814.60011003.158564.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี27420.14122985.016.2 %5.03209.27934.7999970.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1372931.2570955.081.0 %5.02132.70021813.103515.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2199086.2295994.051.8 %5.03704.042097.496143.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)751032.4481276.42289.2 %5.04024.69022315.345542.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี25257.7524105.04.6 %2.01763.021359.269522.9 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี347279.63146436.057.8 %5.02605.044230.8813-62.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี90984.508108520.0-19.3 %0.014226.915345.327162.4 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ1459226.0690000.052.7 %5.02148.09013178.8823-48.0 %0.0
สถาบันทันตกรรม621024.06398000.035.9 %5.01216.03725.3244640.4 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก4400549.53109350.029.3 %5.070698.757502.089.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 22030.6517080.022.5 %5.03940.62012868.629427.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี16623.4713888.076.6 %5.01559.381256.631519.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 11,624,772 7,668,838 34.03 % 5.0 348,484 120,571 65.40 % 5.0