จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม16121.655104.068.3 %5.02802.01346.35952.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม169763.8188952.10247.6 %5.01043.4643.3494938.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม16674.8016637.060.2 %5.03310.34991612.92951.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม19778.258719.055.9 %5.04399.2998453.1289.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม102634.2578470.023.5 %5.020410.665031.356975.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม26617.1217148.073.1 %5.01868.48486.3455274.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ23540.4392831.088.0 %5.01565.9399274.6735282.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน22643.8794044.082.1 %5.01898.28466.0869875.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม26618.8093693.086.1 %5.01666.92458.9924972.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก22163.153462.084.4 %5.01673.159956.22396.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน29848.8912289.092.3 %5.05123.989757.62699998.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย23024.1991947.091.5 %5.01375.08448.0660167.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย23520.843734.084.1 %5.02296.7532.6204876.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย26061.8013550.086.4 %5.01926.8999455.3875176.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ21879.232278.089.6 %5.0952.9200485.29299991.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช21847.221913.095.8 %5.01736.399950.54399997.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง21905.1991890.091.4 %5.01107.7263.1894.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม25207.60923806.335.6 %2.54855.68022023.1258.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ14730.594028.399972.7 %5.02965.9199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.01146.362142.4209-86.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม24272.087925.067.3 %5.05388.14011752.71267.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม18539.1418724.052.9 %5.03999.85011529.034461.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม17913.1294548.074.6 %5.03828.8401158.8969995.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม49739.8424835.2550.1 %5.017152.71923296.207-35.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม13201.1120821.01-57.7 %0.02945.10015130.1899-74.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม29305.4810801.463.1 %5.08278.56056888.588916.8 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม22045.52912711.042.3 %5.05378.7002977.5310181.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม39767.71971572.75-80.0 %0.08198.71971873.618577.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม26927.9213540.18949.7 %5.04855.68021751.049463.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม9302.53061.067.1 %5.0349.01999205.7489941.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม17869.9395358.070.0 %5.02764.75443.8114983.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม17525.52790.084.1 %5.03372.41992104.620437.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม21249.2617289.1818.6 %5.04760.60011604.538966.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม38129.918176969.0-364.1 %0.010674.69856.18367.7 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม43390.17248166.0-11.0 %0.09777.3604ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม15058.14110319.031.5 %5.02459.70021349.313545.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม47148.69153095.23-12.6 %0.012338.431123.270590.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ4185.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3866.5095ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม22489.013995.037.8 %5.04422.64012773.629437.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม27445.6626126.04.8 %2.05578.291114.653980.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม34820.82814555.058.2 %5.07860.08011191.470984.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม38066.69919005.6550.1 %5.05921.98416.27193.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม64286.44911916.081.5 %5.04243.14012416.182443.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 271310.22278052.03-2.5 %0.05496.39017207.0933-31.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม23112.28119645.015.0 %5.03600.65992013.12644.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม23611.04121084.010.7 %5.03324.39012252.763432.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม16794.779728.042.1 %5.03277.43021302.857460.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม36188.82834184.05.5 %2.56414.89992584.009359.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ8374.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2236.6418ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม7850.0801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03153.472712.91514.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3205356.4470733.3265.6 %5.06336.23975174.389218.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)184508.2759072.6868.0 %5.010804.561866.7620292.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1245073.4568872.14171.9 %5.08112.04982313.13671.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 21074756.8103386.090.4 %5.0112251.193718.628996.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม62361.3422110.064.5 %5.02072.5601941.8015154.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม473812.44393798.016.9 %5.09273.90046523.178729.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม197418.28202788.98-2.7 %0.05463.9004ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม112838.9ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04381.8599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย280903.5397581.065.3 %5.04823.93995365.2769-11.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม50584.352119920.0-137.1 %0.010621.9914970.224-40.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 19021.359931.047.8 %5.04209.18992623.415537.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม17429.025528.068.3 %5.03486.541645.741952.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม241105.5378637.54767.4 %5.035642.5217080.44952.1 %5.0
รวม 4,716,425 2,426,671 48.55 % 5.0 418,834 163,941 60.86 % 5.0