จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย13850.483538.074.5 %5.03422.15991135.677566.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย124131.7687606.9329.4 %5.0440.670011308.845-197.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยไม่ครบ55015.742ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ526.72498ประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย26148.125362.013.0 %1.5635.09998295.1649853.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย15232.228197.046.2 %5.03935.5698977.7214475.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย18499.0399780.047.1 %5.02530.22531.8765379.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย183080.3169909.061.8 %5.017435.354738.086972.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่23678.4613817.083.9 %5.01800.0601342.081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน25848.4713210.087.6 %5.01977.29342.082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม20727.652238.089.2 %5.02499.5701327.7586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ21315.42369.088.9 %5.01470.72342.076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย21473.071951.090.9 %5.02836.2002541.580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว19750.141ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง25599.7215040.080.3 %5.02266.0801541.576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ20693.3112672.087.1 %5.01406.9401342.075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว8326.4795361.095.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง20642.4493173.084.6 %5.02234.3401342.084.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่50157.67266425.328-32.4 %0.09027.18954124.054754.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน33093.99230135.68.9 %4.04896.01979.62959.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย26069.9121916.9915.9 %5.08632.5801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย21816.0518640.060.4 %5.06788.024094.274939.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย17781.753273.081.6 %5.04905.41993978.637918.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย20757.2792389.679988.5 %5.09708.40043550.691463.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย23915.3699367.060.8 %5.05781.41994579.057120.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย11491.39059.799821.2 %5.03375.12013051.57749.6 %4.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย29504.28913410.6254.5 %5.010248.883956.987361.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย23016.112317.046.5 %5.07434.52051919.45874.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย32848.56353689.82-63.4 %0.07985.93991207.4584.9 %5.0
ท่าอากาศยานเลย309560.94108571.2764.9 %5.03548.993098.34312.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย20112.47110759.8846.5 %5.05932.20021866.391668.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย9393.7197ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0435.48001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย17443.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04902.5996340.8030193.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย59706.821860.096.9 %5.022894.5312166.085490.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย18932.3311163.6441.0 %5.03409.981632.8352.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย33962.9313740.059.5 %5.09169.0996ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย21680.689ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06616.74023053.176553.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย18585.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06046.37992016.441466.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย26255.28935926.148-36.8 %0.07985.9902805.1629689.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย60724.19910274.083.1 %5.05474.95023374.314538.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย17534.85912067.06131.2 %5.05000.461147.989577.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย24718.0817899.027.6 %5.087857.2812434.118497.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย25936.238979.059665.4 %5.07491.731793.16676.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย14329.43910144.029.2 %5.04106.7603ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย60714.80113538.077.7 %5.05342.752654.151450.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย219120.09121774.4544.4 %5.06048.26032556.758857.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย16203.322194.086.5 %5.03289.0303840.0850274.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย18539.174189.077.4 %5.05171.62011880.363563.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย4682.292387.049.0 %5.04334.91021212.67572.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)25916.97118998.5226.7 %5.05742.14012565.702955.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย19895.56112466.037.3 %5.05970.29981481.952575.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย26152.019663.019563.1 %5.05704.10017328.6982-28.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3113325.4637881.80166.6 %5.09809.59965602.200242.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)137512.9136080.80973.8 %5.05774.24025635.59132.4 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1221424.9476244.57865.6 %5.010228.453660.50264.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2ไม่ครบ58136.379ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4739.5483ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลยไม่ครบ7473.1299ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2286.6284ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย406515.03282398.030.5 %5.09872.62017445.476124.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย462706.91236201.6749.0 %5.05966.56014070.453131.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบ76080.992ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4940.042ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย46770.03180290.719-71.7 %0.013043.9310697.21818.0 %5.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 19982.6514898.025.4 %5.05951.28032116.505164.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย15397.8919183.040.4 %5.03973.56011748.05756.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 89322.383ไม่ครบประเมินไม่ได้0.025960.14125099.3963.3 %1.5
รวม 3,286,333 1,659,621 0.00 % 0.0 414,387 154,875 62.63 % 5.0