จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด18032.2796.0100.0 %5.03021.6599782.9329874.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด81907.85916293.480.1 %5.0875.52002744.1065115.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด268010.4423568.491.2 %5.0708.17999555.7521.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด29258.419586.033.1 %5.04073.70021018.38875.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด19760.4211385.042.4 %5.02808.54184.3784993.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด138232.7543587.01268.5 %5.019337.4595544.684671.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบ478.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ17.099998ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด27269.55111016.059.6 %5.01388.8201286.8999979.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย24137.162214.090.8 %5.01873.6799371.8299980.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน23103.022048.091.1 %5.01410.3298.5660178.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร20230.6411255.093.8 %5.01106.3999100.11991.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี22671.151497.093.4 %5.0742.85999265.3729964.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์24984.6312408.090.4 %5.02076.0601407.674580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร29453.3111776.094.0 %5.02098.3801143.6779993.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย21126.6211467.2993.1 %5.01435.26201.03986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย11201.42582.094.8 %5.01722.785.699999899.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง23353.3113740.784.0 %5.01488.12406.2009972.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง23394.539554.097.6 %5.01080.376.72499892.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ26000.271780.093.2 %5.01113.96238.4578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ22510.4593830.083.0 %5.01273.5599368.7519871.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ22187.6412161.090.3 %5.01745.22338.2000180.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก22707.741145.095.0 %5.01593.72233.1039985.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ25900.3592459.090.5 %5.01380.84394.2571.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด24741.05121734.7412.2 %5.05988.18028626.4004-44.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด3667.330126234.74-615.4 %0.01502.885.699999899.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง16950.03829.877.4 %5.01923.54289.7584.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ15237.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03146.3401ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ15648.324609.070.5 %5.03102.961355.564556.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด25556.3119121.064.3 %5.05051.87994193.508317.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด20029.688821.056.0 %5.04619.09962799.003939.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด25501.0394846.081.0 %5.04504.91991998.676955.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด23390.689ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09380.280310316.81-10.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด13138.4830011.73-128.4 %0.03512.58014403.603-25.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด33711.64823730.7529.6 %5.06600.83987899.6772-19.7 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด25565.0219732.12122.8 %5.06348.0601553.2894991.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)104204.675344.68827.7 %5.010688.12430.037177.3 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด244550.41205569.9815.9 %5.0697.979982179.3999-212.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด20258.113246.8734.6 %5.05144.28031663.3367.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด12156.687670.036.9 %5.0407.945.699999898.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)10199.513433.066.3 %5.0260.40002258.923490.6 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด19075.1994649.075.6 %5.04504.9199154.5269996.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด10218.712309.077.4 %5.01955.462466.2-26.1 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด21200.014529.031.5 %5.05075.40042228.75156.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด42459.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.017114.398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด31026.7421402.031.0 %5.07357.37998942.6035-21.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด54972.6623149.9157.9 %5.018766.923249.009582.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด35144.23818574.047.1 %5.06769.3799760.9500188.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด67869.7816486.240290.4 %5.06330.47953595.455643.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด23685.7518424.022.2 %5.05969.232383.94960.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด23128.6524360.0-5.3 %0.04224.35993710.920412.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด28827.2417595.4239.0 %5.07851.58986183.306621.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด21199.8321273.0-0.3 %0.03251.8799231.5529992.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด82973.89165485.9821.1 %5.03039.41992238.608426.3 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 301606.56331661.25-10.0 %0.05985.6602764.47487.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด16139.9521807.0-35.1 %0.02319.48238.4589.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3610.222892.019.9 %5.01433.76888.5159938.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด19430.5597965.559.0 %5.04733.16021662.566564.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ9922.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1196.5535ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด28568.86934834.191-21.9 %0.07015.08012209.178568.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด24578.5399275.062.3 %5.06444.59961426.472577.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด59906.5256399.6025.9 %2.55517.59961193.703578.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)324299.2562790.30980.6 %5.013635.9594243.243268.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1486568.3183293.082.9 %5.07188.33983149.744156.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 258992.71972785.0-23.4 %0.07024.3799812.2588.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3146074.7756560.87961.3 %5.08675.33981285.045585.2 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด55483.03969525.359-25.3 %0.02078.58011910.72298.1 %4.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด14256.168533.040.1 %5.01750.43991425.198518.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด835894.81399350.052.2 %5.09403.56058549.53229.1 %4.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด811587.63149513.081.6 %5.05261.6401954.7581.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด240457.08172727.9828.2 %5.06802.80036741.35010.9 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย135945.4774405.045.3 %5.05431.79981419.72673.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร171486.4735265.079.4 %5.04851.35995700.9502-17.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง1117569.3129985.0188.4 %5.05500.022082.850162.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด429807.16145470.5266.2 %5.04561.08013321.475127.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด53933.77126676.0-134.9 %0.012043.19911102.0837.8 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 19708.237961.059.6 %5.04390.79982706.53138.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด19059.6415233.072.5 %5.03934.5573.7999985.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด319670.31126681.0560.4 %5.060848.41828888.052.5 %5.0
รวม 7,635,270 3,042,122 60.16 % 5.0 396,017 191,343 51.68 % 5.0