จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย22302.4768.0999896.6 %5.02141.22668.7429868.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย138402.72140377.19-1.4 %0.0513.92999854.64801-66.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย18363.8412185.8733.6 %5.03587.81011129.75568.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคายไม่ครบ7050.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ336.87952ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย108477.0364848.040.2 %5.015604.5613447.540577.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ28417.152255.092.1 %5.01838.64383.68679.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่25790.2192989.088.4 %5.02060.7002399.2185180.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม24946.01550.093.8 %5.02584.0801395.69484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย27331.333377.087.6 %5.01821.72400.2824778.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่24667.1992348.090.5 %5.02130.48391.8179981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี26820.8111421.094.7 %5.03794.1599407.05689.3 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2ไม่ครบ24907.5ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1128.2415ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรหนองคาย314381.44320222.38-1.9 %0.013937.5293758.206173.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย34656.21919591.3543.5 %5.07314.965215.623528.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย19236.72115309.48820.4 %5.02612.93991596.93138.9 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย23299.0918430.1520.9 %5.05621.16024004.143328.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย18565.275429.070.8 %5.05146.14013969.42722.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย31401.575030.5484.0 %5.03008.82011960.17334.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายไม่ครบ11700.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8714.7871ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย25256.839627.061.9 %5.06099.45029254.9004-51.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย23701.53924568.379-3.7 %0.05774.58983226.44744.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย27956.7421068.124.6 %5.05157.4399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย40805.05136003.75811.8 %5.07389.6602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย20437.916154.069.9 %5.04651.3198ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย9149.792721.070.3 %5.0363.599985.699999898.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย19017.847513.060.5 %5.03890.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย20507.811ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02711.7002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย53789.879217958.0-305.2 %0.018455.3989241.950249.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย21801.37154851.98-151.6 %0.05678.37013100.799845.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย33909.64119097.043.7 %5.08844.3604ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย30114.112947.72157.0 %5.06476.8799541.984591.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย18933.37910497.044.6 %5.03187.08011594.150.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย20444.80144645.102-118.4 %0.04309.022861.720933.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย31339.701ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05373.9399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย37969.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05335.9199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย17215.1811169.0235.1 %5.02711.7002431.510584.1 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย63338.60917245.072.8 %5.03930.10011979.4249.6 %5.0
รจจ.หนองคาย 378727.34177319.353.2 %5.04505.64012957.901434.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย15387.175707.062.9 %5.02369.34011232.805548.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย24465.47116027.6634.5 %5.05967.60013889.594534.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย16735.5615712.065.9 %5.02939.88011196.745559.3 %5.0
สปส.จ.หนองคายไม่ครบ25209.801ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3251.1099ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย25458.359ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04194.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคายไม่ครบ210308.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2171.7185ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)96143.148ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012590.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1163828.4594014.76642.6 %5.08627.58014792.806644.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2474320.5694932.080.0 %5.08976.05969856.459-9.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย18042.95917174.824.8 %2.01554.51295.5239981.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย451433.63342340.0324.2 %5.07641.544159.044945.6 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย116086.34100121.013.8 %5.03755.33983002.020.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย393995.16133338.9866.2 %5.03578.11992992.106916.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย62041.68881184.492-30.9 %0.09793.21979904.3086-1.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 18588.939658.048.0 %5.03624.482484.91531.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย16735.994178.075.0 %5.02730.721314.83851.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย50165.402ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014813.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 3,463,321 2,193,906 0.00 % 0.0 196,769 109,301 0.00 % 0.0